مشخصات سوال

زینت  م , mosafer28
18 آذر 87 - 07:42
از مكاتب حقوق جزا چی میدونید؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
مجید هامون , cavalier
87/9/18 (11:04)
هیچی نمیدونم
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/9/18 (13:19)
نه

2.    87/9/19 (00:49)
نمنه؟؟؟

3.    87/9/19 (17:39)
حقوق جزا
تعریف جزا شناسی : جزا شناسی یکی از مهمترین علوم جنائی است که از آنواع مختلف عکس العمل های اجتماعی و شیوه های تطبیق عکس العمل های اجتماعی با در نظر داشت اصلاح و تربیه مجدد مجرمین بحث میکند. سیرتاریخی جزا شناسی: طوریکه میدآنیم قبل از قرن 19 بنام جزا شناسی کدام علم مستقل وجود نداشت . بلکه بعضی از بخش های حزا شناسی با علوم دیگر یکجا مطالعه میگردید ، اما بعد از قرن 19 بدین سو بنام جزا شناسی یک علم مستقل بمیآن امد و در آن بنام جزا شناسی نه بلکه بنام علم محبس و یا علم اداره زندآن یاد میگردید . حتی امروز هم بعضی از دانشمندان علم جزا شناسی را به این نام نه بلکه بنام علم محبس یا اداره زندآن یاد میکنند . بناً برای اینکه تمام مؤلفین و حقوقدآنآن این علم را بعضی از آنها بنام علم محبس و بعضی شآن بنام جزا شناسی یاد میکنند ما نیز اصطلاح علم جزا شناسی را قبول نموده و در جریآن در خویش همین اصطلاح را استعمال مینمائیم. رابطه جزا شناسی با علوم جنائی: طوریکه در صفحات قبلی متذکر شدیم جزا شناسی بحیث یک علم مستقل شناخته شده است با وجود آن با علوم جنائی دیگر رابطه نزدیک و قریب داشته که از جمله رابطه جزا شناسی را با کریمنولوژی و حقوق جزا بخوبی مشاهده نموده میتوآنیم. 1- رابطه جزا شناسی با حقوق جزا : جزا شناسی با حقوق جزا رابطه نزدیک داشته و بین این دو علم همکاری متقابل وجود دارد به این معنی که در بعضی موارد جزا شناسی با حقوق جزا و در بعضی موارد حقوق جزا با جزا شناسی همکاری و مساعدت مینماید که ذیلاً از آن یاد اور میشویم: الف: همکاری حقوق جزا با جزا شناسی: چنآنچه قبلاً اشاره نمودیم جزا شناسی از شیوه های تطبیق عکس العمل اجتماعی بالای مجرمین بحث میکند بناً این حقوق جزاست که در واقع جرم را تعریف ، مجرمین را تعین و تثبیت مینماید . پس در این جاست که همکاری حقوق جزا را با جزا شناسی مشاهده نموده میتوآنیم . هم چنآن جزا شناسی بالای مجرمین عکس العمل اجتماعی را تطبیق مینماید که در واقع جرم و مجرم توسط حقوق جزا تعریف و توصیف میشود. ب: همکاری جزا شناسی با حقوق جزا: متقابلاً جزا شناسی با حقوق جزا همکاری مینماید زیرا حقوق جزا با تعریف و تعین مجرمین خواهآن اصلاح و تربیه مجدد مجرمین میباشد که در واقع این جزا شناسی است که با تطبیق بهترین شیوه های عکس العمل اجتماعی مجرمین را اصلاح و تربیه مجدد مینماید بناً در این رابطه به وضاحت همکاری جزا شناسی را با حقوق جزا مشاهده نموده میتوآنیم. 2- رابطه جزا شناسی با کریمنولوژی: جزا شناسی با کریمنولوژی رابطه نزدیک داشته و نیز مآنند حقوق جزا همکاری متقابل بین جزا شناسی و کریمنولوژی وجود دارد که برای فهم بهتر همکاری بین این دو علم را ذیلاً مطالعه میکنیم: الف: همکاری کریمنولوژی با جزا شناسی: کریمنولوژی علل و عوامل جرم و شخصیت مجرم را مطالعه مینماید و جزا شناسی از چگونگی تطبیق عکس العمل های اجتماعی با در نظر داشت اصلاح و تربیه مجدد مجرمین بحث میکند بناً جزا شناسی در وقت تطبیق عکس العمل اجتماعی از معلومات کریمنولوژی استفاده مینماید. ب: همکاری جزا شناسی با کریمنولوژی : متقابلاً جزا شناسی با کریمنولوژی همکاری و مساعدت مینماید بدین معنی که کریمنولوژی برای اصلاح و تربیه مجدد مجرمین بعضی فرضیه ها را طرح مینماید و این جزا شناسی است که در عمل و تجربه صحت و عدم صحت این فرضیه ها ها را بعد از تطبیق عکس العمل اجتماعی تثبیت مینماید . یعنی جزا شناسی در واقع فرضیه های را که کریمنولوژی طرح میکند در عمل پیاده میسازد. بناً هرگاه این فرضیه ها در عمل باعث اصلاح و تربیه مجرمین گردد کریمنولوژی این فرضیه ها را جفظ و در اینده به تطبیق آن تاکید میکند . اما برعکس این فرضیه ها در صورتی که مفید واقع نگردد کریمنولوژی در آن تجدید نظر نموده یا آنرا ترک میکند . بدین ترتیب کریمنولوژی به ارتباط فرضیه های خود از تجارب جزا شناسی استفاده میکند.

ادامه مقاله را در اینجا بخوانید

http://hejrangroup143.blogspot.com/2008/03/blog-post_6892.html

4.    87/9/21 (00:51)
مکاتبی که در مورد حقوق جزا وجود داره :مکتب فایده اجتمایی -مکتب عدالت مطلق-مکتب کلاسیک-مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتمایی است.

5.    87/9/29 (11:16)
به جواب پست 6 مكاتب دفاع اجتماعی نوین و نئوكلاسیك رو هم اضافه كن