مشخصات سوال

هومن همائی , homan_h
31 شهریور 91 - 07:16
حقوق زن شاغل پس از فوت
اطلاعات بیشتر : با سلام
در حالی که زن و شوهر هر دو کارمند رسمی و حقوق بگیر دولت بوده و بازنشسته شده اند چنانچه زن زودتر از شوهرش فوت کند آیا حقوق مستمری زن بعد از فوت به فرزندان دختر مجرد یا شوهرش پرداخت میگردد یا قطع خواهد شد ؟
ممنونم اگر مستند و با ذکر شماره قانون یا دستور العمل پاسخ بفرمایید- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
آزاد آذر بیان , azad669631
91/7/1 (16:24)
تو اقوام ما این موردی هست حقوق مادر به دخترش رسیده
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    91/7/2 (16:07)
خیر پرداخت نمی شود . چون سرپرست خانواده پدر محسوب می شود و بعد از فوت زن حقوق وی قطع می شود ، دلیل استنادیشو الان حضور ذهن ندارم ولی دقیقا یادمه که سر کلاس درس حقوق بیمه ، استاد به این موضوع اشاره کرد .

2.    91/7/2 (18:31)
سلام
مادامی که زیر ۱۸ سال باشند و قیم پدر است، پرداخت نمیگردد. هر زمان یکی از این دو شرایط نباشد، دوباره برقرار میگردد.

متن کامل قانون:


مرگ ماده‌ 80ـ بازماندگان‌ واجد شرایط‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌ در یكی‌ از حالات‌ زیر مستمری‌ بازماندگان‌ دریافت‌ خواهند داشت‌: 1ـ در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ بازنشسته‌.2ـ در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ ازكارافتاده‌ كلی‌ مستمری‌ بگیر.3ـ در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ای‌ كه‌ درده‌ سال‌ آخر حیات‌ خود حداقل‌ حق‌ بیمه‌ یكسال‌ كار را در آخرین‌ سال‌ حیات‌ پرداخته‌ باشد.(به موجب قانون اصلاح مواد 43، 44 و 80 قانون تأمین اجتماعی، مصوب 27/7/76 بند 3 ماده 80 اصلاح و 3 تبصره به آن الحاق شده است). متن بند 3 و تبصره‌های الحاقی عبارتست از:3- در صورت فوت بیمه‌شده‌ای كه در ده سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یكسال كار، مشروط بر اینكه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه 90 روز كار را پرداخت كرده باشد. تبصره 1- بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی كه قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره 2 هستند. تبصره 2- چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل 20 سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت كرده باشد، بازماندگان وی از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی ملاك عمل قرار می‌گیرد. تبصره 3- بیمه‌شده‌ای كه از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود و فاقد شرایط مقرر در این بند می‌باشد، چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او كمتر از 20 سال و بیشتر از 10 سال باشد، به بازماندگان وی در ازای هر سال سابقه پرداخت حق بیمه، غرامت مقطوعی معادل یك ماه حداقل دستمزد كارگر عادی در زمان فوت به طور یكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده 83 قانون تأمین‌اجتماعی پرداخت می‌شود). (تبصره 3 بند 3 ماده 80 به موجب مصوبه مورخ 22/3/86 مجلس شورای اسلامی و 20/11/86 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح متن زیر اصلاح شده است ) 1ـ در صورت فوت بیمه‌شده‌ای كه بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته‌باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (111) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد. 2ـ بیمه‌شده‌ای كه از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یك سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق‌بیمه غرامت مقطوعی معادل یك ماه حداقل دستمزد كارگر عادی در زمان فوت به طور یكجا و به نسبت سهام مقرر در ماده(83) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. 4ـ در مواردی‌ كه‌ بیمه‌شده‌ بر اثر حادثه‌ ناشی‌ از كار یا بیماری‌های‌ حرفه‌ای‌ فوت‌ نماید. تبصره ـ (الحاقی 18/2/1387) هرگاه مستمری‌بگیر بازنشسته یا ازكارافتاده به مدت شش ماه مستمری بازنشستگی یا ازكارافتادگی كلی خود را مطالبه ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق دارند موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت كنند. درصورتی كه معلوم شود شخص مذكور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می‌گردد. بازنشستگان كلیه صندوقهای بازنشستگی كشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود. ماده‌ 81ـ بازماندگان‌ واجد شرایط‌ متوفی‌ كه‌ استحقاق‌ دریافت‌ مستمری‌ را خواهند داشت‌ عبارتند از: 1ـ عیال‌ دایم‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ مادام‌ كه‌ شوهر اختیار نكرده‌ است‌. (یك تبصره به بند 1 در تاریخ 21/6/1374 به موجب قانون الحاق یك تبصره به بند 1 ماده 81 قانون تأمین اجتماعی اضافه شده است. متن تبصره عبارتست از: تبصره ـ همسران بیمه‌شده متوفی كه شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (3%) كمك دولت به بیمه‌شدگان تأمین خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید). (آیین نامه در صفحه 355 درج شده است) 2ـ فرزندان‌ متوفی‌ در صورتی‌ كه‌ سن‌ آنان‌ كمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند یا به‌ علت‌ بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ كمیسیون‌ پزشكی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ قادر به‌ كار نباشند. (شرایط برخورداری فرزندان اناث كارمندان دولت مشمول قانون تأمین اجتماعی، به موجب قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث ... مصوب 2/10/1363 كه در ذیل آمده است و قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مصوب 5/10/1386 كه در صفحه 313 آمده است، تغییر كرده است): قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث كارمندان مصوب آذر ماه 1338 و برقراری حقوق و وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/63 مجلس شورای اسلامی،اصلاحی 13/2/1379 ماده واحده ـ الف) از تاریخ تصویب این قانون حقوق وظیفه و مستمری موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث كارمندان مصوب آذر ماه 1338 در مورد ورثه ذكور تا پایان بیست سالگی و چنانچه به موجب مدارك مثبته در یكی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند تا پایان بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود. ب) حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كلیه مستخدمین وزاتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی كه طبق قوانین و مقررات مربوطه برقرار شده یا بشود با رعایت كلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت می‌باشد. تبصره 1- حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث كه براساس قوانین قبلی به علت رسیدن به سن مقرر قطع شده است به شرط آنكه شوهر و یا شغل نداشته باشند مشمول مقررات بند (ب) مذكور خواهد بود. تبصره 2- آیین نامه موضوع این ماده واحده توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. (آیین نامه اجرایی مذكور در تاریخ 2/4/64 به تصویب رسیده است). قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یكشنبه دوم دی ماه یكهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15/10/1363 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 3ـ پدر و مادر متوفی‌ در صورتی‌ كه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ او بوده‌ ثانیاً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز كرده‌ باشد و یا آنكه‌ به‌ تشخیص‌ كمیسیون‌ پزشكی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ باشند و در هرحال‌ مستمری‌ از سازمان‌ دریافت‌ ندارند. ماده‌ 82ـ بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ زن‌ با شرایط‌ زیر از مستمری‌ استفاده‌ خواهند كرد: 1ـ شوهر مشروط‌ بر اینكه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ زن‌ بوده‌ ثانیاً سن‌ او از شصت‌ سال‌ متجاوز باشد یا طبق‌ نظر كمیسیون‌ پزشكی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ بوده‌ و در هرحال‌ مستمری‌ از سازمان‌ دریافت‌ نكند. 2ـ فرزندان‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر: الف‌) پدر آنها در قید حیات‌ نبوده‌ یا واجد شرایط‌ مذكور در بند اول‌ این‌ ماده‌ باشد و از مستمری‌ دیگری‌ استفاده‌ نكند. ب) سن‌ آنها كمتر از هجده‌ سال‌ تمام‌ باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ و یا به‌ علت‌ بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ كمیسیون‌ پزشكی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ قادر به‌ كار نباشند. (در مورد فرزندان اناث مطابق قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث كارمندان ... مصوب 2/10/1363 كه در ذیل بند 2 ماده 81 آمده است عمل می‌شود). 3ـ پدر و مادر در صورتی‌ كه‌ اولاً تحت‌ تكفل‌ او بوده‌ ثانیاً سن‌ پدر از شصت‌ سال‌ و سن‌ مادر از پنجاه‌ و پنج‌ سال‌ تجاوز كرده‌ باشد و یا آنكه‌ به‌ تشخیص‌ كمیسیون‌ پزشكی‌ موضوع‌ ماده‌ 91 این‌ قانون‌ ازكارافتاده‌ باشند و در هرحال‌ مستمری‌ از سازمان‌ دریافت‌ ندارند. ماده‌ 83ـ سهم‌ مستمری‌ هریك‌ از بازماندگان‌ بیمه‌شده‌ متوفی‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد: 1ـ میزان‌ مستمری‌ همسر بیمه‌ شده‌ متوفی‌ معادل‌ پنجاه‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌‌شده‌ است‌ و در صورتی‌ كه‌ بیمه‌ شده‌ مرد دارای‌ چند همسر دائم‌ باشد مستمری‌ به‌ تساوی‌ بین‌ آنها تقسیم‌ خواهد شد. 2ـ میزان‌ مستمری‌ هر فرزند بیمه‌ شده‌ متوفی‌ معادل‌ بیست‌ و پنج‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌ شده‌ می‌باشد و در صورتی‌ كه‌ پدر و مادر را از دست‌ داده‌ باشد مستمری‌ او دو برابر میزان‌ مذكور خواهد بود. 3ـ میزان‌ مستمری‌ هر یك‌ از پدر و مادر متوفی‌ معادل‌ بیست‌ درصد مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌ شده‌ می‌باشد. مجموع‌ مستمری‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌ نباید از میزان‌ مستمری‌ استحقاقی‌ متوفی تجاوز نماید هرگاه‌ مجموع‌ مستمری‌ از این‌ میزان‌ تجاوز كند سهم‌ هر یك‌ از مستمری‌بگیران‌ به‌ نسبت‌ تقلیل‌ داده‌ می‌شود و در این‌ صورت‌ اگر یكی‌ از مستمری‌بگیران‌ فوت‌ شود یا فاقد شرایط‌ استحقاقی‌ دریافت‌ مستمری‌ گردد سهم‌ بقیه‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ تقسیم‌بندی‌ مذكور در این‌ ماده‌ افزایش‌ خواهد یافت‌ و در هرحال‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ از صددرصد مستمری‌ بازماندگان‌ متوفی‌ استفاده‌ خواهند كرد. تبصره‌ ـ منظور از مستمری‌ استحقاقی‌ بیمه‌ شده‌ متوفی‌ مستمری‌ حین‌ فوت‌ او می‌باشد. در مورد بیمه‌ شدگانی‌ كه‌ دراثر هر نوع‌ حادثه‌ یا بیماری‌ فوت‌ شوند، مستمری‌ استحقاقی‌ عبارت‌ است‌ از مستمری‌ كه‌ برای‌ بیمه‌ شده‌ ازكارافتاده‌ كلی‌ حسب‌ مورد برقرار می‌شود. ماده‌ 84ـ هرگاه‌ بیمه‌شده‌ فوت‌ كند هزینه‌ كفن‌ و دفن‌ او از طرف‌ سازمان‌ تأمین‌ خدمات‌ درمانی‌ پرداخت‌ خواهد شد (با توجه به انحلال سازمان تأمین خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی جایگزین سازمان تأمین خدمات درمانی شده است. برای توضیح رك: صفحه راهنما).