مشخصات سوال

حسن گلاب , golab_hasan
12 اسفند 86 - 07:22
خواب سگ دیدم تعبیرش چیه؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
بهنوش ف , behno0sh_art
86/12/12 (14:28)
ابن سیرین می گوید :

دیدن سگ در خواب به معنای دیدن دشمنی فرو مایه است كه مهربان باشد و اگر سگ ماده باشد به معنای زن فرو مایه باشد .

سگ سیاه دشمنی از عرب است و سگ سفید دشمنی از عجم .

اگر سگی او را صدا زند یعنی از دشمنی سخن زشتی می شنود .

اگر سگ او را گزید به معنای آن كه از دشمنی به او آسیبی می رسد .

اگر لباس و دهانش سگ آلوده شود یعنی از دشمنی خسته شود .

اگر سگی لباسش را پاره كرد به معنای این است كه مالش كم شود .

اگر به سگی نان داد یعنی كه مال او زیاد شود .

اگر سگ با وی نزدیكی نمود یعنی دشمن در او طمع كند .

اگر سگ به او تكیه زده باشد یعنی به دشمنی فرومایه اعتماد می كند .

اگر ببیند كه شیر، سگ می خورد یهنی ترس زیادی به او خواهد رسید .

اگر سگ از او فرار كند یعنی دشمن از او می ترسد .

اگر سگی ماده وارد خانه ی او شود به معنای این است كه زنی فرومایه می گیرد .

اگر سگی جامه ی او را به دندان بگزید یعنی اینكه مكروهی به او می رسد .اسماعیل اشعث می گوید :

سگ شكاری در خوای به معنای دشمن ظاهری است .

اگر با سگی شكار كند یعنی از دشمنی به او خیر و منفعت رسد .

اگر ببیند كه گوشت شكار می خورد یعنی آنكه به او میراث رسد .

اگر ببیند كه سگ شكاری را از خود دور كند یعنی از دشمنی با منفعت جدا شود .حضرت امام صادق ( ع ) می فرمایند :

دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است :

1- دشمن .

2- پادشاه طامع .

3- دانشمند و خادم بد فعل .

4- مردمان غماز .
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    86/12/12 (08:15)
محمدبن سیرین گوید: دیدن كیسگر به خواب و خوردن آن، دلیل غم و اندوه است. اگر بیند كسی كیسگری به وی داد، دلیل است غمی به وی رساند وخوردن كیسگر به خواب چیزی نباشد.
محمدبن سیرین گوید: جادوئی كردن در خواب، كار باطل است.
محمدبن سیرین گوید: سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم. اگر بیند كه سگ بر وی بانگ می كرد، دلیل كه از دشمنی سخنی زشت شنود. اگر بیند كه سگ او را بگزید، دلیل كه او را از دشمن گزند رسد. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود. اگر دید جامه او بدرید، دلیل كه در مالش نقصان پدید آمد. اگر بیند كه گوشت سگ میخورد، دلیل كه دشمن را به دشمنی دیگر دفع كند. اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است كه روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیكی نمود، دلیل كه دشمن در وی طمع كند. اگر بیند كه سگ بر وی تكیه كرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد كند و كار او را نصرت دهد. اگر دید كه شیر سگ می خورد، دلیل كه ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد كه با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند كه سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود. اگر بیند كه سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل كه زنی فرومایه را به زنی كند. اگر دید كه سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مكروهی بر وی رسد. اسماعیل بن اشعث گوید: سگ شكاری در خواب، دشمنی بود ظاهر. اگر بیند كه به سگی شكار می كرد، دلیل كه از دشمنی دعوی دانش كند و خیر و منفعت یابد. اگر بیند گوشت شكار میخورد، دلیل كه میراث یابد. اگر بیند كه سگ شكاری ازخود دور نمود، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.اول: دشمن. دوم: پادشاه طامع. سوم: دانشمند و خادم بدفعل. چهارم: مردمان غماز. اگر خواب بیند كه جادوئی می كرد، دلیل كه كاری كند بیهوده و باطل وبعضی از معبران گفته اند: جادوئی فتنه بود آن كس را كه بهر او جادوئی كنند. جابر مغربی گوید: جادوئی كردن در خواب از بهر كسی، تعهد بود به دروغ، كه مردمان را بدو فریبد و جادوئی در خواب، دشمن فریبنده است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: جادوئی كردن در خواب بر شش وجه است. اول: فتنه. دوم: فریب. سوم: مكر. چهارم: سگالش بد. پنجم: باطل و دروغ. ششم: كاری كه در آن اصلی نبود.2.    86/12/12 (09:07)
براساس تعبیر خواب فروید
سگ :
رویایی است خوش طالع . خواب سگ صفات مطلوب سگ را در انسان نشان میدهد . امکان هم دارد اشاره خواب به شخص دیگری باشد :
مصاحبی باوفا و باصفا و یا کسی که صاحب خواب نمیتواند در بیداری با وی قطع رابطه کند ، هرچند گله هایی هم از او دارد .
سگی که متعلق به دیگری باشد :
نشانگر همان شخص صاحب سگ است . سگی که صاحب خواب ، در زمان معین صاحبش بوده و یا آن سگ را می شناخته است . تعبیرش آن دوره و زمان معین از زندگی فرد است .

3.    86/12/12 (12:05)

سگ‌ها در خوابهای‌ ما می‌توانند نماد یك‌ سری‌از نقطه‌ نظرات‌ و برداشت‌های‌ شخصی‌ باشند و درعین‌ حال‌ نماد ساختار دفاعی‌ بیننده‌ خواب‌محسوب‌ می‌شوند و می‌توانند نشان‌ دهنده‌محدودیت‌های‌ شخصیت‌ شما به‌ شمار آیند. لازم‌است‌ كه‌ به‌ دقت‌ تمام‌ جزییات‌ و حالات‌ را درخوابتان‌ بررسی‌ نمایید. البته‌ توجه‌ داشته‌ باشید كه‌اگر از سگی‌ در خانه‌ نگهداری‌ می‌كنید، خیلی‌طبیعی‌ خواهد بود كه‌ خواب‌ آن‌ را ببینید، چون‌ به‌آن‌ ترتیب‌ از نظر عاطفی‌ به‌ سگ‌ها احساس‌ نزدیكی‌پیدا می‌كنید. چون‌ معمولا هر شخصی‌ خوابی‌ رامی‌بیند كه‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ خیلی‌ مهم‌ به‌ شمارمی‌آید. در غیر این‌ صورت‌ سگ‌ها می‌توانند نشانه‌وفاداری‌ و سخت‌ كوشی‌ باشند. اگر در خوابتان‌شخصی‌ شما را سگ‌ خطاب‌ كرد، این‌ چنین‌ خوابی‌بازتاب‌ و انعكاسی‌ منفی‌ از شخصیت‌ شماست‌. اگردر خوابتان‌ رفتاری‌ مثل‌ یك‌ سگ‌ از شما سر بزند،به‌ احتمال‌ زیاد در زندگی‌ روزمره‌ به‌ نوعی‌ مورد بدرفتاری‌ و سوء استفاده‌ قرار گرفته‌اید. از جنبه‌متافیزیكی‌، سگ‌ها را به‌ عنوان‌ نگهبانان‌ ومحافظان‌ عالم‌ ارواح‌ در نظر گرفته‌اند. در نهایت‌،سگ‌ها می‌توانند نشان‌ دهنده‌ بخش‌های‌ حیوانی‌ یابدوی‌ ماهیت‌ و سرشت‌ ما باشند. عده‌ای‌ معتقدندكه‌ سگ‌ها نمایانگر انرژی‌ و قوای‌ مردانه‌ هستند.

4.    86/12/12 (13:01)
تعبیر خواب سگ :ابن سیرین می گوید :

دیدن سگ در خواب به معنای دیدن دشمنی فرو مایه است كه مهربان باشد و اگر سگ ماده باشد به معنای زن فرو مایه باشد .

سگ سیاه دشمنی از عرب است و سگ سفید دشمنی از عجم .

اگر سگی او را صدا زند یعنی از دشمنی سخن زشتی می شنود .

اگر سگ او را گزید به معنای آن كه از دشمنی به او آسیبی می رسد .

اگر لباس و دهانش سگ آلوده شود یعنی از دشمنی خسته شود .

اگر سگی لباسش را پاره كرد به معنای این است كه مالش كم شود .

اگر به سگی نان داد یعنی كه مال او زیاد شود .

اگر سگ با وی نزدیكی نمود یعنی دشمن در او طمع كند .

اگر سگ به او تكیه زده باشد یعنی به دشمنی فرومایه اعتماد می كند .

اگر ببیند كه شیر، سگ می خورد یهنی ترس زیادی به او خواهد رسید .

اگر سگ از او فرار كند یعنی دشمن از او می ترسد .

اگر سگی ماده وارد خانه ی او شود به معنای این است كه زنی فرومایه می گیرد .

اگر سگی جامه ی او را به دندان بگزید یعنی اینكه مكروهی به او می رسد .اسماعیل اشعث می گوید :

سگ شكاری در خوای به معنای دشمن ظاهری است .

اگر با سگی شكار كند یعنی از دشمنی به او خیر و منفعت رسد .

اگر ببیند كه گوشت شكار می خورد یعنی آنكه به او میراث رسد .

اگر ببیند كه سگ شكاری را از خود دور كند یعنی از دشمنی با منفعت جدا شود .حضرت امام صادق ( ع ) می فرمایند :

دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است :

1- دشمن .

2- پادشاه طامع .

3- دانشمند و خادم بد فعل .

4- مردمان غماز

سگ

1ـ اگر در خواب سگی شرور ببینید ، نشانة دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است .

2ـ اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .

3ـ اگر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید ، علامت آن است كه به ثروت زیادی دست می یابید .

4ـ اگر خواب ببینید سگی شكاری از روی رد پا به جستجوی شماست ، نشانة آن است كه در دام وسوسه ای می افتید و احتمال دارد در زندگی سقوط كنید .

5ـ دیدن سگهای كوچك در خواب ، علامت آن است كه اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارد .

6ـ اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد ، علامت همدمی است كه در زندگی شما فتنه جویی می كند .

7ـ دیدن سگ نحیف و كثیف در خواب ، دلالت بر بیماری كودكان و شكست در كار و حرفه دارد .

8ـ اگر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانة آن است كه بخت و اقبال به یاری شما می شتابد .

9ـ اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، نشانة شنیدن اخباری است كه شما را پریشان و مضطرب می سازد

10ـ اگر خواب ببینید كه سگها روباه یا شكار دیگری را دنبال می كنند ، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است .

11ـ دیدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهی و كوته فكری است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است كه نامزدش بیش از اندازه خودخواه است .

12ـ اگر در خواب از دیدن سگ بولداگ بزرگی بترسید ، علامت آن است كه می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشكلاتی خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببینید ، علامت آن است كه با مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهی كرد .

13ـ شنیدن صدای خرخر سگ در خواب ، علامت آن است كه تحت فرمان افراد فریبكار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد .

14ـ شنیدن صدای زوزة محزون سگ در خواب ، نشانة مرگ یا جدایی طولانی بین دوستان است .

15ـ شنیدن غرش سگها هنگام جنگیدن با هم ، در خواب ، علامت آن است كه زندگی شما پریشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شكست خواهید خورد .

16ـ اگر سگها را كنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید كه ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم می جنگند ، نشانة آن است كه در كار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد

17ـ اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیك می شود ، نشانة آن است كه در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانة آن است كه به زودی ازدواج خواهد كرد .

18ـ خواب سگی كه چند سر دارد ، نشانة آن است كه می كوشید ، چند كار را هم زمان انجام دهید . معمولاً در یك شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، كسی كه آرزو دارد در هر كاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل كند .

19ـ اگر سگ هاری در خواب ببینید ، نشانة آن است كه تلاشهای شما به موفقیت نمی انجامد و شاید به بیماری خطرناكی مبتلا شوید .

20ـ اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد ، علامت آن است كه یكی از افراد مورد علاقة شما در آستانة دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد .

21ـ اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می كنید و سگی به دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است .

22ـ دیدن سگی كه شنا می كند ، در خواب ، نشانة آن است كه به سرعت به سوی شادی و سعادت پیش می روید .

23ـ اگر خواب ببینید سگی گربه ای را شكار می كند ، علامت معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .

24ـ اگر در خواب ببینید سگی ماری را شكار می كند ، علامت پیروزی و موفقیت است .

براساس تعبیر خواب فروید
سگ :
رویایی است خوش طالع . خواب سگ صفات مطلوب سگ را در انسان نشان میدهد . امکان هم دارد اشاره خواب به شخص دیگری باشد :
مصاحبی باوفا و باصفا و یا کسی که صاحب خواب نمیتواند در بیداری با وی قطع رابطه کند ، هرچند گله هایی هم از او دارد .
سگی که متعلق به دیگری باشد :
نشانگر همان شخص صاحب سگ است . سگی که صاحب خواب ، در زمان معین صاحبش بوده و یا آن سگ را می شناخته است . تعبیرش آن دوره و زمان معین از زندگی فرد است .

5.    86/12/12 (14:21)
تعبیرش دشمنی پنهان است یا از خویشان یا بیگانه

6.    86/12/12 (16:38)
دیدن سگ در خواب وجود دشمن د زندگی شماست البته دشمنی که خلق و خوی عاطفی نیز دارد و ممکن است به شما خیلی نزدیک باشد

7.    86/12/12 (18:14)
در کل به معنی دشمن هست انشا... که رفع بلاست

8.    86/12/13 (00:34)
سلام
خسته نباشی
به من پیغام بده تا بهت بگم
موفق باشید

9.    86/12/13 (01:02)
با سلام


سگ‌ها در خوابهای‌ ما می‌توانند نماد یك‌ سری‌از نقطه‌ نظرات‌ و برداشت‌های‌ شخصی‌ باشند و درعین‌ حال‌ نماد ساختار دفاعی‌ بیننده‌ خواب‌محسوب‌ می‌شوند و می‌توانند نشان‌ دهنده‌محدودیت‌های‌ شخصیت‌ شما به‌ شمار آیند. لازم‌است‌ كه‌ به‌ دقت‌ تمام‌ جزییات‌ و حالات‌ را درخوابتان‌ بررسی‌ نمایید. البته‌ توجه‌ داشته‌ باشید كه‌اگر از سگی‌ در خانه‌ نگهداری‌ می‌كنید، خیلی‌طبیعی‌ خواهد بود كه‌ خواب‌ آن‌ را ببینید، چون‌ به‌آن‌ ترتیب‌ از نظر عاطفی‌ به‌ سگ‌ها احساس‌ نزدیكی‌پیدا می‌كنید. چون‌ معمولا هر شخصی‌ خوابی‌ رامی‌بیند كه‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ خیلی‌ مهم‌ به‌ شمارمی‌آید. در غیر این‌ صورت‌ سگ‌ها می‌توانند نشانه‌وفاداری‌ و سخت‌ كوشی‌ باشند. اگر در خوابتان‌شخصی‌ شما را سگ‌ خطاب‌ كرد، این‌ چنین‌ خوابی‌بازتاب‌ و انعكاسی‌ منفی‌ از شخصیت‌ شماست‌. اگردر خوابتان‌ رفتاری‌ مثل‌ یك‌ سگ‌ از شما سر بزند،به‌ احتمال‌ زیاد در زندگی‌ روزمره‌ به‌ نوعی‌ مورد بدرفتاری‌ و سوء استفاده‌ قرار گرفته‌اید. از جنبه‌متافیزیكی‌، سگ‌ها را به‌ عنوان‌ نگهبانان‌ ومحافظان‌ عالم‌ ارواح‌ در نظر گرفته‌اند. در نهایت‌،سگ‌ها می‌توانند نشان‌ دهنده‌ بخش‌های‌ حیوانی‌ یابدوی‌ ماهیت‌ و سرشت‌ ما باشند. عده‌ای‌ معتقدندكه‌ سگ‌ها نمایانگر انرژی‌ و قوای‌ مردانه‌ هستند


در صورت‌ مشاهده‌ خوابهای‌ مرتبط با سگ‌، بایستی‌ دقت‌ و توجه‌ زیادی‌ روی‌ نشانه‌ های‌ خوابتان‌صورت‌ دهید، چرا كه‌ آنها اكثرا در بر دارنده‌ پیامهای‌ مهمی‌ هستند. خوابهای‌ مثبت‌ مرتبط با سگ‌ها، به‌این‌ معنا هستند كه‌ بیننده‌ خواب‌ در ارتباطات‌ دوستانه‌اش‌ خوش‌ شانس‌ است‌. اگر سگی‌ در خوابتان‌حالت‌ حمله‌ به‌ خود گرفته‌ باشد و از او بترسید، این‌ خواب‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ در گروههای‌ بزرگ‌اجتماعی‌، احساس‌ ناراحتی‌ و نارضایتی‌ به‌ شما دست‌ می‌دهد.

10.    86/12/13 (10:29)
میمیری به زودی

11.    86/12/13 (11:07)
سگ به معنی دشمن است . مخصوصا اگه سیاه باشه