مشخصات سوال

بهمن پناهی , avalanche_1367
26 شهریور 87 - 08:26
اسامی انگشتان دست را به ترتیب درزبان های فارسی و انگلیسی بنویسید؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
ت آدلانته , adelante86
87/6/26 (10:49)
با سلام
از شست به کوچک (انگلیسی چپ به راست و فارسی برعکس):
thumb - index - middle - ring - little
شست - اشاره - وسط - انگشتر - کوچک
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/6/26 (08:52)
thumb,point finger,middle finger,ring finger,little finger
shast, angoshte eshare, angoshte vasat, angoshte angoshtari, angoshte koochak

2.    87/6/26 (12:21)
index finger=انگشت اشاره
middle finger=
ring finger=
thumd=انگشت شصت

3.    87/6/26 (16:26)
1.انگشت شست یا ابهام=thumb
2.انگشت اشاره یا سبابه=point finger or index finger
3.انگشت میانی یا وسطی=middle finger
4.انگشت انگشتری یا بنصر=ring finger
5.انگشت کوچک یا خنصر=little finger

4.    87/6/26 (18:19)
انگشت شست: thumb
انگشت سبابه یا نشان یا اشاره: forefinger یا index یا point finger
انگشت وسط یا میان: middle finger
انگشت حلقه یا انگشتر: ring finger
انگشت کوچک یا انگشت کهین یا خنصر: little finger

5.    87/6/27 (03:23)
An "index finger" is also called a "forefinger" and a "little finger" is also called a "pinky" or "pinkie" in American English. I have never heard "point finger". I believe that's a wrong thing to say

6.    87/7/9 (20:09)
.انگشت شست یا ابهام=thumb
2.انگشت اشاره یا سبابه=point finger or index finger
3.انگشت میانی یا وسطی=middle finger
4.انگشت انگشتری یا بنصر=ring finger
5.انگشت کوچک یا خنصر=little finger