مشخصات سوال

س ب , emotion_sea
24 فروردین 89 - 10:05
نمره چشم چقد باشد معاف شامل میشه
اطلاعات بیشتر : چشم سمت راست من نمرش -2.25
سمن چپ 0.25-
آیا معاف میشم؟؟؟؟؟؟؟- این سوال منقضی شده است. و بهترین جواب توسط رای کاربران انتخاب شده است.
بهترین پاسخ
فرشاد     , farshad_1986
89/1/24 (10:18)
سلام داداش شما باید مدرکت رو هم ذکر می کردی
میوپی با سایكلوپلژی در مشمولان عادی و دیپلم:
(میوپی با سیكلوپلژی كامل كه در صورت همراه بودن با آستیگماتیسم با علامت مثبت منظور شود ولی محاسبه نگردد)
الف) میوپی از 5/2 تا 4 دیپوپتری داخل هر یك از چشمها خدمات غیررزمی.
ب) مجموع دیوپترمیوپی از 5تا8 دیوپتر داخل هر دو چشم خدمات غیررزمی.
ج) میوپی بیش از پنج دیوپتری یك چشم تا شش دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.
د) میوپی بیش از شش دیوپتری یك چشم معاف دائم.
ه) مجموع دیوپترمیوپی بیش از هشت دیوپتری هر دو چشم معاف دائم.


آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط با سایكلوپلژی كامل در مشمولان عادی و دیپلم:
(در آستیگماتیسم ساده، یا مركب یا مخلوط میزان آستیگماتیسم بایستی بیشتر از اسفر باشد)
الف) آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط از 5/2 تا 4 دیوپتری داخل هر یك از چشمها خدمات غیررزمی.
ب) مجموع دیوپتر آستیگمات ساده، مركب یا مخلوط از 5تا8 دیوپتر داخل خدمات غیررزمی.
ج) آستیگماتیسم ساده یا مركب بیش از 5 دیوپتری تا 6 دیوپتری یك چشم خدمات غیررزمی.
د) آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط بیش ازشش دیوپتری یك چشم معاف دائم.
ه) چنانچه آستیگماتیسم ساده، مركب یا مخلوط هر دو چشم در مجموع بیش از هشت دیوپتر باشد معاف دائم.

اینا مال دیپلم و زیر دیپلمه
  • .100%

دیگر پاسخ ها

1.    89/1/24 (16:01)
خوشبختانه نمره چشمت پایینه و متاسفانه معاف نمیشید!!
اگه فوق دیپلم و پایین تر هستید، مجموع نمره هر دو چشم باید 8 و یا 8 به بالا باشه؛
و اگه لیسانس و بالاتر هستید مجموع نمره های دو چشم باید 10 به بالا باشه تا معاف بشید.