مشخصات سوال

عسل مرصای , asalinaz
25 تیر 91 - 03:43
تعبیر خواب عروسی کردن
اطلاعات بیشتر : من یك زن متاهل هستم خواب دیدم دوباره با شوهرم ازدواج كردم و در مراسم عروسی كسی خوشحال نیست و لی ناراحت هم نبودند یعنی بی تفاوت بودند می خواستم بدونم تعبیرش چیه در ضمن در خواب میندونستم كه دوباره دارم ازدواج میكنم


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
مَهدی سیگاریان وفا , sigarian
91/4/25 (10:06)
فردی از اقوامتان به رحمت خدا خواهد رفت
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    91/4/25 (14:29)
بچه داری :)

2.    91/4/25 (15:55)
سلام روزتون بخیر
تعبیرهای زیادی داره
امیدوارم عروسی خودتون باشه ولی از مهمترین تعبیرهاش فوت یکی از اشنایانه
و یا کم شدن طول عمر خود شخص

3.    91/4/27 (21:20)
منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست .تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بﻼ و فتنه و آفت و مصیبت .تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند .اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است .زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است
آنلی بیتون مىگوید: 1ـ اگر خواب ببینید در جشن عروسی شركت كرده اید ، عﻼمت آن است كه به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت ، و نومیدی و تلخیهای زندگی از شما فاصله خواهند گرفت . 2ـ اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی كند ، عﻼمت آن است كه به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت . 3ـ اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می كند ، عﻼمت آن است كه مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می آورد و به آرزوها و خواسته های خود دست می یابد . 4ـ اگر دختری خواب ببیند ، خانواده اش با ازدواج او مخالفت می كنند ، عﻼمت آن است كه اقوام و اطرافیان از پیمان ازدواج او رنج خواهند برد . 5ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می كند ، عﻼمت آن است كه نامزد او صادقانه به قولهای خود عمل خواهد كرد . 6ـ اگر كسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می بندد ، نشانة غم انگیزی است زیرا تنها یك معجزه می تواند او را از مرگ نجات بدهد . 7ـ اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود كسی را با لباس عزا می بیند ، عﻼمت آن است كه زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود .