مشخصات سوال

سینا  , miladdata
15 تیر 87 - 13:05
جاذبه نیوتن چیست ؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
رضا امین زاده , rezix99
87/4/15 (16:08)
هر جسم دارای جرم به دیگر اجسام (دارای جرم) نیرو وارئ میکند که همیشه بصورت جاذبه است. اولین کسی که معدله نیروی وابسطه به جرم را پیدا کرد نیتون بود او رابطه گرنش را به صورتF=G(m1*m2)/r^2 نوشت
در واقع گرانش جزو چهار نیروی بنیادی در فیزیک است که از همه سه نیروی دیگر ضعیف تر است
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/4/15 (13:36)
اسحاق نیوتن اولین نفری بود که قانون جاذبه را مطرح کرد و به همین خاطر به این قانون قانون جاذبه نیوتن میگویند.
این رابطه به صورت F=G(m1*m2)/r^2
ارائه میشود که در آن F نیروی جاذبه، G ثابت جهانی گرانش، m1 وm2 جرم دو جسم و r فاصله دو جسم است.

2.    87/4/19 (00:14)
جاذبه نیوتن پشت موی زیبا و هیکل میزونش به خصوص از پشت بوده که طی اعصار مختلف مردان و زنان زیادی را جذب وی نموده است!!!!!!!!!!