مشخصات سوال

حسین ر , hzr3273
24 اسفند 87 - 10:38
دروس ارائه شده در طی دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
اطلاعات بیشتر : واحدهای که در طول دوره کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی باید گذراند


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
شبنم  , jigool_dokhtara
87/12/24 (12:14)
دروس جبرانی:

ردیف
نام درس
واحد

1
تحقیق در عملیات
3

2
احتمال و آمار مهندسى
3

3
مدیریت عملیات I مقدماتى
3

4
اصول مدیریت و تئورى سازمان
3


ب- دروس اصلى

ردیف
نام درس
واحد

1
مدیریت سازمانهاى پیچیده دیدگاه استراتژیک (با کارگاه آموزشى)
2

2
مدیریت منابع انسانی:- تحلیل رفتارى و مدیریت منابع انسانى (با کارگاه آموزشى)
2

3
مدیریت منابع مالی:- حسابدارى مدیریت
2

4
- مدیریت مالى و اقتصاد مدیریت
2

5
- مدیریت تکنولوژى و نوآورى
2

6
- مدیریت طرحهاى توسعه
2

7
مدیریت بازار:- بازاریابى
2

8
- بازرگانى بین المللى
2

9
مدیریت اطلاعات:- سیستم هاى اطلاعات مدیریت (با کارگاه آموزشى)
2

10
مهارت هاى عمومى مدیریت و مسائل جاری:

- مهارتهاى عمومى مدیریت (کارگاه آموزشى)
2

11
- مسایل جارى مدیریت اجرائى واحدهاى تولیدى، خدماتى و طرحهاى عمرانى (سمپوزیوم)
2

جمع
22


(1) براى هر واحد کارگاه آموزشى ساعاتى برابر دو واحد نظرى در نظر گرفته شده است.


ج- دروس اختیارى (5 یا 6 واحد)

ردیف
نام درس
واحد

1
مجموعه الف- مدیریت استراتژیک:

تحلیل محیط داخلى و بین المللى
2

2
- برنامه ریزى استراتژیک
2

3
- مدیریت تحول و اجراى برنامه هاى استراتژیک
3

4
- تحلیلى از استراتژیهاى سازمانى موفق و ناموفق
2

5
- پروژه
4

6
جمع
13

1
مجموعه ب: مدیریت تولید و عملیات:

- مدیریت تولید و عملیات پیشرفته
3

2
- پژوهش عملیات پیشرفته
2

3
- مدیریت واحدهاى خدمات
2

4
اقتصاد مهندسى
2

5
- پروژه
4

6
جمع
13


د- سمینار و پایان نامه

ردیف
نام درس
واحد

1
پایان نامه
4


  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.