مشخصات سوال

 س  س , eiman_pazoki
11 اردیبهشت 90 - 14:08
برای تاسیس یک آژانس هواپیمایی چه امکاناتی و حدودا چه مقدار سرمایه لازم است ؟ ( توضیحات کامل)
اطلاعات بیشتر : توضیحات کامل :
سرمایه اولیه ؟ کارهایی که باید انجام داد ؟ سمت های مختلفی که باید داشته باشیم . .... و اختیارات و . ...- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
  , tna_s
90/2/25 (20:26)
‌آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر آژانسهای مسافرتی و جهانگردی
1358.03.07
‌هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 58.3.7 بنا به پیشنهاد شماره 14.1366 مورخ 1358.2.24 وزارت اطلاعات و تبلیغات به‌استناد بندهای ش و ع ماده یك و ماده شش قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر آژانسهای مسافرتی و جهانگردی‌را به شرح زیر تصویب نمودند.
‌ماده 1 - تأسیس آژانس مسافرتی و جهانگردی یا شعبه آن به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی موكول به گرفتن پروانه طبق مقررات این آیین‌نامه‌است.
‌ماده 2 - آژانس مسافرتی دارای دو نوع فعالیت است.
‌الف - ترابری هوایی، صدور بلیت مسافرت هوایی، ذخیره جا، صدور بارنامه و یا هر گونه اقدام دیگر مربوط به ترابری هوایی مسافر و كالا را انجام‌می‌دهد.
‌جهانگردی كه خدمات لازم در زمینه تنظیم برنامه مسافرت افراد و گروه‌ها و گشتهای داخلی و خارجی زمینی و درایی و هر گونه فعالیتها و خدمات‌جهانگردی را برای جهانگردان داخلی و خارجی انجام می‌دهد.
‌ماده 3 - هر گاه درخواست كننده پروانه شخص حقیقی باشد وجود شرایط زیر لازم است.
‌الف - تابعیت ایران
ب - حداقل 30 سال سن
ج - داشتن اهلیت قانونی و نداشتن شهرت به فساد اخلاق و پیشینه محكومیت كیفری كه موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.
‌د: حداقل 5 سال سابقه كار مسئولیت‌دار در امور مربوط به ترابری هوایی یا جهانگردی (‌برای فعالیت بند الف یا بند ب ماده 2) و در مورد فارغ‌التحصیلان‌آموزشگاه‌ها و مدارس رسمی جهانگردی داخلی یا خارجی كه مورد تأیید كمیته موضوع ماده 7 این آیین‌نامه باشد سه سال سابقه كافی است.
ه: تسلیم تضمین قابل قبول از قبیل چك یا سفته یا سپردن وثیقه ملكی به مبلغ 5 میلیون ریال.
‌و: ارائه محل مناسب با نوع فعالیت برای دفتر آژانس به تأیید كمیته موضوع ماده 7 این آیین‌نامه بر اساس دستورالعمل مربوط.
‌تبصره 1: دفتر آژانس منحصراً باید در محل ارائه شده دائر گردد.
‌تبصره 2: مبلغ تضمین قابل قبول یا وثیقه ملكی موضوع بند ه ماده سه هر سه سال یك بار توسط كمیته موضوع ماده 7 این آیین‌نامه با توجه به‌شاخص قیمت كالاها و خدمات كه از طرف بانك مركزی منتشر می‌شود تعیین خواهد شد.
‌تبصره 3: در صورتی كه درخواست كننده پروانه سفته یا چك فاقد تاریخ به عنوان تضمین تسلیم نماید بایستی پرداخت مبلغ مندرج در آن از طرف‌شورای آژانس‌های مسافرتی در ظهر سفته یا چك تسلیمی تعهد و تضمین گردد و به همراه آن از طرف متقاضی فرم مربوط وكالتنامه بلاعزل (‌مبنی بر‌حق وصول بدون قید و شرط مبلغ تضمین در وجه وزارت اطلاعات و تبلیغات) را تكمیل و امضا نماید.
‌تبصره 4: هر گاه درخواست كننده پروانه شخص حقوقی باشد داشتن شرایط بندهای الف و ه مذكور در این ماده الزامی است. مدیر عامل و اعضای‌هیأت مدیره باید فاقد پیشینه محكومیت كیفری مؤثر باشند.
‌ماده 4 - در مواردی كه درخواست كننده پروانه شخص حقیقی و فاقد شرایط مندرج در بند ماده 3 باشد باید یك نفر از به عنوان مدیر فنی معرفی كند‌مدیر فنی باید علاوه بر شرایط مذكور در این ماده پیشینه محكومیت كیفری مؤثر نداشته باشد.
‌ماده 5: در مواردی كه درخواست كننده پروانه شخص حقوقی باشد باید یك نفر را به عنوان مدیر فنی معرفی كند. مدیر فنی باید دارای شرایط مندرج‌در ماده 3 به استثنای بندهای "ه" و "‌و" آن باشد.
‌مدیر عامل یا هر یك از اعضای هیأت مدیره با داشتن شرایط مذكور می‌توانند به عنوان مدیر فنی نیز معرفی شوند.
‌تبصره 1 - در مواردی كه مدیر فنی شرایط مندرج در این آیین‌نامه را از دست بدهد یا محجور شود دارنده پروانه باید حداكثر ظرف یك ماه مدیر‌فنی دیگری را كه واجد شرایط مذكور باشد به كمیته معرفی كند در غیر این صورت از ادامه كار آژانس تا معرفی مدیر فنی جدید جلوگیری خواهد شد.
‌تبصره 2 - هرگاه دارنده پروانه آژانس مسافرتی تمام یا یكی از شرایط مندرج در این آیین‌نامه را از دست بدهد از ادامه كار آژانس جلوگیری خواهد‌شد.
‌ماده 6: یك نفر نمی‌تواند مدیریت فنی بیش از یك آژانس مسافرتی را همزمان بر عهده گیرد و خدمت او باید به طور تمام وقت باشد.
‌اشتغال مدیر فنی و آژانس مسافرتی دارای دو نوع فعالیت و همچنین اشتغال آژانس مسافرتی به یك یا دو نوع از انواع فعالیتهای مذكور در ماده 1 بلامانع‌است.
‌ماده 7: به منظور صدور پروانه تأسیس، تعلیق یا لغو پروانه آژانسهای مسافرتی نظارت بر فعالیت آنها و همچنین رسیدگی به شكایات از آژانسها و‌تخلفات آنها كمیته آژانسهای مسافرتی مركب از نمایندگان وزارت اطلاعات و تبلیغات، سازمان هواپیمایی كشوری و هواپیمایی ملی ایران رییس یا دبیر‌سندیكای آژانسهای مسافرتی در وزارت اطلاعات و تبلیغات تشكیل می‌گردد و شركت آنان در رأی به شرح زیر است:
1 - در مواردی كه كمیته برای صدور پروانه تأسیس تشكیل می‌شد از رییس یا دبیر سندیكا فقط برای ادای توضیح دعوت به عمل می‌آید. در این مورد‌دبیر یا سندیكا دارای حق رأی نیست.
2 - در مواردی كه كمیته برای تعلیق یا لغو پروانه یا رسیدگی به شكایات تشكیل می‌شود از نماینده هواپیمایی ملی و مدیر آژانس مربوط برای ادای‌توضیح دعوت به عمل می‌آید. نماینده هواپیمایی ملی و مدیر آژانس در این مورد دارای حق رأی نمی‌باشند.
‌ماده 8: كمیته حداقل سه ماه یك بار تشكیل جلسه می‌دهد،‌تصمیم كمیته به اكثریت آرا معتبر است.
‌ماده 9: در دان پروانه آژانسهای مسافرتی، كمیته به ضرورتهای گسترش صنعت جهانگردی و ترابری هوایی و تقویت آژانسها و برقراری تناسب میان‌شمار مسافران و جهانگردان و شمار آژانسهای مسافرتی توجه نموده و بر اساس شرایط مقرر در این آیین‌نامه ضوابط لازم تعیین خواهد نمود.
‌ماده 10 - وظایف كمیته به شرح زیر است:
‌الف - رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد درخواستهای صدور پروانه آژانسهای مسافرتی و یا گشایش شعبه آژانس، درخواستها باید طبق این آیین‌نامه‌تكمیل و به وزارت اطلاعات و تبلیغات تسلیم گردد، تقاضای تأسیس آژانس مسافرتی باید ظرف یك ماه به كمیته آژانسهای مسافرتی ارجاع شود. كمیته‌موظف است ظرف سه ماه نظر خود را دائر به رد یا قبول درخواست اعلام نماید.
ب: نظارت مستمر بر فعالیتهای آژانسهای مسافرتی و بازرسی از آنها.
ج: رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد شكایاتی كه از آژانسها یا شعبه‌های آنها می‌رسد.
‌د: صدور اخطار كتبی یا تعلیق تا سه ماه یا لغو پروانه آژانس یا شعبه آن.
ه: بررسی گزارشهای بازرسان منتخب كمیته و تصمیم‌گیری در مورد آنها.
‌تبصره: در تعیین و تشخیص ضوابط كمیته به دستورالعمل‌های وزیر اطلاعات و تبلیغات و حسن شهرت و سرمایه و سابقه و تجربه كار‌درخواست‌كنندگان و همچنین انتخاب محل مناسب و تجهیزات آن و یا توجه به احتیاجات ناحیه یا شهر یا كشور در مورد تأسیس آژانسهای جدید توجه‌خواهد كرد.
‌ماده 11: تصمیم كمیته از طریق سازمانهای دولتی مربوط به اجرا گذاشته خواهد شد پروانه آژانس مسافرتی با امضای دو تن از مقامات مسئول‌وزارت اطلاعات و تبلیغات و سازمان هواپیمایی كشوری صادر می‌شود و تصمیم تعطیل موقت و یا لغو پروانه آژانس حسب مورد به وسیله سازمانهای‌مربوط از طریق درج در روزنامه‌های كثیرالانتشار به آگاهی عموم خواهد رسید.
‌ماده 12: در موارد تعلیق پروانه آژانس مسافرتی یا شعبه آن موظف است از تاریخ ابلاغ تعلیق تعهدات تازه ایجاد و قبول نكند و ضمن تكمیل امور و‌تعهدات نیمه تمام نسبت به استرداد بلیط و اوراق بهادار مسافرتی طبق مقررات مربوط اقدام نماید. در صورت عدم رعایت مراتب مذكور پروانه مربوط‌لغو خواهد شد.
‌ماده 13: هر گاه آژانس مسافرتی یا شعبه آن بیش از سه ماه بدون عذر موجه تعطیل باشد كمیته پروانه آن را لغو خواهد كرد.
‌ماده 14: آژانس مسافرتی مكلف است حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور پروانه آغاز به كار كند در غیر این صورت پروانه آن لغو می‌شود و هر گاه‌پس از آغاز به كار از ادامه فعالیت منصرف گردد كمیته حداكثر شش ماه مهلت برای شروع مجدد به كار به آژانس می‌دهد در صورتی كه در مهلت مقرر‌شروع به كار نكند پروانه آن لغو خواهد شد.
‌ماده 15: هر گاه دارنده پروانه آژانس مسافرتی فوت شود در صورتی كه بین ورثه شخص واجد شرایط درخواست پروانه كند با موافقت سایر ورثه‌حداكثر ظرف سه ماه از تاریخ موافقت وراث پروانه آژانس مسافرتی به نام او صادر خواهد شد و تا صدور پروانه كه حداكثر از یك سال تجاوز نخواهد‌كرد ادامه كار مدیر فنی قبلی و آژانس مسافرتی به تشخیص كمیته فنی بلامانع است در غیر این صورت و همچنین انحلال شخص حقوقی كه به موجب‌قانون قطعی شده باشد سبب لغو پروانه خواهد بود.
‌ماده 16: انتقال پروانه آژانس مسافرتی با رعایت مقررات این آیین‌نامه و با تأیید كمیته مجاز است به شرط آن كه انتقال گیرندگان یا انتقال گیرنده اعم‌از حقیقی یا حقوقی شرایط مندرج در این آیین‌نامه را داشته باشند ولی در هر حال پروانه آژانس مسافرتی با رعایت مقررات این آیین‌نامه و یا تأیید كمیته‌مجاز است به شرط آن كه انتقال‌گیرندگان یا انتقال گیرنده اعم از حقیقی یا حقوقی شرایط مندرج در این آیین‌نامه را داشته باشند ولی در هر حال پروانه‌آژانس با توافق انتقال‌گیرندگان به نام یك نفر از آنان صادر می‌شود. در غیر این صورت پروانه آژانس ملغی است.
‌ماده 17: در سر لوحه نامه‌ها و مكاتبات آژانسهای مسافرتی باید نام و نشانی كامل مبلغ سرمایه و شماره و نوع پروانه ذكر شود.
‌ماده 18 : آژانس مسافرتی باید در آغاز فعالیت خود فهرستی از افراد شاغل خود را با ذكر مشخصات فردی و شغلی در اختیار وزارت اطلاعات و‌تبلیغات و سازمان هواپیمایی كشوری قرار دهد و هر نوع تغییرات بعدی را نیز ظرف یك ماه اطلاع دهد.
‌ماده 19: آژانس مسافرتی مكلف است اطلاعات لازم را كه از سوی وزارت اطلاعات و تبلیغات یا سازمان هواپیمایی كشوری درباره فعالیت آن‌خواسته می‌شود در اختیار بگذارد.
‌آژانسهای مسافرتی حسب مورد موظف به رعایت مقررات و دستورالعملهای هر یك از مراجع یاد شده در زمینه فعالیت خود هستند.
‌ماده 20: اعتراضات رسیده در مورد تصمیمات كمیته آژانسهای مسافرتی در كمیته عالی متشكل از مقامات زیر و بنا به دعوت وزیر اطلاعات و‌تبلیغات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
1 - وزیر اطلاعات و تبلیغات.
2 - معاون وزارت راه و ترابری و رییس سازمان هواپیمایی كشوری.
3 - مدیر عامل شركت هواپیمایی ملی ایران.
‌تبصره 1: رأی وزیر اطلاعات و تبلیغات برای تصمیم‌گیری كمیته عالی ضرورت دارد و تصمیم كمیته عالی به اكثریت آرا معتبر است كمیته عالی‌می‌تواند از شاكی برای ادای توضیحات دعوت كند.
‌ماده 21: از تاریخ تصویب این آیین‌نامه آژانسهای مسافرتی كه تا تاریخ 21 بهمن ماه 1357 طبق آیین‌نامه حمل و نقل هوایی مصوب 16 تیرماه1346 هیأت وزیران اجازه فعالیت اخذ نموده‌اند و همچنین آژانسهای موجود از هر نوع كه بخواهند به فعالیت خود ادامه دهند مكلف هستند ظرف سه‌ماه مدارك لازم را برای بررسی در اختیار وزارت اطلاعات و تبلیغات قرار دهند. مدارك مزبور باید ظرف یك ماه از تاریخ وصول برای رسیدگی به كمیته‌آژانسهای مسافرین فرستاده شود. كمیته موظف است ظرف دو ماه تصمیم خود را درباره نوع آژانس تأیید یا اصلاح پروانه اعلام دارد هر گاه آژانسهای‌مذكور ظرف مهلت مقرر كه شش ماه پس از ابلاغ تصمیم كمیته آژانسهای مسافرتی می‌باشد وضع خود را با مفاد این آیین‌نامه تطبیق ندهند و نواقص‌خود را رفع نكنند پروانه یا لوحه آنها لغو خواهد شد.
‌ماده 22: مؤسساتی كه به فعالیتهای غر از موضوع این آیین‌نامه اشتغال دارند به هیچ عنوان نباید از نام آژانس مسافرتی و توریستی یا جهانگردی‌استفاده كنند.
‌ماده 23: هر گاه آژانس‌های مسافرتی از رعایت مقررات مندرج در این آیین‌نامه تخلف نمایند پروانه آنها ملغی و از كار آنان جلوگیری خواهد شد.
‌ماده 24: شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع مربوط مكلفند به تقاضای وزارت اطلاعات و تبلیغات از ادامه كار این قبیل آژانسها‌جلوگیری نمایند.
‌ماده 25: از تاریخ تصویب این آیین‌نامه كلیه مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.


http://tarh.majlis.ir/?ShowRule&Rid=4E495C37-337F-452E-86AC-4D0915B42FEA
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.