مشخصات سوال

فریده رها , fafa_mn
25 مرداد 90 - 18:57
دیدن لباس عروس پوشیدن چیه؟
اطلاعات بیشتر : خواب بدیه؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
یویو یویوزاده , mostafaarab
90/5/26 (20:23)
۱ـ دیدن لباس عروسی در خواب ، علامت آن است که با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کرد .
۲ـ دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب ، علامت آن است که رابطة شما با فردی شایسته قطع خواهد شد .
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    90/5/25 (19:53)
خواب دیدن یک آرزوی بدست نیامده درگذشته است
خواب پوشیدن لباس عروس یعنی درگذشته حتی درکودکی
آرزوی عروس شدن به شدت در شما بوده است
رویا آن چیزی که نا خود آگاه ما می خواهد را برای ما برآورده میکند
خوابها پلی هستند برای رسیدن وکشف ناخودآگاه

2.    90/5/26 (06:37)
محمدبن سیرین گوید: اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل كه به قدر لباس مالش زیاده شود. اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است. اگر زنی به خواب دید كه لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود. ابراهیم كرمانی گوید: اگر بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگی بود. اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است. اگر دید كه لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل كه كارش به نظام گردد. جابرمغربی گوید: اگر لباس پادشاهان داشت، دلیل كه از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند لباس علماء داشت، دلیل است كه ...

از علماء بهره مند گردد. اگر بیند كه لباس صوفیان داشت از دنیا دست بدارد. اگر بیند كه لباس توانگران داشت دلیل كه درجمع مال حریص بود. اگر بیند كه لباس ترسایان و جهودان داشت، دلیل كه بیننده میل به ایشان شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن لباس درخواب هفت وجه است. اول: دین پاك. دوم: توانگری. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. ششم: عمل. هفتم: عدل.3.    90/5/26 (08:30)
مفهوم خوبی نداره و رنج و مصیبت است.

4.    90/5/26 (16:14)
چرا بد باشه آخه دلیلش چیه

5.    90/5/27 (19:53)
سلام شما از زمونه مثل چی دلگیرین امید آمده در خوابت خوش به سعادتت

6.    90/5/31 (22:06)
سلام
به به
یعنی عروس میشی
یعنی آذرماهی
یعنی من

7.    90/6/1 (14:22)
یعنی به زودی داماد میشی

8.    90/6/3 (16:19)
نیاز شدید به دوست پسر یا شوهر و از این قبیل داری!
اولین ماشینی که بهت بوق زد رو فقط سوار نشو!