مشخصات سوال

  , rozegar2002
25 مرداد 89 - 12:27
رمز بازی gta iv برای xbox 360
اطلاعات بیشتر : کسی رمز پلیس بیخیال یا رمز جون بینهایت و تیر بینهایت رو داره؟- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
سروش  , gabrieleb
89/5/25 (14:09)
با سلام .. این کدها رو تو تلفن نیکو وارد کن..

سلامتی:
482-555-0100

پلیس ها دنبالتون نمیکنن:

267-555-0100

JetMax:

938-555-0100

اسلحه 1:

486-555-0100

اسلحه 2:

486-555-0150

مهمات:

362-555-0100

Change Weather/Brightness
468-555-0100

Spawn Annihilator
359-555-0100

Spawn NRG-900
625-555-0100

Spawn Sanchez
625-555-0150

Spawn FIB Buffalo
227-555-0100

Spawn Comet
227-555-0175

Spawn Turismo
227-555-0147

Spawn Cognoscenti
227-555-0142

Spawn SuperGT
227-555-0168
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    89/5/25 (17:51)
Give Armor.
Cheat code: 362-555-0100
Gives Health, Armor And Ammo.
Cheat code: 482-555-0100
Lower Wanted Level.
Cheat code: 267-555-0100
Raise Wanted Level.
Cheat code: 267-555-0150
Weapon Package #1.
Cheat code: 486-555-0150
Weapon Package #2.
Cheat code: 486-555-0100
Original codes for Lost and the Damned:
Spawn a Cognoscenti.
Cheat code: 227-555-0142
Spawn a Comet.
Cheat code: 227-555-0175
Spawn a FIB Buffalo.
Cheat code: 227-555-0100
Spawn a Jetmax.
Cheat code: 938-555-0100
Spawn a Sanchez.
Cheat code: 625-555-0150
Spawn a Turismo.
Cheat code: 227-555-0147
Spawn an NRG-900.
Cheat code: 625-555-0100
Spawn Annihilator.
Cheat code: 359-555-0100
Spawn Burrito.
Cheat code: 826-555-0150
Spawn Double T.
Cheat code: 245-555-0125
Spawn Hakuchou.
Cheat code: 245-555-0199
Spawn Hexer.
Cheat code: 245-555-0150
Spawn Innovation.
Cheat code: 245-555-0100
Spawn Slamvan.
Cheat code: 826-555-0100
Original codes for Ballad of Gay Tony:
Akuma (Bike).
Cheat code: 625-555-0200
APC (Tank).
Cheat code: 272-555-8265
Buzzard (Helicopter).
Cheat code: 359-555-2899
Change Weather.
Cheat code: 468-555-0100
Floater (Boat).
Cheat code: 938-555-0150
Health and Armour.
Cheat code: 362-555-0100
Health, Armor and Advanced Weapons.
Cheat code: 482-555-0100
Parachute.
Cheat code: 359-555-7272
Raise Wanted Level.
Cheat code: 267-555-0150
Remove Wanted Level.
Cheat code: 267-555-0100
Sniper Rifle Bullets Explode.
Cheat code: 486-555-2526
Spawn Annihilator.
Cheat code: 359-555-0100
Spawn Bullet GT.
Cheat code: 227-555-9666
Spawn Cognoscenti.
Cheat code: 227-555-0142
Spawn Comet.
Cheat code: 227-555-0175
Spawn Jetmax.
Cheat code: 938-555-0100
Spawn NRG-900.
Cheat code: 625-555-0100
Spawn Sanchez.
Cheat code: 625-555-0150
Spawn Super GT.
Cheat code: 227-555-0168
Spawn Turismo.
Cheat code: 227-555-0147
Spawns a FIB Buffalo.
Cheat code: 227-555-0100
Super Punch (exploding punches).
Cheat code: 276-555-2666
Vader (Bike).
Cheat code: 625-555-3273
Weapons (Advanced, New Weapons).
Cheat code: 486-555-0100
Weapons (Poor).
Cheat code: 486-555-0150

اگر تکراری هم داشت ببخشید این دیگه همه شه خیالت راحت

2.    89/5/29 (18:05)
Information کد تقلب gta iv برای xbox360
د تقلب gta iv برای xbox360
تمام این کد ها رو در تلفن همراه نیکو وارد کنید:

خون کامل و زره کامل :
3625550100

خون ? زره و مهمات :
4825550100

اسلحه نوع اول :
4865550100

اسلحه نوع دوم :
4865550150

کم شدن Wanted Level :
2675550100

بالا رفتن Wanted Level :
2675550150

انتخاب آب و هوا :
4685550100

گرفتن Cognoscenti :
2275550142

گرفتن FBI Buffalo :
2275550100

گرفتن Turismo :
2275550147

گرفتن Comet :
2275550175

گرفتن SuperGT :
2275550168

گرفتن NRG900 :
6255550100

گرفتن Sanchez :
6255550150

گرفتن Jetmax :
9385550100
__________________