سپندار مذگان , sepandar_mazgan

سپندار مذگان

سپندار مذگان , sepandar_mazgan

سپندار مذگان

548نــــفــــــر
عضو شده اند
548نفر عضو شده اند
اولین روز عشق در دنیا در زمان باستان در ایران به وجود آمد که سپندار مذگان نام داشت و در روز 29 بهمن جشن گرفته می شد...بیایید به پاس ایران عزیزمان هر ساله این روز را روز عشق بنامیم و جشن بگیریم... منتظر مطالب زیبای شما هستم...اولین روز عشق در دنیا در زمان باستان در ایران به وجود آمد که سپندار مذگان نام داشت و در روز 29 بهمن جشن گرفته می شد...بیایید به پاس ایران عزیزمان هر ساله این روز را روز عشق بنامیم و جشن بگیریم... منتظر مطالب زیبای شما هستم...مشاهده کامل مشخصات
30 دی 1384
دوستان عزیز لطف کنند و برای ایجاد بحث جدید .آنرا در تاپیک پیشنهادات عنوان کنند تا اعضا بهش رای بدهند.

اعضاء

 •  , msarvazad
 • یوسف فیروزیان , 1403757
 • ندا مدیر , p30neda
 • شیرین , alemohammad
 • 548 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • انجمن كورش بزرگ , koroshkabirclub
 • چنین گفت زرتشت , zartoshtclub
 • اشو زرتشت , zardoshtclub
 • آئین میترائیسم , mithraclub
 • داریوش بزرگ , darioush_kabir
 • کورش بزرگ , cyrus_the_greatclub
سپندار مذگان , sepandar_mazgan
هفت قدم تا تو , haftclub
نوروز نامه


  سبب نهادن نوروز آن بوده است كه چون بدانستند كه آفتاب را دو دور بود یكی آنكه هر سیصد و شصت و پنج روز و ربعی از شبانه‌روز به اول دقیقه حمل باز آید به همان وقت و روز كه رفته بود بدین دقیقه نتواند1 آمدن، چه هر سال از مدت همی كم شود، و2 چون جمشید آن روز3 دریافت نوروز نام نهاد و جشن آیین آورد و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان بدو اقتدا كردند، و قصة آن چنان است كه چون گیومرث اول4 ملوك عجم به پادشاهی بنشست خواست كه ایام سال و ماه را نام نهد و تاریخ سازد تا مردمان آن را بدانند بنگریست كه آن روز بامداد آفتاب به اول دقیقه حمل آمد موبدان عجم را گرد كرد و بفرمود كه تاریخ از اینجا آغاز كنند، موبدان جمع آمدند و تاریخ نهادند و چنین گفتند موبدان عجم كه دانایان5 روزگار بوده‌اند كه ایزد تبارك و تعالی دوانزده فریشته آفریده است، از آن چهار فرشته بر آسمان‌ها گماشته است تا آسمان را به هر چه اندر او است از اهرمنان نگاه دارند، و چهار فریشته را بر چهار گوشة جهان گماشته است تا اهرمنان را گذر ندهند كه از كوه قاف برگذرند و چنین گویند كه چهار فرشته در آسمان‌ها و زمین‌ها می‌گردند و اهرمنان را دور می‌دارند از خلایق، و چنین می‌گویند كه این جهان اندر میان آن جهان چون خانه‌ای است نو اندر سرای كهن برآورده و ایزد تعالی آفتاب را از نور بیافرید و آسمان‌ها و زمین‌ها را بدو پرورش داد، و جهانیان چشم بر وی دارند كه نوری است از نورهای ایزد تعالی و اندر وی با جلال و تعظیم نگرند كه در آفرینش وی را ایزد تعالی عنایت بیش از دیگران بوده6 است.
و گویند مثال این چنان است كه ملكی بزرگ اشارت كند به خلیفتی از خلفای ]خویش[7 كه او را بزرگ دارند و حق هنر وی بدانند كه هر كه وی را بزرگ داشته است ملك را بزرگ داشته باشد و گویند چون ایزد تبارك و تعالی بدان هنگام كه فرمان فرستاد كه ثبات بر8 كرد تا تابش و منفعت او به همة چیزها برسد. آفتاب از سر حمل برفت و آسمان او را بگردانید و تاریكی از روشنایی جدا گشت و شب و روز پدیدار شد و آن آغازی شد مر تاریخ این جهان را، و پس از آن به هزار و چهارصد و شصت و یك سال به همان دقیقه و همان روز باز رسید، و آن مدت هفتاد ]و سه بار قران[9 كیوان و اورمزد باشد كه آن را قران صغری خوانند، و این قران هر بیست سال باشد و هر گاه كه آفتاب دور خویشتن سپری كند و بدین جای برسد و زحل و مشتری را به همین برج كه هبوط زحل اندر او است قران بود با مقابلة این برج میزان كه زحل اندر او است یك دور اینجا و یك دور آنجا بر این ترتیب كه یاد كرده آمد، و جایگاه كواكب نموده شد، چنانكه آفتاب از سر حمل روان شد و زحل و مشتری با دیگر كواكب آنجا بودند، به فرمان ایزد تعالی حال‌های عالم دیگرگون گشت، چیزهای نو پدید آمد، مانند آنكه در خورد عالم و گردش بود، چون آن وقت را دریافتند ملكان عجم، از بهر بزرگداشت آفتاب را و از بهر آن كه هر كس این روز را در نتوانستندی یافت نشان كردند و این روز را جشن ساختند و عالمیان را خبر دادند تا همگان آن را بدانند و آن تاریخ را نگاه دارند.
و چنین گویند كه چون گیومرث این روزها آغاز تاریخ كرد هر سال آفتاب را و چون یك دور آفتاب بگشت در مدت سیصد و شصت و پنج روز به دوانزده قسمت كرد هر بخشی سی روز، و هر یكی را از آن نامی نهاد و به فریشته‌]ای[10 باز بست از آن دوانزده فرشته كه ایزد تبارك و تعالی ایشان را بر عالم گماشته است، پس آنگاه دور بزرگ را كه سیصد و شصت و پنج روز و ربعی از شبانروزی است سال بزرگ نام كرد و به چهار قسم كرد، چون چهار قسم از این سال بزرگ بگذرد نوروز بزرگ و نو گشتن احوال عالم باشد. و بر پادشاهان واجب است آیین و رسم ملوك بجای آوردن از بهر مباركی و از بهر تاریخ را و خرمی كردن به اول سال، هر كه روز نوروز جشن كند و به خرمی پیوندد تا نوروز دیگر عمر در شادی و خرمی گذارد، و این تجربت حكما از برای پادشاهان كرده‌اند.
• آمدن موبد موبدان و نوروزی آوردن:
آیین ملوك عجم از گاه كیخسرو تا به روزگار یزدجرد شهریار كه آخر ملوك عجم بود چنان بوده است كه روز نوروز نخست كس از مردمان بیگانه موبد موبدان پیش ملك آمدی با جام زرین پر می، و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و یك دسته خوید سبز رسته و شمشیری و تیر و كمان و دوات و قلم و استر و بازی و غلامی خوب‌روی و ستایش نمودی و نیایش كردی او را به زبان پارسی به عبارت ایشان. چون موبد موبدان از آفرین بپرداختی پس بزرگان دولت درآمدندی و خدمت‌ها پیش آوردندی.
• آفرین موبد موبدان به عبارت ایشان:
«شها به جشن11 فروردین به ماه فروردین آزادی‌ گزین یزدان و دین كیان، سروش آورد ترا دانایی و بینایی به كاردانی، و دیرزیو با خوی هژیر و شادباش بر تخت زرین، و انوشه خور به جام جمشید، و رسم نیاكان در همت بلند و نیكوكاری و ورزش داد و راستی نگاه‌دار، سرت سبز باد و جوانی چو خوید، اسپت كامگار و پیروز و تیغت روشن و كاری به دشمن و بازت گیرا و خجسته به شكار، و كارت راست چون تیر12، و هم كشوری بگیر نو، بر تخت با درم و دینار، پیشت هنری و دانا گرامی، و درم‌خوار، و سرایت آباد و زندگی بسیار!»
چون این بگفتی چاشنی كردی و جام به ملك دادی و خوید در دست دیگر نهادی و دینار و درم در پیش تخت او بنهادی و بدین آن خواستی كه روز نو و سال نو هر چه بزرگان اول دیدار چشم بر آن افگنند تا سال دیگر شادمان و خرم با آن چیزها در كامرانی بمانند، و آن برایشان مبارك گردد كه خرمی و آبادانی جهان در این چیزهاست كه پیش ملك آوردندی.
ـــــــ پی‌نوشت‌ها:
(1). متن «بتواند». (2). «و» را خط زده بالای آن «پس» نوشته‌اند. (3). به خط جدیدی «را» در بالای سطر اضافه شده است. (4). «از» به خط دیگری اضافه شده است. (5). در نسخة دانایان. در بالا به خط دیگری «یان» اضافه شده است. (6). به خط جدید بالای «بوده» یك «را» اضافه شده است. (7). در متن افتاده ولی در پاصفحه هست. (8). متن: ثبات نو بر كرد تا تابش. (9). در متن نیست، اصلاح مجتبی مینوی. (10). در متن نیست. (11). در متن: بخشش. (12). «تیر» بالای سطر نوشته شده است.ادامه
99
سپندار مذگان , sepandar_mazgan
محســــن ولیخــــانی     صدای غریب , bekam2007
بیست و نه بهمن ماه روز سپندارمذگان روز عشاق ایرانی بر تمام ایرانی تباران عاشق مبارک باد.

ادامه
کامنت بنویسید...
مهرمن ایران زمین , 29mehrman
شنبه 29 بهمن ، 18:46
زمان حقیقی جشن سپندارمذگان
http://mehrman.ir/main/369
ادامه
شروین مجیدی , apachi
شنبه 29 بهمن ، 18:00
ایناز عزیز زاد روزت شاد باش. سپندارمذگان بر همگان شاد باش
ادامه
سپندار مذگان , sepandar_mazgan
 , sao0
سپـــنــــدار مــــذگــــان

روز دلباختگان " ایــــــرانی "

بر تو ای ایــــــــــــرانی عـــاشق مبارک باد....ادامه
کامنت بنویسید...
توحید اشرفی , tohid_besh5
شنبه 29 بهمن ، 23:44
sepand armozgan dg chieeee
ادامه
دنیا م  , yaser_1363
شنبه 29 بهمن ، 19:08
ولنتاین یک سنت ایرانی نیست،سپندارمذگان مبارک......
ادامه
تیام داودی , tiam3do
شنبه 29 بهمن ، 18:41
mobarako farkhonde bad zad rouze oshaghe irani
ادامه
سپندار مذگان , sepandar_mazgan
هدی سادات دقیقی , daqiqi63

ولنتاین نــــــــــــــــــــــــــــه !

ادامه
127
190
شروین مجیدی , apachi
یکشنبه 30 بهمن ، 19:27
دوستانی که مایل به فعالیت در این ضمینه هستند به این کلوب مراجعه کنند
http://www.cloob.com/clubname/sepandar_mazgan
ادامه
پروانه , purchita
یکشنبه 30 بهمن ، 16:35
عشق تنها دلیل زندگیست....همیشه عاشق بمانید!!!
ادامه
شروین مجیدی , apachi
یکشنبه 30 بهمن ، 16:18
با صحبت وحید موافقم. همه ما باید در ترویج این جشن تلاش کنیم و اطلاع رسانی دقیق داشته باشیم
ادامه
سپندار مذگان , sepandar_mazgan
بـانو سـانـاز آریایی مـــدیــــر شـــــاه کـــلــوب , shahcloob2
سپندارمذگان یا ولنتاین؟!

پاسداشت آیین های کهن پارسی
ایرانی سنت ایرانی را جشن بگیر ....

ولنتاین یک سنت ایرانی نیست
روز عشق را از 25 بهمن به (ولنتاین) به 29 بهمن (سپندار مذگان ایرانیان باستان) تغییر خواهیم داد .

29 بهمن روز عشق> روز سپندار مذگان شاد باد:x=D>:x:-*=D>:-*=D>

اگه موافقی لایک کن داغ کن:x=D>:x:-*=D>:-*=D>
ادامه
کامنت بنویسید...
ملینا خانوم نااااااایس , melina_jojo_joon_hi
دوشنبه 29 خرداد ، 20:55
همه مخشون تاپ داره هاااااااااااااااااا
ادامه
رامسین , asire_delm4
یکشنبه 7 اسفند ، 17:33
sex tello payam
ادامه