مشخصات سوال

پسر خوانده , h3soft
6 بهمن 86 - 00:41
پیدا كردن دامنه تابع در ریاضی
اطلاعات بیشتر : كی میدونه دامنه تابع رو چجوری باید بدست بیارم


- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.

دیگر پاسخ ها

1.    86/11/6 (01:24)
کلیه مقادیر x که تابع در آن معتا پیدا می کند دامنه گفته می شود. کلیه مقادیر x که تابع در آن بی معنی می شود را باید از محدوده دامنه حذف کرد. به این منظور باید کلیه مقادیری را که مخرج را صفر می کند و یا زیر رادیکال را منفی می کند پیدا کرده و از دامنه خارج کنید. به این ترتیب دامنه به دست می آید.

2.    86/11/6 (08:54)
تابع اگر خطی باشد دامنه آن R
تابع اگر رادیكالی باشد زیر رادیكال را بزرگتر ومساوس صفر قرار می دهیم
تابع اگر كسری باشد مخرج را برابر صفر قرار میدهیم وبعد از بدست آوردن جواب جوابهای صورت را نیز ار آن خارج میكنیم

3.    86/11/6 (11:20)
اگر خطی بود: R
اگر رادیکالی بود :{زیر رادیکال=0}-R
گر کسری بود:{مخرج کسر =0}-R

4.    86/11/6 (13:50)
توابع به چند دسته تقسیم می شوند:
اگر چند جمله ای باشد D=R
اگر رادیکالی باشد زیر رادیکال را بزرگتر یا مساوی صفر قرار میدهیم و سپس تعیین علامت میکنیم.
اگر کسری باشد {ریشه های مخرج} - D=R
توابع مثلثاتی نیز قوانین خواص خود را دارند
در توابع لگاریتمی باید پایه لگاریتم مخالف یک و آنتی لگاریتم بزرگتر از صفر باشد
در کل دامنه یعنی مجموعه جوابهایی که اگر به تابع بدهیم تابع حتما دارای مقدار باشد و این بحث راحت میباشد به شرط تکرار فراوان

5.    86/11/7 (15:36)
چند جمله ای که R هست.
2.رادیکالی فرجه زوج که زیر رایکال باید بزرگتر مساوی صفر قرار داد.
3.رادیکالی فرجه فرد دامنه زیر رادیکال را بدست می آوریم.
4.کسری مخرج را مخالف صفر قرار می دهیم.
اگر هم چند ضابطه ای باشه:
اجتماع حدودها را بدست می آوریم.
اگر چند متغیره بود مثلا:
f(x,y)=z
اونوقت دامنه را جدا جدا هم برای xو هم برایy بدست می آوریم.
برای برد هم xوy را بر حسب t می نویسیم و سپس برد:
f(t)=y
را بدست می آوریم.

6.    86/11/10 (19:20)
salam
in soale shoma kheili vasi ast
dar kol damane yani tamame maghadiri ke be ezaye anha y vojood dashte bashad
masalan baraye yaftane damane ebteda damane ra R gharar midahim sepas an maghadiri ke agar jaye X begozarim dorost nemibashad ra hazf mikonim
masalan agar makhraj be ezaye adadi sefr shod oono hazf mikonim ya masalan zire radikal nabayad manfi shavad

7.    86/11/12 (17:54)
دامنه تابع جایی هست كه تابع در آن تعریف شده باشد بعضی از توابع در بعضی از نقاط تعریف نشده اند كه انواع انها خیلی زیاد است و در اینجا جای آوردن همه ی آنها نیست ولی پیدا كردن توابع با تجربه راحت است

8.    86/11/17 (14:16)
salam
ba tavajoh be noe tabe raveshe taeene damene fargh mikone
1- tavabe chandjomley ke damenashon R hastesh
2- tavabe radikali ke be do dasteye forje zoj va foje fard taghsim mishan forje zoja ebarate zire radikal bozorgtar va mosaveye sefr va forje farda bedone dar nazar gereftan radikal
3-tavabe kasri ke damenash mishe R menhaye rishehaye makhraj
4-tabe sabet ham damenash R hastesh
5- tavabe logaritmi ke agar dashte bashin log g(x) dar manbnaye h(x) . ye bar g(x) ro bozorgtar az sefr gharar midim ye bar h(x) ro bozogtar az sefr va ye bar dige h(x) ro mokhalefe yek gharar midim bad az in se ta eshterak migirim
6-tabe mosalasati ke agar shamele cos ya sin bashe bedone dar nazar gereftane sin ya cos damenaro taeen mikonim agar tan bod ebarate jeloye tan ro mokhalefe kpy+pydovom gharar midim agar cot bod ebarate jeloye cot ro mokhalefe kpy gharar midim

ke k ozve Z hast
fekr nemikonam dige chizi monde bashe

9.    86/11/18 (22:55)
1.KHATI= R
2.kasri=r-risheha. masalan:2xbar roie 4x-2
javabesh :r-1/2

3. radikal: bozorgtar mosavie risheha. masalan: 4x-2 zire radikal javab:
baste 1/2,baze binahaiat
ama agar radikal dar makhraj bod faghat bozorgtar az gharar midi.

4.sin cos beine 1 va -1 gharar midi va har ebarati ke dar sin va cos hast dar 1 va-1 ezafe kam ya zarb mikoni ta sin beine 1 va -1 ....

5 gahi dar taeine damane niaz be taiene alamt dari ke daraje 2 ba khati fargh dare
beine dorishe mokhalef dotarafe an movafaghe alamate a
khati chape a mokhalef raste sefr movafegh

10.    86/11/21 (12:15)
اولا دامنه تابع بزرگترین زیر مجموعه از اعدادحقیقی است كه به ازای آنها تابع مقداری حقیقی بدهد كه در هر تابع منحصر بفرد است
روش بدست آوردن دامنه توابع را توضیح میدهم
1- اگر تابع به صورت مجموعه ای از زوج مرتب ها تعریف شده باشد دامنه آن مجموعه مولفه های اول زوجهای مرتب می باشد

2- اگر تابع به صورت نمودار ون نمایش داده شده باشد عضوهای مجموعه اول كه توسط خطوط جهت دار به عضو های مجموعه دوم وصل شده است دامنه تابع را مشخص میكند

3- اگر تابع به صورت ضابطه ای مشخص شود دامنه آن به حالتهای زیر تعیین میگردد

الف - اگر چندجمله ای باشد دامنه آن R می باشد
ب - اگر ضابطه آن كسری باشد
مخرج را مساوی صفر قرار میدهیم معادله را حل كرده و جواب معادله را از اعداد حقیقی كم میكنیم تا دامنه بدست آید
ج - اگر ضابطه تابع رادیكالی با فرجه زوج باشد داخل رادیكال را بزرگتر مساوی صفر قرار میدهیم سپس تعیین علامت می كنیم
و در جدول قسمتهای مثبت و صفر را به صورت بازه نمایش میدهیم
د - اگر ضابطه تابع رادیكالی با فرجه فرد باشد دامنه تابع R خواهد بود
ه - اگر تابع ضابطه اش لگاریتمی باشد باید دو شرط زیر را اشتراك بگیریم
1- داخل لگاریتم باید فقط مثبت باشد
2- پایه لگاریتم اگر متغییر داشته باشد باید مثبت ومخالف 1 باشد

4- اگر نمودار تابع رسم شده باشد تصویر نمودار روی محور x دامنه تابع می باشد