مشخصات سوال

محمد محمد , takpesar_gharn_14
25 مرداد 89 - 12:27
کسی تحقیق درمورد پلیس یا نیروی انتظامی داره که به ددرم بخوره؟
اطلاعات بیشتر : اگه چنین چیزی دارین معرفی کنید. لطفا سایت یا چیزای دیگه معرفی نکنید.


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
مونا شهاب , monachater
89/5/25 (15:09)
بله که دارم

یروی انتظامی كشور مسئولیت بزرگی در آماده سازی و مقابله با ح وادث ناشی از حمـلات بیوتروریـستی و حمـلات هـسته ای میكروبی شیمیایی دارد . ِانجام كارآمد این مسئولیت، نیاز به همكاری چند سازمانی دارد . كلید این مسئولیت همه گیر شناسی و ارزیابی حادثه است، كه به عنوان یك ابزار مدیریتی و ابزاری برای ارتقا ی تحقیقات علمی اس تفاده می شـود . نیروهـای نظـامی و انتظامی كشور به همراه سازمان های پزشكی و بهداشتی نقش اساسی در كنترل آثار روانی اجتماعی این گونه حوادث و مدیریت منابع محیطی برای آماده سازی در مقابله با آثار سو آن دارند . ظهور تهدید بیوتروریـسم ، خطـ رات و مـسئولیت هـای جدیـدی را برای نیروهای انتظامی كشور ایجاد می كند . با وجود اینكه چالش های مدیریت خطرات بهداشت محـیط در كـشورهای در حـال توسعه بیش از كشورهای پیشرفته است، اما اصول اصلی مدیریت سلامت عمومی ـ شامل مدیریت غـذا، آب، و مـواد زا یـ د ـ در بیشتر حوادث بیوتروریستی و حملات هسته ای میكروبی شیمیایی مشابه می باشـد . منظـور از حـوادث بیوتروریـستی و حمـلات هستهای میكروبی شیمیایی در این مقوله یعنی آسیب های اكولوژیك، یا اورژانس ها بـا شـدت و عظمتـی كـه منجـر بـه مـرگ، آسیب، ناخوشی و یا صدمات مالی شود ؛ به طوری كه نتوان آن را به گونه ی مناسبی با استفاده از اقدامات یا منابع معمـول اداره كرد و حتی منجر به درخواست كمكهای بین المللی شود . با كامل شدن حوزه مطالعات روی این گونه وقایع، لغات شـایعی كـه میان مخاطرات، اورژانس ها و حوادث غیر مترقبه افتراق می گذارد، نمایان می شود :- مخاطرات : احتمال وقـوع حـوادث غیرمترقبـ ة ایجاد شده به وسیله یك پدیده ی طبیعی ( مثل زمین لرزه، گردبادهای مناطق گرمسیری ) ، نارسایی منابع انرژی انـسان سـاخت ( مانند راكتور هسته ای، انفجارهای صنعتی ) ، یا فعالیت انسانی كنترل نشده ( مانند كشمكش ها ) را نشان می دهد .- اورژانـس : بـه طور معمول هر واقعه ای است كه نیازمند پاسخ سریع باشد ، این واقعه می تواند نتیجه ی طبیعـت ( مثـل توفـان، گردبـاد ، زمـین لرزه ) ، اشتباهات تكنولوژیك ی یا انسانی ( مانند حوادث هسته ای، بمب گذاری و بیوتروریسم ) یا بیماری هـای جدیـد باشـد . بلایـای طبیعی : نمایانگر پدیده های با شروع حاد و سریع با آثار عمیق مانند زمین لـر زه، سـیل و گردبادهـای گرمـسیری اسـت . بلایـای انسانی كه اورژانس های پیچیده نیز نامیده می شوند، شامل وقایع تكنولوژیك یا بلایایی است كه بـه وسـیله مخـاطرات طبیعـی ایجاد نمی شوند، بلكه در جوامع انسانی به وقوع می پیوندند، مانند آتـش سـوزی، آلـودگی شـیمیایی ، انفجارهـا و درگیـ ری هـای مسلحانه . هیچ فر قی میان این دو مقوله وجود ندارد . به عنوان مثال، آتش سوزی ممكن است نتیجه ی تولیـد حریـق عمـدی یـا فعالیت انسانی باشد ولی می تواند به صورت سانحه به دنبال زمین لرزه به ویژه در مناطق شهری كه احتمـال آسـیب لولـه هـای اصلی گاز وجود دارد، ایجاد شود . با افزایش پیشرفت های تكنولوژیك در سطح جهان، مقوله ی جدیدی از حوادث غیر مترقبه بـه نام بلایای طبیعی ـ تكنولوژیك، یا « na- tech » ، در متون علمی توصیف شده است . بلایای na- tech به بلایای طبیعی اطلاق می شود كه منجر به اورژانس های تكنولوژیك می گردد مانند آتش سوزی های شهری ناشی از حركات زمین لرزه، یا آلودگی هـای شیمیایی ناشی از سیل . كه به طور مفصل در اصـل مقالـه بـه موضـوع پرداختـه شـده اسـت . آمـاده سـازی در مقابـل حـوادث بیوتروریستی و حملات هسته ای میكروبی شیمیایی، نمونه ی كاملِ یك وضعیت دشـوار و بحرانـی در سـلامت عمـومی جامعـه محسوب می شود و در واقع چگونگی ایجاد انگیزه در مردم برای پیشگیری از مشكلات سلامتی مربـوط بـه ایـن گونـه حـوادث می باشد . این طبیعت آدمی است كه بگوید » واقعه بیوتروریستی و حملات هسته ای میكروبی شیمیایی بـزرگ هرگـز ایـن جـا اتفاق نمی افتد « و خود را آماده نسازد . متاسفانه اغلب سازمان ها و مسئولان اولویت زیادی برای آماده سازی در مقابل ایـن گونـه حوادث فاجعه آمیز، كه نادر هستند، قائل نیستند . علاوه بر این، فواید آماده سازی گـاهی تـا زمـانی كـه حادثـه بیوتروریـستی و حملات هستهای میكروبی شیمیایی اتفاق نیفتاده ظاهر نمی شود . جامعه شناسان به این نكته واقفند كـه درك عمـوم از خطـر ، همیشه مرتبط با خطر واقعی نیست، و خطر ها اغلب دست كم گرفته می شوند . به عنوان مثال بـسیاری از مـردم حتـی پـس از وقوع سیل های مكرر به زندگی در زمین های در معرض خطر سیل ادامه می دهند و میلیون ها تن از مردم به نواحی زلزله خیـ ز نقل مكان می كنند . فواید پیشگیری كارآمد در مقایسه ی آمار مرگ و میر و ناتوانی اثر چشمگیری دارد كه لزوم توجه و ضرورت آگاهی بیشتر مردم و مسئولین زا نشان میدهد .
قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1:
از تاریخ تصویب این قانون وزارت كشور مكلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، كمیته و ژاندارمری) را حداكثر ظرف مدت یك سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشكیل دهد.
تبصره:از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی كه در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و موسسات مختلف فعالیت می كنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می گردند و از طریق وزارت كشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.
ماده 2:
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی كل قوا و وابسته به وزارت كشور.
تبصره:فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده كل قوا منصوب می گردد.
ماده 3:
هدف از تشكیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو كشور جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 4:
ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از :
1- استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی.
2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاری، تروریسم، شورش و عوامل و حركتهایی كه مخل امنیت كشور باشد، با همكاری وزارت اطلاعات.
تبصره:كیفیت و نحوه همكاری را شورای امنیت كشور تعیین می كند.
3- تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات ، تشكلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشكل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.
4- اقدام لازم در زمینه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همكاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی كشور در حدود وظایف آنها.
تبصره 1:جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نیروی انتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمع آوری، آنها را سریعا در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذكور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیرو بگذارد.
تبصره 2:پیگیری اطلاعاتی مواردی از جرائم اجتماعی كه با امنیت ملی مرتبط بوده یا قسمتی از یك توطئه یا فعالیتهای پنهانی با هدف براندازی را تشكیل دهد، با هدایت متمركز وزارت اطلاعات و همكاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد.
تبصره 3:نیروی انتظامی مكلف است، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تامین اهداف اطلاعاتی (كسب و جمع آوری) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در كنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد. كیفیت همكاری و نحوه تامین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت كشور معین خواهد كرد.
5- حراست از اماكن ، تاسیسات ، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ، كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
6- حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر كشور به استثنا داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی كه بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
7- جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح های مصوب شورای امنیت كشور.
8- انجام وظایفی كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف ـ مبارزه با مواد مخدر.
ب ـ مبارزه با قاچاق.
ج ـ مبارزه با منكرات و فساد.
د ـ پیشگیری از وقوع جرم.
ه ـ كشف جرایم.
و ـ بازرسی و تحقیق.
ز ـ حفظ آثار و دلایل جرم.
ح ـ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفا آنها.
ط ـ اجرا و ابلاغ احكام قضایی.
9- انجام امور مربوط به تشخیص هویت و كشف علمی جرایم.
10- مراقبت و كنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، اجرای معاهدات و پروتكلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.
11- اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه(بجز گذرنامه سیاسی و خدمت( و ورود و اقامت اتباع خارجی(با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیك) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه).
12- اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای كشور.
تبصره 1:نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است كلیه امور راهنمایی ورانندگی شهرتهران را برابر با سیاستها و برنامه های شهرداری شهر تهران و درچهارچوب قانون به اجرا درآورد. تامین كلیه تجهیرات وتاسیسات و بودجه و امكانات مورد نیاز اداره راهنمایی ورانندگی (به استثنای حقوق و مزایای پرسنل وتجهیزات مخابراتی وسلاح و مهمات) برعهده شهرداری شهر تهران می باشد.كلیه امكانات و تجهیزات موجود اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران عینا" دراین اداره باقی خواهد ماند.
تبصره 2:اداره راهنمایی ورانندگی شهرتهران عنداللزوم درزمینه برقراری امنیت برابر با ابلاغیه های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) انجام وظیفه مینماید.
تبصره 3:چگونگی اجرای این قانون ازجمله نحوه عزل ونصب رییس اداره راهنمایی ورانندگی شهر تهران با رعایت اصل یكصدودهم (110) قانون اساسی (به استثنای موارد مربوط به امور امنیتی و انتظامی كه به تصویب فرماندهی كل قوامی رسد) مطابق با آیین نامه ای می باشد كه حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت كشورباهماهنگی وهمكاری ستادكل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
13- اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.
14- نظارت بر اماكن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب.
15- همكاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
تبصره:نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع لزوم می توانند از نیروهای مقاومت بسیج استفاده نمایند.
16- همكاری با دبیرخانه پلیس بین الملل (اینترپل).
17- همكاری با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهای دولتی و وابسته به دولت، بانكها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط.
18- همكاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه های فرهنگی لازم به منظور كاهش جرائم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله.
19- انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط.
20- سازماندهی ، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده كردن آنها جهت اجرای ماموریتهای محوله.
21- تامین و حفاظت تاسیسات ، سربازخانه ها و قرارگاه های مربوط.
22- تامین دفاع هوایی تاسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و كنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران.
23- تامین نیازهای پزشكی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاههای مربوط.
24- تهیه طرح نیازمندیهای لجستیكی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی كه از سوی فرماندهی كل نیروهای مسلح به عهده نیروی انتظامی واگذار می گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاك و احداث تاسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب.
25- تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه های امنیتی.
26- تلاش مداوم و مستمر در جهت حاكمیت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی.
تبصره:وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وظایف قانونی خود را كه در مقابل نیروهای انتظامی داشته است همچنان در قبال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عهده خواهد داشت. همچنین خریدهای خارجی اقلام دفاعی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام خواهد پذیرفت.
ماده 5:
در اجرای بندهای 25 و 26 ماده 4 این قانون، سازمانهایی با سلسله مراتب مستقل و متمركز به ترتیب بنام "سازمان حفاظت اطلاعات " و سازمان "عقیدتی سیاسی" از ادغام سازمانهای مشابه موجود در نیروی انتظامی تشكیل می شود.
تبصره 1:این سازمانها وظایف و ماموریتهای سازمانهای همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عهده دار خواهند بود.
تبصره 2:روسای سازمانهای عقیدتی ، سیاسی و حفاظت اطلاعات از سوی مقام فرماندهی كل نیروهای مسلح منصوب می گردند.
ماده 6 :
وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و تا زمان تصویب، قوانین و مقررات فعلی جاری می باشد.
ماده 7 :
شرایط عضویت :
الف ـ اعتقاد و التزام به مبانی و احكام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی.
ب ـ عدم عضویت یا وابستگی به احزاب ، گروهكها یا سازمانهای سیاسی.
ج ـ عدم همكاری موثر با رژیم طاغوت یا مباشرت در تثبیت آن.
د ـ عدم سو سابقه و برخورداری از حسن شهرت.
ماده 8 :
طرح سازمان و تشكیلات این نیرو توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب فرمانده كل قوا خواهد رسید.
ماده 9:
بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه ساله توسط نیروی مذكور تنظیم و پس از تایید وزارت كشور از طریق سازمان برنامه و بودجه به هیات دولت ارسال می گردد.
ماده 10:
اختیارات فرماندهی كل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمی باشد.
ماده 11 :
از تاریخ تصویب این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.
منبع:www.police.ir
  • .100%

پاسخی ارسال نشده است.