مشخصات سوال

هشام محمدی , pitlesswolf
30 دی 87 - 09:49
خواب مار دیدن
اطلاعات بیشتر : خواب دیدم مار به من حمله کرد ولی من گرفتمش و مانع شدم به من آسیب برسونه . تعبیرش چیه ؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
عسل م , asalnazii
87/10/30 (11:10)
من كلا تعبیر خواب مارو برات گذاشتم. انشالله كه خیره.
محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند كه با مار جنگ كرد، دلیل است با دشمن خصومت كند. اگر بیند كه مار بر وی خیره شد، دلیل است كه دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر كند. اگر بیند كه گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند كه مار به دو پاره كرد، دلیل است كه مال دشمن خورد. اگر بیند كه ماری مرده، دلیل كه آفتی از وی رفع شود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند كه مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند كه ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند. جابرمغربی گوید: اگر كسی بیند كه از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذكر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل كه فرزند دشمن او است. اگر بیند كه مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است كه بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب .
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/10/30 (09:57)
شما دشمن دارید


2.    87/10/30 (10:01)
mar,khatarya doshmane khanegi ast khatai ke bedune etelae ghabli va bi an ke entezarash ra dashte bashi va hads bezani che mishavad va che kasi dar kamin shomast be soraghetan miayad
tabir mar dar khab bar 10 vajh ast:
doshmane penhan
zendegani
salamati
padeshahi
sepah salari
dolat
zan
mard
pesar
seyl

3.    87/10/30 (12:40)
mar doshmane to nemizari sadame behet bezane

4.    87/10/30 (12:55)
دیدن مار یعنی دشمن واگر مار را کشتی یعنی بر او فائق شدی واگر او ترا دنبال کرد برعس

5.    87/10/30 (13:21)
سلام
من از چند جا فهمیدم که مار نشانه ی مال است.

6.    87/10/30 (14:48)
shoma dosh manae ziadi darin ama az dardesar nejat peida mikoni.sadaghe bede

7.    87/10/30 (14:53)
شما مانع ازدواج کسی شده اید ........................

8.    87/10/30 (17:31)
دوست خوبم

خواب ها هیچ سندیتی بر دلیلی ندارند. این را پیامبر اسلام هم گفته است.

اما می گویند خواب مار دیدن نشان از یافتن مال دارد.

همیشه از خواب ها و رویاهایتان حُسن برداشت داشته باشید تا خوب زندگی کنید

9.    87/10/30 (18:43)
محمدبن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند كه با مار جنگ كرد، دلیل است با دشمن خصومت كند. اگر بیند كه مار بر وی خیره شد، دلیل است كه دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر كند. اگر بیند كه گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند كه مار به دو پاره كرد، دلیل است كه مال دشمن خورد. اگر بیند كه ماری مرده، دلیل كه آفتی از وی رفع شود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند كه ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند كه مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند كه ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند. جابرمغربی گوید: اگر كسی بیند كه از سوراخ دهان یا بینی یا گوش یا ذكر یا مقعد او ماری بیرون آمد، دلیل كه فرزند دشمن او است. اگر بیند كه مار را بگرفت و گزندی به وی نرسید، دلیل است كه بزرگی یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن مار درخواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب .


10.    87/10/30 (21:45)
slam doste aziz.agar kasi to khab bebinad mar ra kosht yani bar doshmanesh piroz shavad,va agar did mar ra az khod dor kard yani doshmane ra az khod dor karde.doste aziz khabe shoma khob bode

11.    87/11/1 (08:36)
اگر در خواب مار سبز رنگ ببینی كه به سمت در حركت هست مال عظیمی در راه رسیدن به تو هست اگر مار سبز تو رانیش زد به زودی ثروتمند می شی.
اگر مار سفید در خواب ببینی كه به سمتت حمله می كنه یعنی بخت و موقعیت اجتماعی خوبی در راه رسیدن هست و اگر مار سفید تو را نیش بزنه به زودی پست و مقام بالایی خواهی گرفت و یا ازدواج عالی خواهی داشت.
و مارهای رنگی دیگر در خواب نشانه دشمن هست كه اگر در حال حمله به سمتت هستند مراقب باش در حال توطئه و دسیسه هستند و اگر مارهای رنگی شما رو نیش بزنه یعنی به زودی دشمنتون بر شما غلبه خواهد كرد و اگر ببینی تو مار رنگی را گرفتی یا كشتی یا در حال فرار از دستت تو هست تو بر دشمنت پیروز می شی.

12.    87/11/2 (01:15)
اگر نصف شب این خواب دیدی تعبیرش یک ماه دیگر است واگر سحر گاه دیده باشی در همان هفته تعبیر میشود حال اگر مار سبز دیدی یا مال است و هر چقدر بزرگ دیدی بیشتر مال مییابی یا دشمن صالح است اگر مار سیاه دیدی دشمن است ولی بر او چیره شدی.

13.    87/11/2 (17:12)
mar dar khab doshmani penhan ast agar did ke ba mar jangid ba doshman neza mikonad agar bar mar ghalabe kardi doshman ra shekast midahi tabire mar dar khab =doshmane penhan-zendegani-salamati-padeshahi-sepahsalari-dolat-zan-morad-pesar-sail