مشخصات سوال

محمد جواد  شکوری مقدم , mohammadjavad
7 آبان 89 - 21:20
کله پاچه خوردن در خواب تعبیرش چیست ؟


- این سوال بسته شده است.
بهترین پاسخ
مهسا بانو رفیع زاده شاهی , mahsa
89/8/14 (19:45)
خوردن گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است.
اول: مال.
دوم: میراث.
سوم: توانگری.
چهارم: مصیبت دیدن.

گوشت هر جانوری كه حلال بود، دلیل بر مال حلال است و آن چه گوشت آن حرام بود. مال حرام است.

******************
دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است .
دیدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد.
دیدن گوشت گوسفند غنیمت و نعمت است.
دیدن گوشت ها به خواب هر چند كه پخته تر بیند، دلیل است كه مال آسان تر بدست آید.

******************
دیدن جسد حیوان مذبوح حلال گوشت خوب است.

******************
چنانچه بیننده خواب در رویای خویش ببیند که کله بره را کباب کرده و می خورد از مردی ثروتمند به او فایده می رسد یا از دستگاه اداری یا موسسه ای مالی عایدش می گردد.

******************
گر کسی در خواب ببیند که پاچه گوسفند می خورد از چیزی متمتع می شود که جنبه مالی دارد و نعمتی به او می رسد، به اندازه همان مقدار پاچه که خورده یا پیش روی دارد.
خوردن پاچه پخته مچموعا خواب خوبی است.
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    89/8/8 (00:57)
سلام محمد جان من مسیحا هستم واستاد علوم ما وراطیبعه و هنرهای رزمی هستم.دیدن كله پاچه در خواب تعبیرات گونا گونی دارد تعبیر ان بسته به نوع عضوی از گوسفند دارد كه شما در خواب خورده اید .به عنوان مثال اگر زبان حیوان رو خورده باشید دلیل بر این است كه از طرف شخصی بی ایمان به شما تهمتی زده میشود.و........ولی خوردن یك جای تمام كله پاچه در خواب دلیل بر این است كه شما به موفقیت عالی در روابط عاطفی كه دارید یا خواهید داشت خواهید رسید.اگر سوالی داشتی برام پیغام بذار.