مشخصات سوال

میلاد فایتر , milad_fayter_boy
17 اردیبهشت 91 - 20:56
تعبیر گربه سیاه.
اطلاعات بیشتر : حمله ور شدن گربه سیاه در خواب چه تعبیری دارد؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
عمو رضا  , rezavqh
91/2/18 (09:02)
ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی است آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است . به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت. پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است. اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است . اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    91/2/19 (02:18)
گربه نماد احساس ورزی و با توجه به احساس خود عمل کردن است. در واقع، منطق تفکر گربه بر مبنای، غرائز و احساست شخصی اش شکل می گیرد. بنابراین، گربه سیاه در خواب اشاره به شخصی دارد که بر مبنای احساسات خود عمل می کند، اما به واسطه سیاهی که رنگ ناشناختگی است، نمی توان ماهیت احساست او را شناسایی کرد.
فردی بر مبنای احساسات شخصی خود که بر شما پوشیده است، رفتاری پرخاشگرانه دارد. تلاش کنید بفهمید چه دلایلی برای رفتار خود دارد. احتمالا، توجه مسئولانه شما به او مشکل را حل خواهد کرد.

2.    91/2/30 (00:41)
گربه معمولا اشاره به موجودات ماورائی دارد ؛در بعضی از حالات ممکن است آنها به شما حمله ور شوند .1- اگر وارد قضایائی شدی که به حریم آنها وارد شوی مثل انجا کارهای منفی در مکاهنای مخصوص انها 2-ظلم ستم به دیگران 3- ارتباط و مقابله با افرادی که درکارهای علم تسخیر سرو کار دارند .4-ازدواج و دوستی شدید با زن یا مردی که توسط این موجودات انتخاب شده باشد. بنابراین در هر صورت برای محافظ خودت از این موضوعات باید اندکی کارهای مثبت انجام دهی و به مردم نیکی کنی و خیرات بدهی و با خدا ارتباط مدام داشته باشی .

3.    91/2/31 (17:42)
گربه دشمن پنهان
مثبت فکر کن و صدقه بده
شاد باشی