مشخصات سوال

ساعده سادات حسینی , siahchaleh
17 تیر 87 - 08:41
پرانول
اطلاعات بیشتر : سلام به همه دوستای خوبم
من در مورد قرص پرانول اطلاعات می خواستم ممنون میشم اگگ کمکم کنید- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
سید مرتضی نجفی یزدی , najafiyazdi
87/4/17 (10:06)
PROPRANOLOL HCl
Avlocardyl, Inderal, Procardin, Proprated
طبقه‌بندی فارماكولوژیك : مسدودكنندة گیرندة بتا ـ آدرنرژیك
طبقه‌بندی درمانی : ضدهیپرتانسیون، ضدآنژین، درمان كمكی در میگرن، درمان كمكی در انفاركتوس میوكارد (M.I.)
طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C (در سه ماهة دوم و سوم بارداری: گروه D)
 
فرآورده‌های ژنریك ایران
Film Coated Tablets: 10 mg
Film Coated Tablets: 20 mg
Scored Film Coated Tablets: 40 mg
Scored Film Coated Tablets: 80 mg
Sustained Release Tablets: 80 mg
Sustained Release Tablets: 160 mg
Injection Solution: 1 mg/ml
اندیكاسیونها، راه مصرف و دوزاژ
هیپرتانسیون
بالغین: ابتدا، روزانه 80mg از راه خوراكی در دو تا چهار دوز منقسم تجویز می‌شود. این دوزاژ را می‌توان بتدریج و با فواصل 3 تا 7 روز تا حداكثر 640mg در روز افزایش داد. دوز نگهدارنده معمولاً بین 160-480mg در روز است.
آنژین صدری
بالغین: 10-20mg از راه خوراكی، سه یا چهار بار در روز تجویز می‌شود. این دوزاژ را می‌توان بتدریج و با فواصل 3 تا 7 روز افزایش داد. دوز متوسط مورد نیاز 160-240mg در روز است.
جلوگیری از سردردهای عروقی یا میگرن كنترل‌نشدة شدید و مكرر
بالغین: ابتدا روزانه 80mg از راه خوراكی، در دوزهای منقسم تجویز می‌شود. دوز نگهدارنده معمولاً بین 160-240mg در روز است كه در دو تا چهار دوز منقسم تجویز می‌شود.
كاهش مرگ و میر بعداز انفاركتوس میوكارد
بالغین: روزانه 180-240mg از راه خوراكی در سه یا چهار دوز منقسم تجویز می‌شود. زمان شروع درمان 5 تا 21 روز بعداز انفاركتوس میوكارد است.
 iدرمان كمكی اضطراب
بالغین: 10-80mg از راه خوراكی، سه یا چهار بار در روز، درصورت تحمل و نیاز بیمار تجویز می‌شود.
 iدرمان ترمورهای اولیه (Essential) ، فامیلیال و سنی
بالغین: 40mg از راه خوراكی، سه یا چهار بار در روز، درصورت تحمل و نیاز بیمار تجویز می‌شود.
 iدرمان كمكی در تیروتوكسیكوز
بالغین: 10-40mg از راه خوراكی، سه یا چهار بار در روز، درصورت تحمل و نیاز بیمار تجویز می‌شود.
 iدیس‌ریتمی‌های فوق‌بطنی، بطنی و دهلیزی؛ تاكی‌‌دیس‌ریتمی‌های ناشی‌از آزادشدن بیش‌از حد كاكتول‌آمین‌ها در حین بیهوشی، هیپرتیروئیدی و فئوكروموسیتوم
بالغین: 1-3mg كه در 50ml از محلول DW5% یا نرمال سالین رقیق شده، از راه وریدی و به‌صورت آهسته انفوزیون می‌شود، سرعت تزریق نباید بیش‌از 1mg در دقیقه باشد، بعداز انفوزیون 3mg ، درصورت نیاز دو دقیقه بعد می‌توان همین دوز را تكرار كرد؛ دوزهای بعدی نباید زودتر از 4 ساعت تجویز شود. دوز نگهدارنده بین 10-80mg از راه خوراكی سه یا چهار بار در روز می‌باشد.
فارماكودینامیك و فارماكوكینتیك
مكانیسم اثر: اثر ضدهیپرتانسیون: مكانیسم دقیق اثر آن شناخته نشده است، اثر آن ممكن است در نتیجة بلوك گیرنده‌های آدرنرژیك و ساپرسیون آزاد شدن رنین باشد.
اثر ضدآنژین: باعث كاهش نیاز میوكارد به اكسیژن می‌شود.
اثر ضدآریتمی: باعث كاهش ضربان قلب، كاهش قدرت انقباضی میوكارد و برون‌ده قلب می‌گردد. همچنین باعث كاهش سرعت هدایت در گره سینوسی دهلیزی و دهلیزی ـ بطنی می‌شود.
اثر پروفیلاكسی از میگرن: باعث مهار وازودیلاتاسیون می‌شود.
اثر پروفیلاكسی از انفاركتوس میوكارد: مكانیسم اثر دارو مشخص نشده است.
نیمه عمر: 6-4/3 ساعت.
 
راه مصرف
شروع اثر
اوج اثر
مدت اثر
خوراكی
خوراكی (Extended)
تزریق وریدی
30 دقیقه
ناشناخته
سریع
90-60 دقیقه
14-12 ساعت
سریع
12 ساعت
24 ساعت
5 دقیقه
دفع: 99-96 درصد این دارو به‌صورت متابولیت از راه ادرار دفع می‌شوند.
كنتراندیكاسیونها و موارد احتیاط
كنتراندیكاسیونها: ˜ حساسیت مفرط ˜ نارسایی قلبی ˜ تاكیكاردی سینوسی ˜ بلوك دهلیزی ـ بطنی درجه 2 یا 3 ˜ شوك كاردیوژنیك ˜ سندرم رینود.
موارد احتیاط : š نارسایی عروق كرونری š نارسایی احتقانی قلب š بیماریهای ریوی š دیابت ملیتوس š هیپوگلیسمی š هیپرتیروئیدیسم š اختلال عملكرد كبد.
تداخلات
دارو ـ دارو: هیپوتانسیون ناشی‌از مصرف این دارو بدنبال كاربرد هالوتان بعنوان داروی بیهوشی تشدید می‌شود.
بدنبال مصرف همزمان گلیكوزیدهای قلبی برادیكاردی ایجاد شده تشدید می‌گردد.
هیپوتانسیون ناشی‌از مصرف پروپرانولل در نتیجة كاربرد سایر داروهای ضدفشارخون و نیترات‌ها تشدید می‌شود.
مصرف همزمان هورمون‌های تیروئید باعث كاهش اثرات دارو می‌گردد.
احتمالاً این دارو اثر برونكودیلاتاتورهای بتا آدرنرژیك را مهار می‌نماید.
مصرف همزمان سایمتیدین كلیرانس دارو را كاهش داده و باعث افزایش اثرات آن در بدن می‌گردد.
واكنش‌های ناخواسته و عوارض جانبی
l: CNS ضعف، لتارژی، رؤیاهای واضح، توهمات.
l: CV برادیكاردی، هیپوتانسیون، نارسایی احتقانی قلب، بیماریهای عروق محیطی.
l: Derm راش.
l: GI تهوع، استفراغ، اسهال.
l: GU ایمپوتانس.
l: Metabolic هیپوگلیسمی بدون تاكیكاردی.
l: Other برونكواسپاسم، تب، آرترالژی.
توجه: درصورت ایجاد علایم نارسایی قلبی یا برونكواسپاسم، مصرف دارو باید قطع گردد.
توجهات بالینی
تجویز و نگهداری دارو:
*بهتر است تركیبات خوراكی دارو قبل‌از غذا و قبل‌از خواب تجویز شوند. بهرحال به بیمار یادآوری نمائید جهت به حداقل رسانیدن تغییر در جذب دارو، همیشه دارو را به یك صورت (با معدة خالی یا همراه با غذا) مصرف نماید.
*هر 1mg را می‌توان با 10ml از D5W یا نرمال‌سالین رقیق كرد.
*قرص را می‌توان خرد و همراه با مایعات تجویز نمود.
*درصورت تصمیم به قطع دارو، دوزاژ را بتدریج و در خلال 2-1 هفته قطع كنید و در این مدت بیمار را دقیقاً تحت نظر بگیرید.
*دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و درجة حرارت 15-30°C نگهداری كنید.
پیگیری و بررسی تأثیر دارو:
*قبل‌از تجویز دارو، نبض و فشارخون بیمار را كنترل نمائید.
*درصورتی‌كه ضربان قلب بیمار كمتر از 60 ضربه در دقیقه و یا فشار سیستولیك وی مساوی یا كمتر از 90mmHg بود، از تجویز دارو خودداری كنید.
*بیمار را دقیقاً معاینه كرده و تاریخچة دقیقی از سابقه آلرژی، آسم و سایر بیماریهای انسدادی ریوی بعمل‌آورید. پروپرانولل حتی گاهی در افراد طبیعی باعث انقباض برونشیول‌ها می‌شود.
*در خلال دورة تنظیم دوزاژ دارو، نبض، فشارخون و وضعیت تنفسی بیمار را بدقت كنترل كنید.
*واكنشهای ناخواسته اغلب بدنبال تجویز وریدی بوجود می‌آیند، لیكن شیوع این عوارض بدنبال مصرف فرآورده‌های خوراكی در افراد مسن و بیماران مبتلا به اختلال عملكرد كلیوی نیز بالاست. بروز این عوارض ممكن است وابسته به دوز نباشد و اغلب در فاصله اندكی بعداز شروع درمان ظاهر می‌شوند.
*كنترل میزان I&O و توزین روزانه بیمار اندكس‌های مهمی جهت تشخیص احتباس مایعات و ایجاد نارسایی احتقانی قلب هستند.
*درصورت عدم برقراری محدودیت در مصرف سدیم در بیمارانی‌كه همراه با پروپرانولل از دیورتیك استفاده نمی‌نمایند، منجر به افزایش حجم پلاسما و متعاقب آن خطر بروز نارسایی احتقانی قلب می‌گردد.
*در خلال درمان، اندامهای بیمار نباید در تماس طولانی با سرما قرار بگیرند. چنانچه بیمار از سرما و درد در پا و یا دست شكایت دارد، او را بدقت از نظر شواهد اختلالات گردش خون بررسی كنید.
*درصورت درمان درازمدت آزمایشات بررسی عملكرد كلیه، كبد، هماتولوژیك و قلبی را جهت بیمار بعمل‌آورید.
آموزش بیمار / خانواده
اطلاعات كلی: y به بیمار بیاموزید دارو را درست مطابق دستور بكار برده و درصورت فراموش نمودن یك دوز، حداكثر تا 8 ساعت مانده به دوز بعدی باید آن را مصرف نماید. قطع ناگهانی دارو احتمالاً سبب شروع ناگهانی آریتمی، هیپرتانسیون و ایسكمی میوكارد خطرناكی می‌گردد.
>به بیمار و خانواده‌اش چگونگی كنترل نبض و فشارخون را آموخته و توصیه كنید نبض را روزانه و فشارخون را حداقل هفته‌ای یكبار كنترل نمایند و درصورت افت نبض به كمتر از 50 ضربه در دقیقه و تغییرات قابل توجه فشارخون، مصرف دارو را به‌طور موقت قطع نموده و پزشك را مطلع سازد.
>مصرف این دارو سبب خواب‌آلودگی می‌گردد، بنابراین به بیمار توصیه نمائید از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
>به بیمار تذكر دهید كه مصرف این دارو باعث حساسیت زیاد بدن نسبت به گرما می‌گردد.
>در بیماران دیابتیك باید سطح قندخون دقیقاً كنترل گردد. بخصوص وقتی كه بیمار دچار ضعف، خستگی و تحریك‌پذیری می‌گردد.
>به بیمار بیاموزید كندی نبض، سرگیجه، گیجی و حواس پرتی، كنفوزیون، افسردگی یا راش پوستی را به پزشك اطلاع دهد.
مصرف در دوران شیردهی
این دارو در شیر ترشح می‌شود، تغذیه با شیر مادر در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.
 
 
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/4/17 (15:07)
hamun PROPRANOLOL e ke vase kaheshe zarebane ghalb midan

2.    87/4/18 (12:22)

Avlocardyl, Inderal, Procardin, Proprated
طبقه‌بندی فارماكولوژیك : مسدودكنندة گیرندة بتا ـ آدرنرژیك
طبقه‌بندی درمانی : ضدهیپرتانسیون، ضدآنژین، درمان كمكی در میگرن، درمان كمكی در انفاركتوس میوكارد (M.I.)
طبقه‌بندی مصرف در حاملگی : گروه C (در سه ماهة دوم و سوم بارداری: گروه D)

فرآورده‌های ژنریك ایران
Film Coated Tablets: 10 mg
Film Coated Tablets: 20 mg
Scored Film Coated Tablets: 40 mg
Scored Film Coated Tablets: 80 mg
Sustained Release Tablets: 80 mg
Sustained Release Tablets: 160 mg
Injection Solution: 1 mg/ml
اندیكاسیونها، راه مصرف و دوزاژ
هیپرتانسیون
بالغین: ابتدا، روزانه 80mg از راه خوراكی در دو تا چهار دوز منقسم تجویز می‌شود. این دوزاژ را می‌توان بتدریج و با فواصل 3 تا 7 روز تا حداكثر 640mg در روز افزایش داد. دوز نگهدارنده معمولاً بین 160-480mg در روز است.
آنژین صدری
بالغین: 10-20mg از راه خوراكی، سه یا چهار بار در روز تجویز می‌شود. این دوزاژ را می‌توان بتدریج و با فواصل 3 تا 7 روز افزایش داد. دوز متوسط مورد نیاز 160-240mg در روز است.
جلوگیری از سردردهای عروقی یا میگرن كنترل‌نشدة شدید و مكرر
بالغین: ابتدا روزانه 80mg از راه خوراكی، در دوزهای منقسم تجویز می‌شود. دوز نگهدارنده معمولاً بین 160-240mg در روز است كه در دو تا چهار دوز منقسم تجویز می‌شود.
كاهش مرگ و میر بعداز انفاركتوس میوكارد
بالغین: روزانه 180-240mg از راه خوراكی در سه یا چهار دوز منقسم تجویز می‌شود. زمان شروع درمان 5 تا 21 روز بعداز انفاركتوس میوكارد است.
iدرمان كمكی اضطراب
بالغین: 10-80mg از راه خوراكی، سه یا چهار بار در روز، درصورت تحمل و نیاز بیمار تجویز می‌شود.
iدرمان ترمورهای اولیه (Essential) ، فامیلیال و سنی
بالغین: 40mg از راه خوراكی، سه یا چهار بار در روز، درصورت تحمل و نیاز بیمار تجویز می‌شود.
iدرمان كمكی در تیروتوكسیكوز
بالغین: 10-40mg از راه خوراكی، سه یا چهار بار در روز، درصورت تحمل و نیاز بیمار تجویز می‌شود.
iدیس‌ریتمی‌های فوق‌بطنی، بطنی و دهلیزی؛ تاكی‌‌دیس‌ریتمی‌های ناشی‌از آزادشدن بیش‌از حد كاكتول‌آمین‌ها در حین بیهوشی، هیپرتیروئیدی و فئوكروموسیتوم
بالغین: 1-3mg كه در 50ml از محلول DW5% یا نرمال سالین رقیق شده، از راه وریدی و به‌صورت آهسته انفوزیون می‌شود، سرعت تزریق نباید بیش‌از 1mg در دقیقه باشد، بعداز انفوزیون 3mg ، درصورت نیاز دو دقیقه بعد می‌توان همین دوز را تكرار كرد؛ دوزهای بعدی نباید زودتر از 4 ساعت تجویز شود. دوز نگهدارنده بین 10-80mg از راه خوراكی سه یا چهار بار در روز می‌باشد.
فارماكودینامیك و فارماكوكینتیك
مكانیسم اثر: اثر ضدهیپرتانسیون: مكانیسم دقیق اثر آن شناخته نشده است، اثر آن ممكن است در نتیجة بلوك گیرنده‌های آدرنرژیك و ساپرسیون آزاد شدن رنین باشد.
اثر ضدآنژین: باعث كاهش نیاز میوكارد به اكسیژن می‌شود.
اثر ضدآریتمی: باعث كاهش ضربان قلب، كاهش قدرت انقباضی میوكارد و برون‌ده قلب می‌گردد. همچنین باعث كاهش سرعت هدایت در گره سینوسی دهلیزی و دهلیزی ـ بطنی می‌شود.
اثر پروفیلاكسی از میگرن: باعث مهار وازودیلاتاسیون می‌شود.
اثر پروفیلاكسی از انفاركتوس میوكارد: مكانیسم اثر دارو مشخص نشده است.
نیمه عمر: 6-4/3 ساعت.

راه مصرف
شروع اثر
اوج اثر
مدت اثر
خوراكی
خوراكی (Extended)
تزریق وریدی
30 دقیقه
ناشناخته
سریع
90-60 دقیقه
14-12 ساعت
سریع
12 ساعت
24 ساعت
5 دقیقه
دفع: 99-96 درصد این دارو به‌صورت متابولیت از راه ادرار دفع می‌شوند.
كنتراندیكاسیونها و موارد احتیاط
كنتراندیكاسیونها: ˜ حساسیت مفرط ˜ نارسایی قلبی ˜ تاكیكاردی سینوسی ˜ بلوك دهلیزی ـ بطنی درجه 2 یا 3 ˜ شوك كاردیوژنیك ˜ سندرم رینود.
موارد احتیاط : š نارسایی عروق كرونری š نارسایی احتقانی قلب š بیماریهای ریوی š دیابت ملیتوس š هیپوگلیسمی š هیپرتیروئیدیسم š اختلال عملكرد كبد.
تداخلات
دارو ـ دارو: هیپوتانسیون ناشی‌از مصرف این دارو بدنبال كاربرد هالوتان بعنوان داروی بیهوشی تشدید می‌شود.
بدنبال مصرف همزمان گلیكوزیدهای قلبی برادیكاردی ایجاد شده تشدید می‌گردد.
هیپوتانسیون ناشی‌از مصرف پروپرانولل در نتیجة كاربرد سایر داروهای ضدفشارخون و نیترات‌ها تشدید می‌شود.
مصرف همزمان هورمون‌های تیروئید باعث كاهش اثرات دارو می‌گردد.
احتمالاً این دارو اثر برونكودیلاتاتورهای بتا آدرنرژیك را مهار می‌نماید.
مصرف همزمان سایمتیدین كلیرانس دارو را كاهش داده و باعث افزایش اثرات آن در بدن می‌گردد.
واكنش‌های ناخواسته و عوارض جانبی
l: CNS ضعف، لتارژی، رؤیاهای واضح، توهمات.
l: CV برادیكاردی، هیپوتانسیون، نارسایی احتقانی قلب، بیماریهای عروق محیطی.
l: Derm راش.
l: GI تهوع، استفراغ، اسهال.
l: GU ایمپوتانس.
l: Metabolic هیپوگلیسمی بدون تاكیكاردی.
l: Other برونكواسپاسم، تب، آرترالژی.
توجه: درصورت ایجاد علایم نارسایی قلبی یا برونكواسپاسم، مصرف دارو باید قطع گردد.
توجهات بالینی
تجویز و نگهداری دارو:
*بهتر است تركیبات خوراكی دارو قبل‌از غذا و قبل‌از خواب تجویز شوند. بهرحال به بیمار یادآوری نمائید جهت به حداقل رسانیدن تغییر در جذب دارو، همیشه دارو را به یك صورت (با معدة خالی یا همراه با غذا) مصرف نماید.
*هر 1mg را می‌توان با 10ml از D5W یا نرمال‌سالین رقیق كرد.
*قرص را می‌توان خرد و همراه با مایعات تجویز نمود.
*درصورت تصمیم به قطع دارو، دوزاژ را بتدریج و در خلال 2-1 هفته قطع كنید و در این مدت بیمار را دقیقاً تحت نظر بگیرید.
*دارو را در ظروف دربسته و مقاوم به نور و درجة حرارت 15-30°C نگهداری كنید.
پیگیری و بررسی تأثیر دارو:
*قبل‌از تجویز دارو، نبض و فشارخون بیمار را كنترل نمائید.
*درصورتی‌كه ضربان قلب بیمار كمتر از 60 ضربه در دقیقه و یا فشار سیستولیك وی مساوی یا كمتر از 90mmHg بود، از تجویز دارو خودداری كنید.
*بیمار را دقیقاً معاینه كرده و تاریخچة دقیقی از سابقه آلرژی، آسم و سایر بیماریهای انسدادی ریوی بعمل‌آورید. پروپرانولل حتی گاهی در افراد طبیعی باعث انقباض برونشیول‌ها می‌شود.
*در خلال دورة تنظیم دوزاژ دارو، نبض، فشارخون و وضعیت تنفسی بیمار را بدقت كنترل كنید.
*واكنشهای ناخواسته اغلب بدنبال تجویز وریدی بوجود می‌آیند، لیكن شیوع این عوارض بدنبال مصرف فرآورده‌های خوراكی در افراد مسن و بیماران مبتلا به اختلال عملكرد كلیوی نیز بالاست. بروز این عوارض ممكن است وابسته به دوز نباشد و اغلب در فاصله اندكی بعداز شروع درمان ظاهر می‌شوند.
*كنترل میزان I&O و توزین روزانه بیمار اندكس‌های مهمی جهت تشخیص احتباس مایعات و ایجاد نارسایی احتقانی قلب هستند.
*درصورت عدم برقراری محدودیت در مصرف سدیم در بیمارانی‌كه همراه با پروپرانولل از دیورتیك استفاده نمی‌نمایند، منجر به افزایش حجم پلاسما و متعاقب آن خطر بروز نارسایی احتقانی قلب می‌گردد.
*در خلال درمان، اندامهای بیمار نباید در تماس طولانی با سرما قرار بگیرند. چنانچه بیمار از سرما و درد در پا و یا دست شكایت دارد، او را بدقت از نظر شواهد اختلالات گردش خون بررسی كنید.
*درصورت درمان درازمدت آزمایشات بررسی عملكرد كلیه، كبد، هماتولوژیك و قلبی را جهت بیمار بعمل‌آورید.
آموزش بیمار / خانواده
اطلاعات كلی: y به بیمار بیاموزید دارو را درست مطابق دستور بكار برده و درصورت فراموش نمودن یك دوز، حداكثر تا 8 ساعت مانده به دوز بعدی باید آن را مصرف نماید. قطع ناگهانی دارو احتمالاً سبب شروع ناگهانی آریتمی، هیپرتانسیون و ایسكمی میوكارد خطرناكی می‌گردد.
>به بیمار و خانواده‌اش چگونگی كنترل نبض و فشارخون را آموخته و توصیه كنید نبض را روزانه و فشارخون را حداقل هفته‌ای یكبار كنترل نمایند و درصورت افت نبض به كمتر از 50 ضربه در دقیقه و تغییرات قابل توجه فشارخون، مصرف دارو را به‌طور موقت قطع نموده و پزشك را مطلع سازد.
>مصرف این دارو سبب خواب‌آلودگی می‌گردد، بنابراین به بیمار توصیه نمائید از رانندگی و سایر امور نیازمند هشیاری پرهیز نماید.
>به بیمار تذكر دهید كه مصرف این دارو باعث حساسیت زیاد بدن نسبت به گرما می‌گردد.
>در بیماران دیابتیك باید سطح قندخون دقیقاً كنترل گردد. بخصوص وقتی كه بیمار دچار ضعف، خستگی و تحریك‌پذیری می‌گردد.
>به بیمار بیاموزید كندی نبض، سرگیجه، گیجی و حواس پرتی، كنفوزیون، افسردگی یا راش پوستی را به پزشك اطلاع دهد.
مصرف در دوران شیردهی
این دارو در شیر ترشح می‌شود، تغذیه با شیر مادر در حین درمان با این دارو توصیه نمی‌شود.


3.    87/4/18 (23:08)
جواب 1 کامل است.جواب 3 هم از رو 1 کپی زده.لطفا اول جوابها رو بخونین.