مشخصات سوال

ز الف ن , nazmandananaz
22 اردیبهشت 91 - 22:03
با سلام لطفا این خواب رو برام تعبیر کنید.... خیلی ترسیدم
اطلاعات بیشتر : خواب دیدم پدر شوهرم که فوت شده زنده شده و باز هم مرد و براش نراسم گرفتیم و خواهر شوهرامم دارن براش عزاداری میکنن


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
علیرضا میرزایی , delhore18
91/2/23 (16:35)
عزیزم مرده دوست و مهمان است و دیدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.
برای تعبیر خوابت برو به این آدرس:
http://www.ayeneh.net/sleepinterpretation
موفق باشی
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    91/2/23 (19:58)
salam baraye shadiye roohe pedar shoharetoon kheyrat bedid va begardid bebinid bedehi ya hagi be gardane kesi dare ya na va ada konid hatman dare
ya ali

2.    91/2/28 (22:03)
سلام.از نظر شیخ ریاض اینگونه خواب معنای خوبی ندارد بیشتر اوقات یعنی کسانی که گریه میکردن برای شما بد میخواهن اما خواب زمانی تعبیر درست دارد که اولا شما در صبح دم خواب دیده باشید دوما بعد از پایان خواب سریعا از خواب برخیزید.در کل با دادن صدقه به نیت رفع بلا میتوانید خود و خانواده را بیمه کنید

3.    91/2/30 (00:45)
آیا پدر شوهرت راضی بودی ؟
به هرحال گمان کنم پدر شوهرت کمی حساب کتاب بادیگران دارد که باید فرزندانش برایش تصفیه کنند تا روحش آرام شود.فرزندانش میدانند که او با چه کسی حساب کتاب دارد و میتوانند آن را بپردازند پس به آنها اطلاع بده که این کار را انجام دهند .

4.    91/2/30 (16:50)
ظاهرا با خواهرهای شوهرت میانه خوبی نداری وخیلی بد جنسی می کنند که تو آرزوی داغداری آنها را در ناخودآگاهت داری

5.    91/2/31 (16:11)
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن كفن مرده درخواب بر سه وجه است.

اول: مال. دوم: ظاهرشدن مشكل. سوم: فساد دین. اگر دید مرده زنده شد و معروف بود، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب بیند، دلیل كه علم و حكمت آموزد و از شغلی كه طمع بریده بود باز یابد.
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر كسی مرده را دید و از او پرسید كه تو مرده بود او گوید كه من زنده ام، دلیل كه احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیكو بود و حق از وی خشنود بود.اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است. اگر دید مدره ای قران به وی داد یا كتاب فقه، دلیل بر توفیق یافتن طاعت بود. اگر بیند مرده ای جامه می فروخت دلیل كه از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل كه آن مرده بدكردار بوده در دنیا. اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل كه در دنیا با مردم تكبر كرده باشد. اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل كه غیبت مردم باشد. اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل كه فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید، دلیل كه با زنانِ بدكردار بوده باشد. اگر از درد شكم می نالید، دلیل كه حرام خورده باشد. اگر بیند مرده جامه های نیك پوشیده بود، دلیل كه با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه های سفید بیند، دلیل كه در آخرت حال او نیكو بود. اگر مرده را جامه های سیاه بیند به خلاف این است و جامه زرد و كبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل كه اجلش نزدیك است.
تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر دید مرده زنده شد. دلیل كه حالش نیكو بود. خاصه مرده را گشاده روی بیند. اگر زنده را مرده یند به خلاف این است. اگر پدر مرده خود را با جامه های نیكو دید و خرم، دلیل كه كارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگر زن مرده خود را بیند، دلیل كه درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل كه از غم برهد. اگر زنی بیند پسر مرده او زنده شد، دلیل كه غایبش از سفر بازآید. اگر دید مرده را زنده كرد، دلیل كه زنده رامسلمان كند. اگر دید از پس مرده شد، اگر آن مرده مصلح بود، دلیل كه راه او گزیند، اگر مفسد بود، دلیل كه بیمار شود و شفا یابد.
تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید.
موفق باشید

6.    91/3/3 (11:53)
براش خیرات کنید
احتمالا سالروزش نزدیک است