مشخصات سوال

paradise ... , 379553
29 تیر 87 - 16:32
تعبیر خواب "ماهی"؟؟؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
همای رحمت موسوی , javan313
87/4/29 (17:18)
بنام خدا
ماهی درخواب نشانگر نیروی عظیم تجدید حیلت،تولد مجددوگنج است.
ماهی اگر در دریلی گرم باشد نشان بدبختی ودر دریای سرد خوش طالعی می باشد.

ماهی كوچك درخواب دلالت بر غم واندوه دارد.-نشان سفر نیز هست-
ماهی تازه نشان غنیمت است.
خوردن ماهی پخته نشان به دست آوردن مال است
اگر از دهانش ماهی بیرون آمد نشان این است كه بسیار دروغ میگوید.
میتواند نشان سردی مزاج وناتوانی جنسی نیز باشد
ماهیگیری درخواب ،نشانگر توجه دقیق خواب بین به واقعیات زندگی است.ودرمجموع رویای خوش طالعی است.
خوردن ماهی درخواب نشان تصمیم به تجدیدقوای روانی برای تجدید حیات وتشكیل زندگی ایده ال است.
امام صادق(ع)فرمود:تعبیرماهی برپنج وجه است:
10وزیر
2-لشكر
3-دخترباكره
4-غنیمت
5-غم واندوه.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/4/29 (17:15)
دیدن ماهی ومرغ در خواب نشانه ثروت است

اگر بینی خواب مرغ وماهی گر به کس نگویی پادشاهی

برای خودم تجربه شده است
ان شاالله خیر است

2.    87/4/29 (18:51)
ماهی کوچک پیداکردن غم واندوه است . ماهی بزرگ رسیدن به شادی و بدست آوردن چیزی . خوردن ماهی نشانه منفعت یافتن است . (برای طالع بینی و فال و تعبیر خواب تماس بگیرید )

3.    87/4/29 (22:03)
azizam age mahie ziade toye ab dide bashi manie vosate rezgho rozie

4.    87/4/29 (22:10)
به نام خدا
با عرض سلام خدمت شما:
خوابدین شرایط داره اگه شما به این شرایط گوش کردید و مربوط به حال شما قبل از خواب نبوده است. آن زمان می توانید به تعبیرش کمی مطمئن شوید.
سوال 1- آیا شما تا جند روز پیش به مراسم عروسی یا مراسم جشن دعوت شدید و به آن جا رفتید ؟ اگر تا دو هفته ی پیش در چنین مراسمی شرکت کرده اید خواب دیدن ماهی یا هر حیوان دیگر تعبیری ندارد.
سوال 2 - آیا شما پشت سر هم خواب می بینید یا هر چند ماه یکبار؟ اگر پشت سر هم خواب می بینید حداقل در ماه دوبار خواب شما تعبیر نخواهد شد.
سوال 3 - اگر پاسخ شما به سوالات قبل منفی است باید بگئیید که ماهی در تنگ بوده یا در آب دریا ..... اگر ماهی را تنگ ببینید مر گ خبر یکی از عزیانتان را خواهید شنید حداقل تا سال آتی........و اگر ماهی در آب دریا بود معنای خوشبخت شدن شما یا یکی از نزدیکانتان می باشد.
البته سوالات دیگر نیز پیش می آید مثل این که ماهی بچه بوده یا بالغ............مرده بوده یا در حال مردن ...........و غیره. که صحبت درباره ی آن ها خارج از حوصله ی شماست..........
امیدوارم خوابی که دیدیدبه خوبی نیکی باشد .

5.    87/4/29 (22:35)
كسی در خواب بیند مرغ و ماهی
به ثروت می‌رسد یا پادشاهی

6.    87/4/29 (23:55)
ماهی در خواب به معنی بركت زیاد است

7.    87/4/30 (00:09)
بستگی داره در آب باشه یا خارج از آب
فلس هاش چه جوری باشه درآب زلال باشه یا گل آلود
تعابیرشون با هم فرق داره

8.    87/4/30 (08:19)
تعبیر خوبی داره
پولدار میشی ایشالا

9.    87/4/30 (08:32)
دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیكو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی كوچك غم است. اگر بیند از شكم ماهی مروارید یافت، دلیل كه پسری آورد. محمدبن سیرین گوید: اگر دید كسی ماهی شود و خشك به وی داد، دلیل كه بزرگی ظلم كند. اگر ماهی خورد، دلیل كه از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است. جابرمغربی گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا كه بر خوان عیسی (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل كه دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل كه او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند. اگر دید ماهی فروشی می كرد،دلیل كه منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل كه راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل كند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: كنیزكی هندوی

10.    87/4/30 (10:20)
سر شب که می خوای بخوابی اینقدر غذا می خور که توهم میزنی
احتمالا شام مادرتون سبزی پلو با ماهی درست کرده بودن که شما هم تا تونستی خوردی
بابا جون یکم جلوی شکمت رو بگیر


بس که شکمو هستی

11.    87/4/30 (14:06)
متن كامل خوابتو بگو چون هر خوابی اول دارد وانتهائی همین طوری هر كی جوابتو داد بدون چرت میگه

12.    87/4/30 (15:45)
سلام
اینم یه توضیح خوب و كامل
دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

13.    87/4/31 (12:23)
eshgh va servat har2 be tarafet miyad vali bayad kheili movazeb bashi az dasteshoon nadi

14.    87/4/31 (17:44)
ان شا لله که به خیر است

معمولا دیدن ماهی یا ماهی های کوچک غم واندوه است . ماهی بزرگ رسیدن به شادی و بدست آوردن مال و منفعت است و. خوردن ماهی نشانه منفعت یافتن است .