کلوب به حیات خود ادامه می‌دهد! بخوانید ...
این سوال حذف شده است.