مشخصات سوال

محمد آهنگر , chekideh
28 مهر 89 - 09:51
معماری در عصر آینده را چگونه می بینید؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
لئون تروتسکی , zigmuondfroid
89/8/4 (04:30)
سلام
یه مقاله برات میزارم از معماری مجازی.امیدوارم به دردت بخوره
چکیده مقاله :
معماری مجازی جایگاه ویژه ای در پیشرفت آموزش ، تفریحات و صنایع بازرگانی دارد . معماری مجازی می تواند در عرصه هایی که الکترونیک در آنها نقش اساسی دارد سهیم باشد همچنین نرم افزارهای تخصصی و مدل سازی از یک ساختمان در محیط مجازی امکان تحلیل علمی را قبل از اجرای ساختمان فراهم آورده است . اما مسئله ی مهمی که امروزه اذهان نظریه پردازان را مشغول ساخته مسئله یCyber space است که می تواند تصور فضا و زمانی جدیدی را در زندگی روزمره ی مردم دنیا به وجود آورد . در این مقاله سعی شده است به تعریف ها و تأثیرات معماری مجازی پرداخته شود .
واژه های کلیدی :
علوم پیچیدگی ، نظریه نظام ها ، دانش سایبر نیتیک ، فضای سایبر ، جهان مجازی ، واقعیت مجازی ، معماری مجازی .

مقدمه:
اگر بخواهیم زندگی بشر را در سه تغییری که در طول تاریخ در معماری داشته تقسیم بندی کنیم ، این چنین است که موج اول را می توان عصر کشاورزی خواند که با شروع این دوران اولین مسئله اقامت بشر در یک منطقه مطرح شد و معماری به معنای کلمه به وقوع پیوست . موج دوم را می توان عصر صنعت و دوران پس از انقلاب صنعتی در اروپا خواند که با آغاز مدرنیته نیز مواجه می شود . اما موج سوم را عصر الکترونیک می نامیم ، این دوران تقریباً با حضور کامپیوتر و ابداع آپارنت ( پدر اینترنت کنونی (تعریف می شود . اما اگر بخواهیم رابطه معماری با کامپیوتر را بررسی کنیم این تقسیم بندی به وجود می آید که مرحله اول مرحله درگیری با فن آوری دیجیتال ، تحت تأثیر سایبر بانک و دیکانستراکشن بوده که به مرحله ( کندوگران ) نیز معروف است . مرحله دوم مرحله تأثیر صوری فن آوری دیجیتالی ( استادی جدید در پرداخت کار ) بود ، اما مرحله سوم را نسل جدیدی از معماران آموزش دیده در نظام کاملاً دیجیتالی تشکیل می دهند . این دوران را می توان دوران ( تأ ثیر علمی کامپیوتر بر معماری ) نامید . این نسل از معماران کامپیوتر را امری صرفاً ناگزیر می دانند . از نظر آنان کامپیوتر نوعی فن آوری جدید که خاص یا دیکانستراکت کننده باشد نیست . آنان در تلاشند تا فن آوری تمام جنبه های زندگی روزمره انسان را میسر سازد ، لذا آنچه که این معماران نیاز دارند تناسبات سالم و انعطاف پذیر معمارانه است . کار این معماران حاکی از این است که راهبردهای جدید علمی ساختن که فراتر از روابط سنتی معمار / کارفرما / سازنده می رود را با تجربه معماری که راهبردی ترو بر انگیخته تر است مطرح کنند . در کار آنان به برنامه ساختمان از طریق عدسی های کوچک تر نگریسته می شود ، که می تواند درخلال زمان بسط و گسترش یابد . از نظر این معماران عمدتاً جوان مهمترین مسئله دستیابی به

فرمهای جدید نیست بلکه دستیابی به قالب های جدید کار است . هدف نهایی این مقاله بررسی اجمالی تعاریف صورت گرفته در بحث معماری مجازی و همچنین بررسی تاثیری است که این نگاه نو به معماری در زندگی روزمره می گذارد ، است .

علوم پیچیدگی ، قلب جهان پسا مدرن :
در سال 1963 –ادواردلورنز- هواشناس شاغل در ام ای تی – هنگام پیش بینی وضع هوا دریافت که واقعیت های بنیادی موجود در طبیعت متضمن گونه ای اغتشاش هستند که به صورت جبری در آن ها نهادینه شده است .
وی پی برد که حساسیت به شرایط درونی در واقعیت های طبیعی (باز خوران مثبت ) باعث می شود که تغییرات بسیار کوچک در برخی اجزاء عامل به وجود آمدن تغییراتی عمده و کلان در کل پدیده گردند. این ویژگی نهفته در دل طبیعت که از آن به اثر پروانه ای تعبیر می گردد حکایت از سرشت نا خطی پدیده های طبیعی دارد .
نظریه نظام ها : خون جاری در رگهای تفکر پیچیدگی
نظام طبق تعریف عبارت از گروهی از اجزای متعامل است که به مثابه یک کل متعادل و در راستای نیل به هدفی خاص و تعیین کننده ، ارتباطات متقابلی را بر اساس مجموعه ای از روابط شکل می دهند . می توان نظریه نظام ها را مطالعه فرا رشته ای سازمان انتزاعی پدیده ها ، دانست که مستقل از جوهر ، گونه و مقیاس وجود فضا یی زمانی آنها صورت می پذیرد .

دانش سایبر نتیک :
از نظر تبار شناسی واژه سایبر نتیک مأخوذ از واژه یونانی کوبرنیتیزاست که معنای متفاوتی همچون راهنما ، سکان دار و میانجی از آن استفاده میگردد . ریشه فعلی واژه کوبرنیتیز واژه کوبر نائو است که در اصل به معنای هدایت كردن است . لوئیزکوافیگنال در سال 1958 این دانش را هنر تضمین کارایی کنش تعریف می کند . سایبر نیتیک را می توان دانش سازمان دهی مؤثر تعریف کرد . هدف این دانش حفظ نظامی در وضعیت تعادل پایدار برای مطالعه تأثیرات درون داده های نظام بر آن به منظور به دست آوردن
برون داده های پیش بینی پذیر با وضعیتی پایدار است . این دانش به این نکته می پردازد که نظام های پیچیده چگونه کارهای خود را کنترل کنند . در این بین می توان فضای سایبر را این گونه تعریف کرد که شبکه ای است فرا رسانه ای که در آن مجموعه ای متنوع از ارتباطات و روابط با گونه ای متنوع از رسانه ها که از طریق برنامه های فرا متنی به همدیگر متصل می شوند . دو انگاره اصلی فضای سایبر را می توان این گونه تقسیم بندی کرد :
1- انگاره هدایت از طریق فضایی از داده های الکترونیکی .
2- انگاره کنترل که با دستکاری داده ها امکان پذیر می گردد.

واقعیت مجازی :
سه ساحتی که واقعیت مجازی معماری را دستخوش تغییر کرده اند این گونه می باشند که

1 ) عمل و فرآیند کنش معماری تحت نفوذ مستقیم پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است .

2 )خلق فضاهای ادراکی دگرگون شده که محصول حوضه های ادراکی –تجربی جدید هستند ، که امکان تصورات دگر گونه ای را با خود به ارمغان آورده اند.

3 )تعامل میان معماری و فن آوری واقعیت مجازی ، طراحی خود فضای سایبر .

اما با این تعاریف واقعیت مجازی دو دستاورد مهم به ارمغان آورده است :
1 )تعامل و امکان تأثیر با جهان واقعیتهای مجازی .
2 )امکان غوطه وری در آن جهان از سویی دیگر .

معماری مجازی :
معماری مجازی را می توان رهیافتی بر تجسم و تحقق معماری کالبدی بر پایه فن آوری واقعیت مجازی دانست . معماری مجازی بنیانی است برای ترکیب تجسم و طراحی به کمک فن آوری واقعیت مجازی با هدف کاهش محدودیت های محیط و روش های رایج متداول برای طراحی معماری . از منظر فن آوری واقعیت مجازی با تبدیل شدن به رسانه ای شفاف و ارتباطی می کوشد تا طیفی از فراهم آوری شگردهای ارائه روی صحنه تا تأمین گونه ای رسانه انقلابی برای طراحی معماری را ممکن سازد .
تبدیل شدن فن آوری واقعیت مجازی به رسانه منعطف طراحی ، معماران را قادر می سازد تا از سویی امکان تجسم طرح هایشان را به شیوه ای انقلابی به دست آورند و از سویی دیگر قادر گردند تا با اعمال کنترلهای بیشتری بر طرح ما باعث ترقی و بهبود هر چه بیشتر آنها شوند . کلاً معماری مجازی تصور فضا و زمانی جدیدی در عصر رسانه ها به وجود آورده است .
اگر ابداع پرسپکتیو را دررنسانس انقلابی اپتیکی جهت تحول در معماری بدانیم ، فن آوری شبیه سازی در دهه 1980 و واقعیت مجازی در دهه 1990 را می توان جهشی محسوب کرد که نقطه عطفی در به کارگیری ابزار و سلطه اش از آن به حساب می آید . این دیدگاه در آمدی بر پیدایش فرصت ها و مفاهیم جدید با تکیه بر رسانه ای جدید از آشکار گری هستی را امکان پذیر ساخته و پیش روی هنرمندان و معماران قرار می دهد .
این فن آوری دست کم از اهمیتی به اندازه اختراع تلفن ، تلویزیون و اتومبیل بر خوردار است . فن آوری واقعیت مجازی نیز تا مدت کمی به ضرورتی روزمره تبدیل خواهد گردید . سر آغاز این تبدیل ، تغییر تمام عیاری است که به کمک فن آوری واقعیت مجازی در ارتباطات رخ داده است . فن آوری مجازی قادر است ارتباطی آنچنان واقعی را رقم زند که نیازی به ارتباط حضوری احساس نگردد . بدین ترتیب سفرها به دور دنیا کم می گردد از سوختن سوختهای فسیلی جلوگیری می شود . مخاطرات زیست محیطی کاهش می یابد و تجارت بین الملل تسهیل می گردد.


عرصه های کاربردی معماری مجازی :
معماری مجازی جایگاه ویژه ای در پیشرفت آموزش، تفریحات و صنایع بازرگانی دارد. معماری مجاز می تواند در عرصه هایی كه الكترونیك در آن ها نقش اساسی دارد سهیم باشد به عنوان مثال شبكه های تلویزیونی، كمپانی های تولی فیلم، آگهی های بازرگانی، انیمیشن ها، سینما و بازی های كامپیوتری . هم چنین نرم افزارهای تخصصی و مدل سازی از یك ساختمان در محیط مجازی امكان تحلیل علمی مسایل اكوستیكی، حرارتی و سازه ای را قبل از اجرای ساختمان فراهم آورده است.
فرصت هایی مغتنم را برای عرضه طرح ها و ابتكاراتی كه در حوزه ساختمان سازی و اجرا قابل تحقق نیستند و نمی توانند در آن عرصه ها، بروز پیدا كنند، به وجود اورده است. پروفسور راك ول در این باره گفته است موضوعات غیر عملكردی برای هر كسی كه مایل به طراحی آن هاست. در این حیطه جای دارد. اما با وجود این هنوز سوالات عمیقی درباره رابطه بین رسانه ها مهارت یك معمار سایبر و بین استدلال های كیفی و ارزش بسیاری از مسیرهای رسیدن به فن سایبر وجود دارد، این ها نشان می دهد كه ما هنوز در مرحله مقدماتی و شروع كار هستیم .
هدف از معماری مجازی:
اگر در این جا به مسئله روح زمان كه جنكز آن را مطرح كرده توجه كنیم در خواهیم یافت كه اگر صنعت و انقلاب صنعتی در معماری به ایجاد مكان های كار و كارخانجات صنعتی و در عرصه زندگی خصوصی نیز به انبوه سازی انجامید و به قول جودنسون «جوامع صنعتی پدید آورنده ساختمان های بلند مرتبه شد تا مردن بتوانند در نزدیكی محل كارشان اقامت داشته باشند» امروزه در عصر اطلاعات نیاز به چه نوع فضا و ساختمان های جدیدی احساس می شود!
بدون شك نفوذ اینترنت ووجود شركت ها و فروشگاه های مجازی 30 درصد ساخت و ساز را در 20 سال آینده كاهش خواهد داد. مكان های ملاقات و گردهمایی ها مكان مورد نیاز این عصر خواهد بود. اما این وب ها هستند كه به عنوان یك مكان ملاقات الكترونیكی مطرح خواهند شد، گرچه ما باز هم به فضاهای فیزیكی و واقعی نیاز خواهیم داشت.
دكتر راك ول هدف از معماری Cyber Space را چنین بیان كرده است هدف از تولید نسل جدید نرم افزارهای شبكه كامپیوتری این است كه به كمك ان ها جوامع مجازی ساخته شود یعنی مكان های ملاقاتی ایجاد شود كه در آن ها مردم بتوانند كار و تلاش و خرید و بگو مگو كرده، لذا این مكان ها آن هایی نیستند كه فضاهای محل زندگی مردم را شكل داد، بلكه هدف ایجاد فضایی بهتر برای تامین احتیاجات مردم و تحقق بخشیدن به رویاهای آن هاست.


فضا و تعیین آن در حوضه کامپیوتر:
از آن جا كه معماری همواره پاسخ دهنده به نیازهای مطرح شده بوده است اینك در عصر الكترونیك نیاز ما به طراحی فضاهایی است كه در حوزخ دیجیتال مطرح شده اند. همان گونه كه نیاز عصر صنعتت فضاهایی فراخ و گشوده و فارغ از دیوار باربر بود تا پاسخ گوی نیازهای زاده شده آن همانند نمایشگاه ها و فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن و غیره باشد، معماری امروز نیز بایست جواب گوی فضاهایی مثل روم و چت روم‌ها و اتاق های میتینگ باشد و همین مسئله است كه باعث شده تا دكتر راك ول معماری Cyber Space را با واژه نیاز روز مطرح كند. اما این جا یك سوال اساسی مطرح است و آن این كه معماری همواره با مكان پیوند خورده و فضا كه جوهره معماری است به عنوان مكان و زمان پذیرفته شده است و فهم گردیده و حال Spaceكه با پیشوند Cyber در هم آمیخته چگونه در ذات خود مكان و زمان را داراست؟ در حوزه دیجیتال مكان هویتی سیال می یابد كه می توان گفت كه در فضای فاز بین صفر و یك جا و ناجایی سیر می كند و لذا باید پذیرفت كه مفهوم فضا درآمیخته شدن با سایبر تغییر یافته و ما شاید یك حیطه فعالیت و فضای جدید هستیم كه در گذشته وجود نداشته است. در این فضا زمان اهمیت ویژه می یابد. ماركوس نواك فضای سایبر را فضایی تعریف كرده كه در آن فضا و زمان در هم ادغام گردیده اند.
مرلوپنتی تعبیری از فضا در عرصه معماریرا بدین گونه ارائه داد بود كه فضا وجودی است وجود فضایی است.
مرلوپنتی اساس فضا را با این تعریف تجریه آن توسط ناظر می داند و با مطرح كردن این كه فضا وجودی است وجود انسان و دریافت فعالانه او از فضا را در درجه اول اهمیت بر می شمرد. با این تعریف فضا در حوزه دیجیتال نیز همان تعریف مرلوپنتی را خواهد داشت چرا كه بر ادراك ناظر و مكانیسم كشف آن فضای مجازی فضا ارتباطی همه جانبه و متقابل از یك سری عناصر متضاد را ایجاد می كند كه به صورت هم تراز در كنار هم قرار می گیرند. بدون هیچ سلسله مراتبی معنای پیچیدگی فضای سایبر نیز همین است
تجربه در فضای سایبر تجربه ای است ذهنی و لذا ماهیت فضا در Cyber Space اداركی است اداركی كه بدون حضور فیزیكی شخص و تنها به مدد ذهن او صورت می‌گیرد. فضای سایبر محلی است برای قرار گیری اذهان مبادله افكار و تجارب ادراكی و لذا همچون ذهن ماهیت وجودی اش غیر مادی است.

طراحی و خلق فضای مجازی:
با پیشرفت سریع فناوری اطلاعات (IT) و رخنه كردن آن در تمامی ابعاد زندگی بشر پیش بینی می شود كه در 20 سال آینده جهان در آستانه تحول موج چهارم قرار گیرد. موج چهارم را كه در عصر مجازی نامیده اند بی تردید معماری را نیز متحول خواهد كرد. اما این سوال مطرح است كه معماری در عصر مجازی چگونه تعریف خواهد شد و چگونه مجازی سازی مفاهیم معماری را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

پیش بینی می شود در آینده نزدیك، فروشگاه و مراكز خرید و شركت ها به مفهوم امروزی وجود نخواهد داشت و هر فرد برای خرید مایحتاج زندگی از طریق كامپیوتر پول آن را پرداخت خواهد كرد و یا یك شركت خرید خود را از انجام خواهد داد و سپس از طریق كامپیوتر پول آن را پرداخت خواهد كرد و یا یك شركت متشكل از یك ساختمان و تعدادی كارمند نخواهد بود. بلكه كارمندان هر شركت در منزل و از طریق شبكه به حل و فصل امور مربوط به شركت خواهند پرداخت. لذا cyber كه امروزه در زبان عامه اصطلاح آشنایی است به تمام و كمال همه ابعاد زندگی را در بر خواهد گرفت و فضای معماری نیز پسوند cyber را خواهد پذیرفت. معماران پیشگامی در این زمینه مشغول فعالیت اند كه ازآن جمله می توان به افراد و گروه های زیر اشاره كرد.
Mark Bury, Kas Oosterhuis, Tristand Estree Esterk, Robert Woodbury, Nox, Asymptot

نتیجه گیری :
امروزه و در آستانه هزاره سوم جهان مجازی وجه خاصی از تجربه حیات را امکان پذیر ساخته است که مدان و زنان سراسر جهان در آن شریکند ، گفتمان جهان سه بعدی میان شبکه ای باعث بسط و گسترش نوع جدیدی از حیات در جهان کالبدی نیز شده است . جهانی شدن و جهانی بودن دیگر رویایی اذهان فیلسوفان و نویسندگان نیست عصر اطلاعات و ارتباطات در حقیقت برآیند ه حکمروایی می کند .
مسیر گسترده آن را ترسیم می کند .
زیستن در چنین جهانی ، یعنی تعلق داشتن به محیطی که ماجرا ، قدرت ، شادی، رشد و دگرگونی را به انسان وعده می دهد و در عین حال انسان را با تحدید نابودی و تخریب همه آنچه که دارد ، همه آنچه که می داند و همه آنچه که است روبرو میسازد .


منابع :
فصلانامه معماری ایران – شماره 22-21- مقدمه معماری مجازی- کیوان جورابچی
فصلنامه و معماری و فرهنگ 9 – ماعک نصیری نسب – گرگ لین
فصلنامه و معماری و فرهنگ 17 – مهناز محمودی – کنکاشی پیرامون معماری مجازی
پنز،فرانسوا ، تامس ،مورین-معماری و سینما،شهرام جعفری نژاد- انتشارات پرورش 81
فنایی ، کامیار – معماری مجازی –راه و ساختمان ، شماره 6
موفق باشی
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.