مشخصات سوال

روشاک آریا منش , newhakhamanesh
15 اردیبهشت 87 - 08:47
حق شفعه چیست؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
مهدی میرطیبی , mihanparast
87/2/24 (09:51)
سلام
جواب دوستان خیلی طولانی بود

در یک جمله
حقی است برای شریک در مال شراکتی .
چنانچه مال شراکتی به فروش گزاشته شود خریدار اول شریک است و در صورت عدم خرید ایشان سایرین حق خرید پیدا میکنند.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    87/2/15 (08:50)
سلام.

پاسخ شما رو از موسسه ایران ستاپ می دهم:

یکی از موارد حقوقی که در جامعه امروز زیاد استفاده نمی شود وبه نوعی مردم از آن بی اطلاع می باشند حق شفعه می باشد. حق شفعه بدین معنی است یک مال غیرمنقول و قابل تقسیمی مالکیت آن بین2 نفر به صورت شراکتی می باشد و یکی از این 2 نفر سهم خود را به صورت بیع به شخص ثالثی واگذار می نماید در این حالت برای شریک دیگر حقی به نام حق شفعه به وجود می آید وصاحب آ ن حق که شریک دیگر است را شفیع می گویند . در این حالت شریک می تواند مبلغی را که شخص ثالث به شریک خود داده است به او بدهد وحق وسهم او را تملک نماید این حقی است که قانونگذار ما طبق شرایطی که در بالاگفته شد درجایی که مالی بین 2 نفر شریک بود ویکی از آنها آن را به غیر واگذار کرد برای دیگری درنظر گرفته است . قاعده شفعه یک امر خلاف اصل است وشاید در ظاهر امری غیراصولی به نظر آید اما قانونگذار ما که در این موردمنحصرا شارع مقدس اسلام می باشد بنابه مصلحت این امر را در نظر گرفته است . نکاتی که در ایجاداین حق باید به آن توجه کرد این است که زمانی این حق برای شریک دیگر ایجاد می گردد که شریک دوم سهم ویا حقه خود را از طریق بیع به نفر سومی انتقال دهد اگر این انتقال وجابه جایی به وسیله همه ویا صلح ویا معارضه ویا قرار دادن مهر باشد باعث ایجاد حق شفعه نمی گردد وسهم شاعی که فروخته می شد باید بیع معامله باشد نه شخص معامله واین موضوع راه فراری است برای اینکه بتوان حق شفعه بوجودآمده برای شریک را از بین برد و در خیلی مواقع طرفین برای اینکه حق به وجود آمده برای شفیع را به نوعی ساقط نمایند معامله انجام شده را به صورت یکی از موارد ذکر شده دربالاتثبیت می نمایند که شفیع نتواند با استناد به آ ن از حق خود استفاده نماید و آیا اینکه حق شفعه ویژه املاک است وفقط ارسال غیرمنقول ایجاد می شود واموال منقول از این قاعده خارج می باشند و در مواردی که یک مال غیرمنقول تبعی که متعلق به ملک باشد اگر به فرض همین اتصال فروخته شود تابع ملک وموضوع شفعه است درزمانی که این حق برای شفیع به وجود آمد ایشان با پرداخت مبلغ حقه فروخته شده به خریدار آن را تملک می نماید و هرگاه شفیع بخواهد از نظر قانونی اقدام نماید طبق رای های صادر شده در دیوان عالی کشور ورویه قضائی باید دعوای خود را به طرفیت خریدار وشریک با هم اقدام نماید تا از نظر حقوقی قابل استماع باشد.درادامه:

http://www.shaaer.com/Filesmasael/MASAEL36.htm


موفق باشید
IranSetup.com

2.    87/2/15 (10:53)
پاسخ شماره 1 كامل و جامع است حالا اگه سئوالی داشتید من در خدمتم.
موفق باشید

3.    87/2/15 (11:54)
سؤال 1_ معنای « اخذ به شفعه » چیست؟

جواب _ اگر دو نفر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را به شخص سومی بفروشد، شریک می تواند آن را از دست او گرفته و قیمت اش را بدهد. این را اخذ به شفعه می گویند.

س 2_ حق شفعه چند شرط دارد؟

ج _ حق شفعه هشت شرط دارد:

1. شریک قسمت خود را به شخص سوم با فروختن انتقال دهد. اما اگر با ارث، یا صلح و یا مهریه به او منتقل شود، شریک حق شفعه ندارد.

2. هر دو شریک در جنس باشند. پس در مجاورت حق شفعه نیست.

3. فقط دو نفر باشند. پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شریک باشند و یکی از آنها، سهم خود را بفروشد، بقیه حق شفعه نخواهند داشت.

4. شریکی که جنس را از خریدار پس می گیرد، بتواند پول آن را بپردازد.

5. اگر مشتری مسلمان است، شریکی که می خواهد اخذ به شفعه کند، نیز مسلمان باشد. و چنانچه کافر باشد، حق شفعه ندارد.

6. شریک هم قسمتی را که مشتری خریده، از او بگیرد و چنانچه مثلا بخواهد نصف آن را بگیرد، حق نخواهد داشت.

7. شریک وقتی که می خواهد اخذ به شفعه کند، قیمت آن جنس را بداند. بنابراین اگر قیمت را نمی داند در آن حال نمی تواند اخذ به شفعه کند. اگر چه بگوید: « به هر اندازه که باشد، من اخذ به شفعه می کنم ».

8. جنس قابل قسمت باشد. مانند: باغ، زمین. اما در جنسی که قابل قسمت نیست، خلاف است.

س 3_ شریک که می خواهد اخذ به شفعه کند، اگر در وقت فروختن حاضر نبود، آیا بعدا می تواند اخذ به شفعه نماید؟

ج _ هنگامی که حاضر می شود، می تواند اخذ به شفعه کند، هر چند مدت زیادی بر آن گذشته باشد.

س 4_ آیا سفیه، بچه نابالغ و دیوانه حق شفعه دارند؟

ج _ حق شفعه دارند.

س 5_ چه کسی می تواند از روی سفیه، بچه نابالغ و دیوانه برای آنها اخذ به شفعه نمایند؟

ج _ اگر جنسی مالک سفیه و شخص دیگری باشد و آن شخص سهم خود را بفروشد، قیم بر آن سفیه یا بچه یا دیوانه می تواند برای آنها اخذ به شفعه کند.

س 6_ کسی که می خواهد سهم شریک را از خریدار بگیرد، چه تکلیفی دارد؟

ج _ باید قیمت آن را به همان مقداری که او خریده بپردازد، چه قیمت حقیقی آن سهم، همان مقدار باشد یا نباشد.

س 7_ در چه صورتی دو شریک نمی توانند اخذ به شفعه نمایند؟

ج _ اگر مال خویش را تقسیم کنند. زیرا اخذ به شفعه در صورتی است که مال تقسیم نشده باشد.

س 8_ حق شفعه در چه صورتی است؟

ج _ فوری است و چنانچه شریک بدون عذر آن را تأخیر بیندازد، دیگر نمی تواند اخذ به شفعه کند.

س 9_ اگر یکی از شروط های اخذ به شفعه نباشد، آیا شریک می تواند اخذ به شفعه نماید؟

ج _ شریک نمی تواند اخذ به شفعه کند. بنابراین مواردی که قانون های غربی اخذ به شفعه را اجازه می دهد، هرگاه یکی از این شرایط [هشتگانه] نباشد، باطل و حرام خواهد بود.

4.    87/2/15 (12:25)
یک پاسخ ساده:اگر شما در مالکیت یک ملک باکسی به هر میزانی شراکت دارید . و طرف شما بخواهد آن ملک را بفروشد .شما که شریک او هستید اولویت در خرید دارید . و می توانید با پرداخت همان پول ملک را از او بخرید . و اگر موافق نبود دادگاه او را مجبور می کند که به شما بفروشد.این معنی حق شفعه به زبان عامیانه و ساده است.

5.    87/2/15 (22:33)
در ایران بر خلاف کشورهای سوسیالیستی مالکیت وجود دارد . اسباب مالکیت در ایران در ماده 140 قانون مدنی آمده است . یکی از این اسباب ( اخذ به شفعه ) می باشد و چون جز عقود نمی باشد در بحث جدایی در قانون مدنی به آن اشاره شده است .
کلمه شفعه از شفع به معنای جفت آمده است و در مقابل فرد قرار دارد . از آنجایی که بین 2 نفر برقرار می شود به آن شفعه گوییند . شفیع نیز کسی است که دارای حق شفعه است. ماده 808 قانون مدنی : هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از 2 شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند . این حق را حق شفعه و صاحب آنرا شفیع نامند.
شرایط: مال یابد غیر منقول باشد که این کلمه در ماده 808 دارای مفهوم مطلق می باشد . ( در علم اصول اگر کلمه با ادات جمع مانندهر همه ... بیاید عام است اما اگر بدون اینها بیاید مطلق است . اگر دارای قیدی نیز بود مقید می باشد . عام در برابر خاص و مطلق در برابر معلق است ) بس در ماده 808 کلمه غیر منقول مطلق است و تمام شمول آنرا در بر می گیرد . ( غیر منقول ذاتی - غیر منقول تبعی ) اما در شامل اموال در حکم غیر منقول نمی شود . مثلا در گندم هایی که هنوز درو نشده و در حکم غیر منقول هستند حق شفعه نداریم . حق به شفعه خلاف قاعده است زیرا اصل بر این است معامله ای که انجام شد صحیح است . در چنین مواردی که حکمی خلاف قاعده داریم باید به قدر متیقن عمل کرد و به نص صریح قانون مراجعه کرد . ماده 809 قانون مدنی : اگر بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نحواهد بود .
مال باید قابل تقسیم باشد . و بین دو نفر مشترک باشد . اگر مالی بین 3 نفر مشترک باشد حق شفعه وجود ندارد . معامله باید بیع باشد . مثلا در صلح یا هبه و معاوضه حق شفعه نداریم. در آحرتوجه نمایید که حق شفعه از حقوق مالی می باشد .

6.    87/2/16 (02:33)
salam kholase arz konam zamani do nafar sharik dar mali bashand va yeki az shoraka bekhad sahme khodesh ro be shakhse salesi befrooshad sharike digar hagh darad ke dar ezaye bardakhte vajhe mal sahme sharike digar ra az sales bekharad

7.    87/2/16 (21:21)
yani inke iek chiz masalan zamin ro shariki kharidin haghi ke shariketon vase forokhtane melk dare migan haghe shofe

8.    87/2/20 (11:33)
pooya 5445:
سوال کلی ،جواب کلی میطلبد
حقوق مدنی .سید حسن امامی.ج3 ص11

9.    87/2/21 (13:44)
حق شفعه بدین معنی است یک مال غیرمنقول و قابل تقسیمی مالکیت آن بین2 نفر به صورت شراکتی می باشد و یکی از این 2 نفر سهم خود را به صورت بیع به شخص ثالثی واگذار می نماید در این حالت برای شریک دیگر حقی به نام حق شفعه به وجود می آید وصاحب آ ن حق که شریک دیگر است را شفیع می گویند . در این حالت شریک می تواند مبلغی را که شخص ثالث به شریک خود داده است به او بدهد وحق وسهم او را تملک نماید این حقی است که قانونگذار ما طبق شرایطی که در بالاگفته شد درجایی که مالی بین 2 نفر شریک بود ویکی از آنها آن را به غیر واگذار کرد برای دیگری درنظر گرفته است . قاعده شفعه یک امر خلاف اصل است وشاید در ظاهر امری غیراصولی به نظر آید اما قانونگذار ما که در این موردمنحصرا شارع مقدس اسلام می باشد بنابه مصلحت این امر را در نظر گرفته است . نکاتی که در ایجاداین حق باید به آن توجه کرد این است که زمانی این حق برای شریک دیگر ایجاد می گردد که شریک دوم سهم ویا حقه خود را از طریق بیع به نفر سومی انتقال دهد اگر این انتقال وجابه جایی به وسیله همه ویا صلح ویا معارضه ویا قرار دادن مهر باشد باعث ایجاد حق شفعه نمی گردد وسهم شاعی که فروخته می شد باید بیع معامله باشد نه شخص معامله واین موضوع راه فراری است برای اینکه بتوان حق شفعه بوجودآمده برای شریک را از بین برد و در خیلی مواقع طرفین برای اینکه حق به وجود آمده برای شفیع را به نوعی ساقط نمایند معامله انجام شده را به صورت یکی از موارد ذکر شده دربالاتثبیت می نمایند که شفیع نتواند با استناد به آ ن از حق خود استفاده نماید و آیا اینکه حق شفعه ویژه املاک است وفقط ارسال غیرمنقول ایجاد می شود واموال منقول از این قاعده خارج می باشند و در مواردی که یک مال غیرمنقول تبعی که متعلق به ملک باشد اگر به فرض همین اتصال فروخته شود تابع ملک وموضوع شفعه است درزمانی که این حق برای شفیع به وجود آمد ایشان با پرداخت مبلغ حقه فروخته شده به خریدار آن را تملک می نماید و هرگاه شفیع بخواهد از نظر قانونی اقدام نماید طبق رای های صادر شده در دیوان عالی کشور ورویه قضائی باید دعوای خود را به طرفیت خریدار وشریک با هم اقدام نماید تا از نظر حقوقی قابل استماع باشد.

10.    87/2/23 (13:42)
حق شفعه عبارت است از اینکه دو نفر در مال غیر منقولی شریک باشند که یکی از شرکا اقدام به فروش حصه خود نماید (ازطریق بیع ) لازم به ذکر است که انتقال ازطریق هبه یا مهر قرار دادن و... موجب ایجاد حق شفعه نمی شود.صاحب حق شفعه را شفیع می نامند. دراین صورت شفیع می تواند با پرداخت ثمن معامله به صورت یکجا ملک مورد نظر را اخذ به شفعه نماید .ناگفته نماند که حق شفعه صرفا در اموال غیر منقول و بین دونفر ایجاد می شود.
برای اطلاع بیشتر به وبلاگ تخصصی حقوق سر بزنید.
lawer-mohamad.blogfa.com