مشخصات سوال

علیرضا  شیرازی  , alireza0bigham0
26 شهریور 87 - 08:26
ماشین حساب ساده با جاوا اسکریپت
اطلاعات بیشتر : سلام دوستان
یه ماشین حساب ساده با جاوا اسکریت برای سایتم می خواستم
هر کس اطلاعات داره کمک کنه- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
آکام حبیبی , akam22
87/6/26 (09:11)
کدقرار دادن ماشین حساب


<CENTER>

<FORM name="Keypad" action="">
<TABLE>
<B>
<TABLE border=2 width=50 height=60 cellpadding=1 cellspacing=5>
<TR>
<TD colspan=3 align=middle>
<input name="ReadOut" type="Text" size=24 value="0" width=100%>
</TD>
<TD
</TD>
<TD>
<input name="btnClear" type="Button" value=" C " onclick="Clear()">
</TD>
<TD><input name="btnClearEntry" type="Button" value=" CE " onclick="ClearEntry()">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<input name="btnSeven" type="Button" value=" 7 " onclick="NumPressed(7)">
</TD>
<TD>
<input name="btnEight" type="Button" value=" 8 " onclick="NumPressed(8)">
</TD>
<TD>
<input name="btnNine" type="Button" value=" 9 " onclick="NumPressed(9)">
</TD>
<TD>
</TD>
<TD>
<input name="btnNeg" type="Button" value=" +/- " onclick="Neg()">
</TD>
<TD>
<input name="btnPercent" type="Button" value=" % " onclick="Percent()">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<input name="btnFour" type="Button" value=" 4 " onclick="NumPressed(4)">
</TD>
<TD>
<input name="btnFive" type="Button" value=" 5 " onclick="NumPressed(5)">
</TD>
<TD>
<input name="btnSix" type="Button" value=" 6 " onclick="NumPressed(6)">
</TD>
<TD>
</TD>
<TD align=middle><input name="btnPlus" type="Button" value=" + " onclick="Operation('+')">
</TD>
<TD align=middle><input name="btnMinus" type="Button" value=" - " onclick="Operation('-')">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<input name="btnOne" type="Button" value=" 1 " onclick="NumPressed(1)">
</TD>
<TD>
<input name="btnTwo" type="Button" value=" 2 " onclick="NumPressed(2)">
</TD>
<TD>
<input name="btnThree" type="Button" value=" 3 " onclick="NumPressed(3)">
</TD>
<TD>
</TD>
<TD align=middle><input name="btnMultiply" type="Button" value=" * " onclick="Operation('*')">
</TD>
<TD align=middle><input name="btnDivide" type="Button" value=" / " onclick="Operation('/')">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<input name="btnZero" type="Button" value=" 0 " onclick="NumPressed(0)">
</TD>
<TD>
<input name="btnDecimal" type="Button" value=" . " onclick="Decimal()">
</TD>
<TD colspan=3>
</TD>
<TD>
<input name="btnEquals" type="Button" value=" = " onclick="Operation('=')">
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TABLE>
</B>
</FORM>
</CENTER>
<font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
var FKeyPad = document.Keypad;
var Accumulate = 0;
var FlagNewNum = false;
var PendingOp = "";
function NumPressed (Num) {
if (FlagNewNum) {
FKeyPad.ReadOut.value = Num;
FlagNewNum = false;
}
else {
if (FKeyPad.ReadOut.value == "0")
FKeyPad.ReadOut.value = Num;
else
FKeyPad.ReadOut.value += Num;
}
}
function Operation (Op) {
var Readout = FKeyPad.ReadOut.value;
if (FlagNewNum && PendingOp != "=");
else
{
FlagNewNum = true;
if ( '+' == PendingOp )
Accumulate += parseFloat(Readout);
else if ( '-' == PendingOp )
Accumulate -= parseFloat(Readout);
else if ( '/' == PendingOp )
Accumulate /= parseFloat(Readout);
else if ( '*' == PendingOp )
Accumulate *= parseFloat(Readout);
else
Accumulate = parseFloat(Readout);
FKeyPad.ReadOut.value = Accumulate;
PendingOp = Op;
}
}
function Decimal () {
var curReadOut = FKeyPad.ReadOut.value;
if (FlagNewNum) {
curReadOut = "0.";
FlagNewNum = false;
}
else
{
if (curReadOut.indexOf(".") == -1)
curReadOut += ".";
}
FKeyPad.ReadOut.value = curReadOut;
}
function ClearEntry () {
FKeyPad.ReadOut.value = "0";
FlagNewNum = true;
}
function Clear () {
Accumulate = 0;
PendingOp = "";
ClearEntry();
}
function Neg () {
FKeyPad.ReadOut.value = parseFloat(FKeyPad.ReadOut.value) * -1;
}
function Percent () {
FKeyPad.ReadOut.value = (parseFloat(FKeyPad.ReadOut.value) / 100) * parseFloat(Accumulate);
}
// End -->
</SCRIPT>


یک ماشین حساب کوچک

<!-- TWO STEPS TO INSTALL 5 FUNCTION CALCULATOR:

1. Paste the coding into the HEAD of your HTML document
2. Add the last code into the BODY of your HTML document -->

<!-- STEP ONE: Copy this code into the HEAD of your HTML document -->

<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Original: Rick Johnson -->
<!-- Web Site: http://members.tripod.com/~RickJohnson -->

<!--Total Java Scripts 99 - Next Step Software-->

<!-- Begin
function a_plus_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=a+b
form.ans.value = c
}
function a_minus_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=a-b
form.ans.value=c
}
function a_times_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=a*b
form.ans.value=c
}
function a_div_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=a/b
form.ans.value = c
}
function a_pow_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=Math.pow(a, b)
form.ans.value = c
}
// End -->
</SCRIPT>

<!-- STEP TWO: Put this code into the BODY of your HTML document -->

<BODY>
<CENTER>
<FORM name="formx"><input type=text size=4 value=12 name="a">
<input type="button" value=" + " onClick="a_plus_b(this.form)">
<input type="button" value=" - " onClick="a_minus_b(this.form)">
<input type="button" value=" x " onClick="a_times_b(this.form)">
<input type="button" value=" / " onClick="a_div_b(this.form)">
<input type="button" value=" ^ " onClick="a_pow_b(this.form)">
<input type="number" size=4 value=3 name="b"> = <input type "number" value=0 name="ans" size=9>
</FORM>
</CENTER>

<!-- Script Size: 1.72 KB -->

از این سایت هم میتونید دریافت کنید

http://www.azarhost.com/sa-x-1745.html
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/6/26 (09:34)
http://www.javascriptkit.com/script/cut18.shtml
http://sss-mag.com/calc1.html
http://www.kanadas.com/javascript/calculator.html

2.    87/6/28 (14:19)
من ماشین حساب ساده تر از این ندیده ام
CENTER>

<FORM name="Keypad" action="">
<TABLE>
<B>
<TABLE border=2 width=50 height=60 cellpadding=1 cellspacing=5>
<TR>
<TD colspan=3 align=middle>
<input name="ReadOut" type="Text" size=24 value="0" width=100%>
</TD>
<TD
</TD>
<TD>
<input name="btnClear" type="Button" value=" C " onclick="Clear()">
</TD>
<TD><input name="btnClearEntry" type="Button" value=" CE " onclick="ClearEntry()">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<input name="btnSeven" type="Button" value=" 7 " onclick="NumPressed(7)">
</TD>
<TD>
<input name="btnEight" type="Button" value=" 8 " onclick="NumPressed(8)">
</TD>
<TD>
<input name="btnNine" type="Button" value=" 9 " onclick="NumPressed(9)">
</TD>
<TD>
</TD>
<TD>
<input name="btnNeg" type="Button" value=" +/- " onclick="Neg()">
</TD>
<TD>
<input name="btnPercent" type="Button" value=" % " onclick="Percent()">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<input name="btnFour" type="Button" value=" 4 " onclick="NumPressed(4)">
</TD>
<TD>
<input name="btnFive" type="Button" value=" 5 " onclick="NumPressed(5)">
</TD>
<TD>
<input name="btnSix" type="Button" value=" 6 " onclick="NumPressed(6)">
</TD>
<TD>
</TD>
<TD align=middle><input name="btnPlus" type="Button" value=" + " onclick="Operation('+')">
</TD>
<TD align=middle><input name="btnMinus" type="Button" value=" - " onclick="Operation('-')">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<input name="btnOne" type="Button" value=" 1 " onclick="NumPressed(1)">
</TD>
<TD>
<input name="btnTwo" type="Button" value=" 2 " onclick="NumPressed(2)">
</TD>
<TD>
<input name="btnThree" type="Button" value=" 3 " onclick="NumPressed(3)">
</TD>
<TD>
</TD>
<TD align=middle><input name="btnMultiply" type="Button" value=" * " onclick="Operation('*')">
</TD>
<TD align=middle><input name="btnDivide" type="Button" value=" / " onclick="Operation('/')">
</TD>
</TR>
<TR>
<TD>
<input name="btnZero" type="Button" value=" 0 " onclick="NumPressed(0)">
</TD>
<TD>
<input name="btnDecimal" type="Button" value=" . " onclick="Decimal()">
</TD>
<TD colspan=3>
</TD>
<TD>
<input name="btnEquals" type="Button" value=" = " onclick="Operation('=')">
</TD>
</TR>
</TABLE>
</TABLE>
</B>
</FORM>
</CENTER>
<font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
var FKeyPad = document.Keypad;
var Accumulate = 0;
var FlagNewNum = false;
var PendingOp = "";
function NumPressed (Num) {
if (FlagNewNum) {
FKeyPad.ReadOut.value = Num;
FlagNewNum = false;
}
else {
if (FKeyPad.ReadOut.value == "0")
FKeyPad.ReadOut.value = Num;
else
FKeyPad.ReadOut.value += Num;
}
}
function Operation (Op) {
var Readout = FKeyPad.ReadOut.value;
if (FlagNewNum && PendingOp != "=");
else
{
FlagNewNum = true;
if ( '+' == PendingOp )
Accumulate += parseFloat(Readout);
else if ( '-' == PendingOp )
Accumulate -= parseFloat(Readout);
else if ( '/' == PendingOp )
Accumulate /= parseFloat(Readout);
else if ( '*' == PendingOp )
Accumulate *= parseFloat(Readout);
else
Accumulate = parseFloat(Readout);
FKeyPad.ReadOut.value = Accumulate;
PendingOp = Op;
}
}
function Decimal () {
var curReadOut = FKeyPad.ReadOut.value;
if (FlagNewNum) {
curReadOut = "0.";
FlagNewNum = false;
}
else
{
if (curReadOut.indexOf(".") == -1)
curReadOut += ".";
}
FKeyPad.ReadOut.value = curReadOut;
}
function ClearEntry () {
FKeyPad.ReadOut.value = "0";
FlagNewNum = true;
}
function Clear () {
Accumulate = 0;
PendingOp = "";
ClearEntry();
}
function Neg () {
FKeyPad.ReadOut.value = parseFloat(FKeyPad.ReadOut.value) * -1;
}
function Percent () {
FKeyPad.ReadOut.value = (parseFloat(FKeyPad.ReadOut.value) / 100) * parseFloat(Accumulate);
}
// End -->
</SCRIPT>


یک ماشین حساب کوچک

<!-- TWO STEPS TO INSTALL 5 FUNCTION CALCULATOR:

1. Paste the coding into the HEAD of your HTML document
2. Add the last code into the BODY of your HTML document -->

<!-- STEP ONE: Copy this code into the HEAD of your HTML document -->

<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

<!-- Original: Rick Johnson -->
<!-- Web Site: http://members.tripod.com/~RickJohnson -->

<!--Total Java Scripts 99 - Next Step Software-->

<!-- Begin
function a_plus_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=a+b
form.ans.value = c
}
function a_minus_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=a-b
form.ans.value=c
}
function a_times_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=a*b
form.ans.value=c
}
function a_div_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=a/b
form.ans.value = c
}
function a_pow_b(form) {
a=eval(form.a.value)
b=eval(form.b.value)
c=Math.pow(a, b)
form.ans.value = c
}
// End -->
</SCRIPT>

<!-- STEP TWO: Put this code into the BODY of your HTML document -->

<BODY>
<CENTER>
<FORM name="formx"><input type=text size=4 value=12 name="a">
<input type="button" value=" + " onClick="a_plus_b(this.form)">
<input type="button" value=" - " onClick="a_minus_b(this.form)">
<input type="button" value=" x " onClick="a_times_b(this.form)">
<input type="button" value=" / " onClick="a_div_b(this.form)">
<input type="button" value=" ^ " onClick="a_pow_b(this.form)">
<input type="number" size=4 value=3 name="b"> = <input type "number" value=0 name="ans" size=9>
</FORM>
</CENTER>