مشخصات سوال

اکبر احمدی , kliop2000
11 اسفند 86 - 18:00
لطفاً در مورد نحوه ی صحیح مصرف قرص های زیر زبانی توضیح دهید.


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
شهرزاد    , rani60
86/12/11 (18:39)
روش استفاده از قرص زیر زبانی:- بیمار باید در هنگام درد قفسه سینه بنشیند و قرص زیر زبانی را در زیرزبان قرار دهد زیرا در وضعیت ایستاده باعث کاهش فشار خون می شود- قرص باید به طور طبیعی حل شود و بلعیده نشود تا دارو به طور کامل حلشود . بیماری که دهانش خشک است قبل از مصرف قرص کمی آب بنوشد یادهان خود را خیس کند و قبل از حل شدن قرص زبان خود را حرکت ندهد.- در صورتی که پس از مصرف یک قرص درد کاهش نیافت میتوان به فاصلههر پنج دقیقه تا سه قرص استفاده کرد و در صورت عدم بهبودی فورا بهنزدیکترین اورژانس مراجعه نماید .نکته:نباید بیشتر از سه قرص در مدت 15 دقیقه استفاده کرد- همیشه قرصهای زیر زبانی همراه داشته باشید .- قبل از حل شدن قرصهای زیر زبانی زبان را حرکت ندهد و آب دهان را فرونبرد . اگر درد بیمار شدید است قرصها را با دندان خرد کند تا جذب دهانیسریعتر شود.- به محض اینکه درد کاملا تسکین یافت هر مقدار از قرص که در دهان ماندهرا بیرون بریزد و 15 تا 20 دقیقه جهت پیشگیری از سرگیجه یا غش استراحتکند ( مخصوصا اگر سردرد دارد)- قرصهای زیر زبانی را میتوان جهت پیشگیری از دردهای آنژینی 5 تا 10دقیقه قبل از انجام فعالیتهای سنگین بدنی مثل فعالیت جنسی یا بالا رفتن ازپلهاستفاده کرد . اثر دارو به مدت 30 تا 60 دقیقه ادامه می یابد .- باید در صورت افزایش درد ، تکرار درد، افزایش مدت درد یا شدت درد بهاورژانس مراجعه کرد.- عوارض این قرصها شامل : گرگرفتگی ، سردرد ، کاهش فشار خون، طپشقلب ، احساس پری سر- باید از فاسد نبودن دارو مطمئن باشید در صورتی که احساس سوزش رویزبان ویا سردرد دارید قرصهای نیتروگلیسیرین سالم هستند برای بر طرف شدنسردرد میتوان از قرص استامینوفن استفاده کرد .- قرصهای نیتروگلیسیرین در اثر گرما ، رطوبت، هوا، نور و باگذشت زماناثر دارویی خود را از دست می دهند پس هر شش ماه یکبار باید این قرصها راتجدید کرد و این دارو باید در ظروف شیشه ای دربسته و تیره رنگ نگهداریشوند.- نباید مصرف داروهای قلبی مخصوصا ترکیبات نیترات را به طور ناگهانیقطع کرد.

  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    86/12/11 (18:26)
بعضی از دارو ها مانند نیتروگلیسرین از طریق عروق زیر زبانی بسیار سریعتر یا كاملتر از معده یا دستگاه گوارش جذب می شوند؛ از این رو این دارو ها به شكل قرص هایی ساخته می شوند كه باید در زیر زبان قرار گیرند. جهت مصرف صحیح این داروها باید قرص را در زیر زبان قرار داده، دهان رابسته و بزاق را تا زمانی كه امكان دارد نگه داشت تا قرص حل شود. در صورتی كه بعد از 5 دقیقه طعم تلخی در دهان احساس شد این بدان معناست كه قرص به طور كامل جذب نشده است، در این صورت تا 5 دقیقه ی دیگر هم نباید آب نوشید. نوشیدن سریع آب می تواند باعث ورود دارو به معده شود. تا قبل از جذب كامل دارو یعنی زمانی كه در حال حل شدن است نباید سیگار كشید یا آدامس جوید.

2.    86/12/11 (21:21)
فرآورده‌های گونه‌ای را در بین گونه و آرواره قرار می‌دهند و فرآورده های S.L را در زیر زبان قرار می‌دهند. در ایران شکل بوکال (گونه‌ای) موجود نیست. این اشکال دارویی برای موادی به کار می روند که یا در اسید معده ناپایدارند، یا جذب کمی از روده دارند و یا توسط آنزیمهای دستگاه گوارش و کبد به طور وسیعی بی‌اثر می‌شوند. ایزوسورباید (Isosorbide) که داروی ضد آنژین صدری است، نمونه‌ای از قرصهای زیر زبانی است.

3.    86/12/11 (21:28)
دوست شماره 2 بسیار صحیح فرمودند.

4.    86/12/11 (22:44)
بیمار باید در هنگام درد قفسه سینه بنشیند و قرص زیر زبانی را در زیر زبان قرار دهد زیرا در وضعیت ایستاده باعث کاهش فشار خون می شود

- قرص باید به طور طبیعی حل شود و بلعیده نشود تا دارو به طور کامل حل شود . بیماری که دهانش خشک است قبل از مصرف قرص کمی آب بنوشد یا دهان خود را خیس کند و قبل از حل شدن قرص زبان خود را حرکت ندهد.

- در صورتی که پس از مصرف یک قرص درد کاهش نیافت میتوان به فاصله هر پنج دقیقه تا سه قرص استفاده کرد و در صورت عدم بهبودی فورا به نزدیکترین اورژانس مراجعه نماید .نکته:نباید بیشتر از سه قرص در مدت 15 دقیقه استفاده کرد

- همیشه قرصهای زیر زبانی همراه داشته باشید .

- قبل از حل شدن قرصهای زیر زبانی زبان را حرکت ندهد و آب دهان را فرو نبرد . اگر درد بیمار شدید است قرصها را با دندان خرد کند تا جذب دهانی سریعتر شود.

- به محض اینکه درد کاملا تسکین یافت هر مقدار از قرص که در دهان مانده را بیرون بریزد و 15 تا 20 دقیقه جهت پیشگیری از سرگیجه یا غش استراحت کند ( مخصوصا اگر سردرد دارد)

- قرصهای زیر زبانی را میتوان جهت پیشگیری از دردهای آنژینی 5 تا 10 دقیقه قبل از انجام فعالیتهای سنگین بدنی مثل فعالیت جنسی یا بالا رفتن ازپله استفاده کرد . اثر دارو به مدت 30 تا 60 دقیقه ادامه می یابد .

- باید در صورت افزایش درد ، تکرار درد، افزایش مدت درد یا شدت درد به اورژانس مراجعه کرد.

- عوارض این قرصها شامل : گرگرفتگی ، سردرد ، کاهش فشار خون، طپش قلب ، احساس پری سر

- باید از فاسد نبودن دارو مطمئن باشید در صورتی که احساس سوزش روی زبان ویا سردرد دارید قرصهای نیتروگلیسیرین سالم هستند برای بر طرف شدن سردرد میتوان از قرص استامینوفن استفاده کرد .

- قرصهای نیتروگلیسیرین در اثر گرما ، رطوبت، هوا، نور و باگذشت زمان اثر دارویی خود را از دست می دهند پس هر شش ماه یکبار باید این قرصها را تجدید کرد و این دارو باید در ظروف شیشه ای دربسته و تیره رنگ نگهداری شوند.

- نباید مصرف داروهای قلبی مخصوصا ترکیبات نیترات را به طور ناگهانی قطع کرد.