مشخصات سوال

امین خسروی , bakhtiyari059
8 آبان 90 - 13:10
دروغ مصلحتی چیست وآیا گفتنش ظلم به دیگری میباشدیانه؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
محمد رضا بشارتی , bashiry67
90/8/16 (09:42)
دروغ دروغه مصلحتی غیره نداره اگر نمیخواهی یا نمیتونی راستگویی کنی نکن فقط دروغ هم نگو پس سکوت رو برای همین جاها گذاشتن دیگه
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    90/8/8 (15:40)
برادر این سوال همین امروز توسط یکی دیگه مطرح شده
سوالهای اساسیتر بپرسین لطفا

2.    90/8/9 (02:15)
بهش میگن تقیه شرایطی داره که من کاملا آشنا نیستم اما تو اینترنت هست

3.    90/8/11 (17:01)
دروغ دروغه دیگه مصلحتی و غیر مصلحتی نداره

4.    90/8/13 (21:13)
نه بابا کی به کیه بگو
اصلا کدام دورغ بدون مصلحت است
ظلم چیه
بشر از ابتدا تا انتها تو اینجا دورغ گفت هیچی نشد
تو هم بگو
مگه چی میشه
بابا صداقت کیلویی چند

5.    90/8/16 (15:11)
دروغ در هر صورت ظلم در حق شنونده است

6.    90/8/16 (21:02)
جز راست نباید گفت - هر راست نشاید گفت.