مشخصات سوال

سیندرلا ط , atishpareh_bala
7 شهریور 89 - 09:25
فرد عاشق چگونه رفتار می کند؟
اطلاعات بیشتر : چگونه میتوان فهمید طرف عاشق است؟


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
  , kafsh_haye_sefid
89/6/7 (12:06)
عشق کجا بوده؟عاشق دیدی به ماهم بگو
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    89/6/7 (10:27)
میگن مثه دیونه ها اما دروغه...پاشه میره بیرون خوشگذرونی..:D

2.    89/6/7 (10:40)
عاشق واقعی مثل دیونه ها رفتار میكنه.

3.    89/6/7 (17:52)
عاشق واقعی من دیدم، هیچ چیزی رو برای خودش نمی خواد، همیشه فداكاری می كنه و همه اشتباهاتت رو ندیده می گیره، اون چیزی كه حق خودشه رو می ده به تو، تورو تو اولویت قرار می ده، همه رو به خاطر تو كنار می زاره، خلاصه خیلی چیزای دیگه

4.    89/6/8 (00:54)
اولندش عاشق واقعی از خود بیخود شده وغیر معشو ش هیچی نمیبیند باخنده هاش میخندد وبا گریه هاش میگرید بقیه اش رو وقتی عاشق شدی میفهمی

5.    89/6/8 (01:51)
مراتب عاشقی هفت باشد

اول:تعلق خاطر است...که به یک دیدار و چرخش نگاهی و یا کلامی و پیامی و رنگی

وبویی حاصل گردد،برقی زند و خواهشی پدید آرد ..و عاشق درپی خویش کشد..وآن

عارضه صرفا زمینی است و فقط بارقه ای از الهام آسمانی در آن مستتر....است

دوم:کشش روح(جذبه)است......که شدت مرتبت اول است و از مرحله تعلق خاطر

ظاهر بگذرد و عاشق برمعشوق و معشوق بر عاشق جذبه یابد و مدام تمنای دیدار

وحضور دارد و بی سر وپاگردد از بهرغور در احوالات عشق و معشوق و تشنه باشند،

عاشق از بهرنوشیدن آب حیات و معشوق ازبهر نوشاندن بدو ، بدوند ...
سوم:شناخت است...که دائم در احوالات معشوق تفحص کند و غور ..و همه اجزا ء

ببیند ،با چشم دل و چشم سر هردو..و هر چه خواهد در او باشد و هرچه یابد نیک

یابد و هیچ نباشد که دراو نباشد ..و شناخت ازاهم مراحل زمینی و ناسوتی است ..

که کلید ورود به عالم لاهوت است و در این مرتبت عقل به مدد دل آید .. که عاشقی

جز حضور دل و مدد عقل نیست ..


چهارم:باور(ایمان)است..پس از حصول شناخت با دل و عقل،کار به جان باید سپردن و

باور کردن و مومن گشتن بر معشوق که اوست همو که برترین است وبهترین ووالاترین

و ارجح است بر همه به دلایل متقن عقلی و دلی..ومدام او را میبیند ولاغیر...پنجم:تسلیم(هرچه او گفت)است......که از پی مرتبت ایمان حاصل آید و هیچ امری

پسندیده تر و مقبول تر وشیرین تر و به تر از سپردن دل وجان و تن وروان به فرمان او

نیست ...وتسلیم مطلق می طلبد بی هیچ درنگ وانکار ...که بشاش گردد از سپردن

کار خویش به صاحب خویش ..و رخساره اش دم به دم بشکفد از این تسلیم معلا که

مومن به سیماش شناخته میشود..ششم:وصل است..که چون تسلیم مطلق العنان گرددپس وصل حاصل آید ...و سه

(عاشق،معشوق،خدای عشق) در هم آمیزند و حظ ها برند که در هیچ وهم نگنجد ..

وسیر مدام در زمین ها و آسمان ها و خویش و او بكنند..و شیرین ها تناول کنند که

مائده از مینو فرود آمده و سخن ها گویند که ..

وقالو السلام السلام..هفتم:فنای در او ست...و چون تسلیم عشق گشت..آن سه یک گردند ودر ذات او حل

گردند و فنا شوند و از میان همه برخیزند ..و هرچه هست اوست..ویک است ...ودگر

دوئی وسه ئی نباشد ..وهرچه غیر ازاین باشد البته پسندیده ونیکوست و مهر است ومحبت است وهمدلی است

شوق است و شور است و كشش و جذبه و لیک عشق نباشد ..که در عشق همهء این حالات

مستتر است ..و عاشقی سهل ممتنع است آسان آید و سخت ماند و محال که رود....عشق را بشناس تا ببینی عاشق و معشوق چگونه می زی اند .

6.    89/6/8 (02:57)
سلام:
هروقت توزندگیت کسی پیداشد که شور و درک بالائی داشت بدون عاشقته////شک نکن؟؟؟

7.    89/6/10 (10:43)
فرد عاشق خودش نمیدونه چطور رفتار میکنه ولی از رفتارش معلومه که عاشقه

8.    89/6/11 (16:15)
عاشق واقعی مثل دیونه ها رفتار میكنه
چشمشو رو همه چیز میبنده