مشخصات سوال

میدونی نمیدونی , dimedi
17 اسفند 87 - 11:41
تعبیر خواب اسب
اطلاعات بیشتر : اگر در خواب اسبی اسیر را ببینیم که ما آزادش می کنیم چه تعبیری می تواند داشته باشد؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
سحر جون , gilasabi
87/12/20 (08:52)
اسب
1ـ اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا كنید یا سوار آن شوید ، علامت آن است كه با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت . اما اگر اسب سفید كثیف و لاغر باشد ، نشانة آن است كه دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می كند . اما اگر اسب سیاه باشد ، نشانة آن است كه بخت یار شما خواهد بود اما با این همه ، متوسل به فریت و نیرنگ می شوید و دست به كاری خطا می زنید .
2ـ اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است ، نشانة آن است كه شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود .
3ـ دیدن اسبهایی با رنگ تیره در خواب ، علامت آن است كه برخی از لذتهای زود گذر را تحربه خواهید كر د .
4ـ اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ كهر سواری می كنید ، نشانة آن است كه به ثروتی دست می یابید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه او خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می كند .
5ـ اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید ، علامت آن است كه زندگی ای راحت و آسوده خواهید داشت .
6ـ سوار شدن بر اسبی سركش در خواب ، علامت آن است كه در اثر حماقت زیر دستان یا دوستی از منافع شما سوء استفاده می كند .
7ـ اگر خواب ببینید اسبی با اسبهای دیگر در حال فرار است ، نشانة آن است كه خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید .
8ـ اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید ، نشانة آن است كه در سایة زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد .
9ـ دیدن كره مادیان در خواب ، نشانة تفاهم و دوستی بین افراد است .
10ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می گذرید ، علامت آن است كه به زودی در زندگی اقبال به شما روی می آورد . اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد ، نشانة آن است كه خوشیها به نومیدی مبدل می گردند .
11 ـ اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می گذرید ، نشانة آن است كه آرزوهای شما به سرعت برآورده می شود . اگر مردی تاجر ، چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه به ثروتی فراوان دست خواهد یافت .
12ـ دیدن اسب زخمی در خواب ، نشانة آن است كه دوستان به دردسر خواهند افتاد .
13ـ دیدن اسب مرده در خواب ، علامت هجوم نومیدیهاست .
14ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید كه یورتمه می رود ، نشانة آن است كه آرزوهای شما به سختی برآورده می شود . اگر خواب ببینید از روی اسبی كه یورتمه می رود به زمین می افتید ، علامت آن است كه در كار خود رقیب مقتدری خواهید داشت كه اجازه نمی دهد به پیروزی كامل دست یابید .
15 ـ اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند ، نشانة‌آن است كه به خواستگاری زنی می روید كه شما را نمی پذیرد . و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامانی خواهید داشت .
16ـ اگر خواب ببینید دهنة اسبی را می گیرید و اسب را رام می كنید یا زین كه در هر كاری موفق خواهید بود . اما اگر در خواب موفق نشوید دهانة اسب وحشی را بگیرید یا زینی بر پشت او بنهید و اسب بگریزد ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما پشت می كند .
17ـ دیدن اسبهای خال دار در خواب ، علامت آن است كه دست به هر كاری كه بزنید ، سودآور خواهد بود .
18ـ اگر خواب ببینید نعل اسبی دارید ، علامت آن است كه یقیناً به موفقیت دست خواهید یافت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است كه همسری وفادار خواهد یافت .
19ـ اگر در خواب نعل اسبی ببینید ، علامت آن است كه با تلاش خود ثروتی گرد می آورید .
20 ـ دیدن اسبهای مسابقه در خواب نشانة آن است كه در زندگی بیشتر به خوش گذرانی می پردازید .
21ـ اگر خواب ببینید با اسبی در مسابقه ای شركت كرده اید ، علامت آن است كه سعادتمند می شوید و از زندگی خود لذت می برید .
22ـ اگر خواب ببینید اسبی رامی كشید ، نشانة آن است كه با خودخواهی دوستان را از خود دور می كنید .
23ـ اگر خواب ببینید بر اسبی بی زین سوار شده اید ، علامت آن است كه با تلاش بسیارتحمل سختیهای زندگی به ثروت و آسایش دست می یابید .
24ـ اگر زنی خواب ببیند ، بر اسبی بی زین سوار شده است ، نشانة آن است كه دیگران به او كمك خواهند كرد تا زندگی ای فارغ و آسوده داشته باشد .
25ـ اگر خواب ببینید اسبی را قشو می كنید ، نشانة آن است كه از كار اصلی خود برای كسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .
26ـ اگر خواب ببینید دم یا یال اسبی را آرایش می كنید ، علامت آن است كه از كار اصلی خود برای كسب لذتهای زودگذر فارغ می شوید .
27ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می روید و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما بر نوك تپه تتها می مانید ، نشانة آن است كه بر علیه كینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می كنید و سر انجام پیروز می شوید . اما اگر با اسب به نوك تپه برسید ، علامت آن است كه اتفاقی به مقامی والا دست می یابید .
28ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است ، نشانة آن است كه آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می شود .
29ـ اگر در خواب به اسبی تازه وارد نگاه كنید ، علامت آن است كه ناراحتی به شكل غریبی محو می شود و آسایش و رفاه شما را در بر می گیرد.
30ـ اگر خواب ببینید نعل كوچكی بر پای اسبی می كویید كه اندازة پای او نیست ، نشانة آن است كه در شراكت با دیگران متهم به عملی خطا می شوید.
31ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می آیید ، علامت آن است كه اتفافاتی شما را نومید می سازد.
32ـ اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می كند ، علامت آن است كه مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید ، نشانة آن است كه شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.
33ـ اگر دختری خواب ببیند به هنگام پیاده شدن از اسب ، اسب تبدیل به خوكی می گردد ، علامت آن است كه خواستگاری مردی ثروتمند را نادیده می گیرید و ترجیح می دهد كه فعلاً مجرد باشد.
34ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه ها بالا و پایین می رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می كند ، نشانة آن است كه مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود . و در این مدت دشمنی مدام می كوشد ، او را مغلوب سازد .
35ـ اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می آید ، و هر چه به شما نزدیكتر می شود اندام او به مردی شباهت می یابد و چیزی به سوی شما می اندازد كه اول شبیه لاستیكی است و بعد مانند زنبور بزرگی ، علامت آن است كه آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی آید .
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/12/17 (13:01)
شماتصمیم برکاری دلرید که تعجب دیگران را برمیانگیزد وانانی که باتو در ازادی اسب شریک بودن در تصمیم شما دخالتی تاثیر گذار خواهند داشت

2.    87/12/20 (22:34)
اسب سنبل مراد است به آرزوهایت دست میابی

3.    87/12/22 (12:29)
yesarghavanfalaenh?

4.    87/12/24 (18:04)
یعنی فرداش سوار اسب میشی

5.    87/12/28 (09:57)
be nazare man be bozorg tarin arezooe ke dashti miresi