نتایج جستجو : ایران - 2619 مطلب

96/12/1 21:36
فرهنگ بختیاری , farhangeBakhtiari

خدایا دلم خینه

خدایا نونم دی چه بوگوم

نترم زار بزنم

---------------------------------------------------------------------
برف باریده سردو خسته، ولی…
کاش شالی به گردنت باشد…
99
6
2
11
96/11/17 20:08
دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشـخاص حقـوقی از موضـوعات بحـث برانگیـز حقوق جزا است. یکی از مهمترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفـری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. اهمیت حـزب در نظـام سیاسـی بـر هـیچ کـس پوشـیده نیسـت. در یـک نظـام دموکراتیک و یا مبتنی بر مردم سالاری، حزب الزمـه و ضـامن توسـعه سیاسـی و رشـد جامعه مدنی است. البته این امر در تاریخ سیاسی ایران آن چنان که بایست رشد نیافتـه است و عملاً با آنچه برخی کشور های دیگر تجربه نموده اند، تمایز فراوانـی دارد. البته نگاه این مقاله به موضوع حزب صرفاً از منظر حقوقی است.

طبق تبصره 5 ماده 2 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، گروه های متقاضی با داشتن شرایط قانونی برای فعالیت های حزبی باید در اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران بیان کنند. فعالیت حزبی در خارج از چهارچوب قانون اساسی و اهداف نظـام جمهـوری اسلامی نه تنها ممنوع می باشد، بلکه می تواند جرم نیز تلقی شود. احـزاب سیاسی معرف تشکلهایی هستند که طبق قانون به وجود آمده اند و در جهـت اهـداف سیاسی و کسب قدرت به فعالیت خود ادامه می دهند. واژه (سیاسی) در این عبارت بـه ماهیت اهداف و اعمال این تشکل ها اشاره دارد، که حـول محـور (قـدرت سیاسـی) کـه جوهره سیاست است، قرار دارد. لذا به نظر می رسد، واژه (احزاب) اشاره بـه مقصـود بوده و به کار بردن واژه (سیاسی) در این عبارت، تخصیصی را به وجود نمی آورد.
طبق اصل 26 قانون اساسی، فعالیت احزاب آزاد است. مشـروط بـر اینکـه اصـول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایـران را نقـض نکند و هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکـی از آنهـا مجبور ساخت. ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیز حقـوق و امتیازاتی را به عنوان فعالیت های مجاز احزاب معرفی نمـوده اسـت. مشـروط بـر اینکـه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده 18 این قانون و نیز رفتار خلاف سایر قـوانین و مقررات ازجمله جرایم نگردند. فعالیتهای غیرقانونی کـه موجـب مسـئولیت کیفـری میگردد، محور اصلی بحث حاضر میباشد.
به منظور تبیین مسئولیت کیفری احزاب سیاسی، جـرایم سـرزده از یـک حـزب را می توان به دو دسته (جرایم حزبی) و (جرایم حزبی شـده) تقسـیم نمـود. جـرایم حزبـی، جرایمی هستند که یا تنها از سوی نهاد حزب قابل ارتکاب هستند و یـا اینکـه در راسـتای اهداف اصیل حزب که در مرامنامه و اساسنامه آمده باشند، ارتکـاب یافتـه و خـالی از هـر گونه خشونت باشند. به عبارتی این جرایم از مصادیق بـارز (جـرم سیاسـی) هسـتند. امـا جرایم حزبی شده، جرایمی هستند که در پوشـش احـزاب ارتکـاب یافتـه انـد و هـیچ گونـه رابطه ای با اهداف مشروع احزاب نداشته و نیز منطبق با تعریف جرایم سیاسی نباشد.

مستند قانونی موجود برای مجازات احـزاب، مـاده 143 قـانون مجـازات اسـالمی 1392 است و چنانچه احزاب را طبق همین ماده کیفـر دهـیم، مجـازات ایـن اشـخاص حقوقی بر مبنای ماده 20 این قانون اعمال خواهد شد. بـا توجـه بـه طبیعـت متفـاوت احزاب و سایر اشخاص حقوقی مانند شـرکت هـای تجـاری کـه در نگـارش مـاده 143 کانون توجه بوده اند، متأسفانه علاوه بر اینکه قوانین جاری، در مورد مسـئولیت کیفـری احزاب مناسب نیست، مجازات های پیشبینی شده نیز نامتناسب است. در ماده 20 ایـن قانون آمده است، در صورتیکه شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن بـه یـک تـا دو مـورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
– انحلال شخص حقوقی
– مصادره کل اموال
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائـم یـا حـداکثر برای مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
– جزای نقدی
– انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
96/11/17 20:08
دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشـخاص حقـوقی از موضـوعات بحـث برانگیـز حقوق جزا است. یکی از مهمترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفـری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. اهمیت حـزب در نظـام سیاسـی بـر هـیچ کـس پوشـیده نیسـت. در یـک نظـام دموکراتیک و یا مبتنی بر مردم سالاری، حزب الزمـه و ضـامن توسـعه سیاسـی و رشـد جامعه مدنی است. البته این امر در تاریخ سیاسی ایران آن چنان که بایست رشد نیافتـه است و عملاً با آنچه برخی کشور های دیگر تجربه نموده اند، تمایز فراوانـی دارد. البته نگاه این مقاله به موضوع حزب صرفاً از منظر حقوقی است.

طبق تبصره 5 ماده 2 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، گروه های متقاضی با داشتن شرایط قانونی برای فعالیت های حزبی باید در اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران بیان کنند. فعالیت حزبی در خارج از چهارچوب قانون اساسی و اهداف نظـام جمهـوری اسلامی نه تنها ممنوع می باشد، بلکه می تواند جرم نیز تلقی شود. احـزاب سیاسی معرف تشکلهایی هستند که طبق قانون به وجود آمده اند و در جهـت اهـداف سیاسی و کسب قدرت به فعالیت خود ادامه می دهند. واژه (سیاسی) در این عبارت بـه ماهیت اهداف و اعمال این تشکل ها اشاره دارد، که حـول محـور (قـدرت سیاسـی) کـه جوهره سیاست است، قرار دارد. لذا به نظر می رسد، واژه (احزاب) اشاره بـه مقصـود بوده و به کار بردن واژه (سیاسی) در این عبارت، تخصیصی را به وجود نمی آورد.
طبق اصل 26 قانون اساسی، فعالیت احزاب آزاد است. مشـروط بـر اینکـه اصـول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایـران را نقـض نکند و هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکـی از آنهـا مجبور ساخت. ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیز حقـوق و امتیازاتی را به عنوان فعالیت های مجاز احزاب معرفی نمـوده اسـت. مشـروط بـر اینکـه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده 18 این قانون و نیز رفتار خلاف سایر قـوانین و مقررات ازجمله جرایم نگردند. فعالیتهای غیرقانونی کـه موجـب مسـئولیت کیفـری میگردد، محور اصلی بحث حاضر میباشد.
به منظور تبیین مسئولیت کیفری احزاب سیاسی، جـرایم سـرزده از یـک حـزب را می توان به دو دسته (جرایم حزبی) و (جرایم حزبی شـده) تقسـیم نمـود. جـرایم حزبـی، جرایمی هستند که یا تنها از سوی نهاد حزب قابل ارتکاب هستند و یـا اینکـه در راسـتای اهداف اصیل حزب که در مرامنامه و اساسنامه آمده باشند، ارتکـاب یافتـه و خـالی از هـر گونه خشونت باشند. به عبارتی این جرایم از مصادیق بـارز (جـرم سیاسـی) هسـتند. امـا جرایم حزبی شده، جرایمی هستند که در پوشـش احـزاب ارتکـاب یافتـه انـد و هـیچ گونـه رابطه ای با اهداف مشروع احزاب نداشته و نیز منطبق با تعریف جرایم سیاسی نباشد.

مستند قانونی موجود برای مجازات احـزاب، مـاده 143 قـانون مجـازات اسـالمی 1392 است و چنانچه احزاب را طبق همین ماده کیفـر دهـیم، مجـازات ایـن اشـخاص حقوقی بر مبنای ماده 20 این قانون اعمال خواهد شد. بـا توجـه بـه طبیعـت متفـاوت احزاب و سایر اشخاص حقوقی مانند شـرکت هـای تجـاری کـه در نگـارش مـاده 143 کانون توجه بوده اند، متأسفانه علاوه بر اینکه قوانین جاری، در مورد مسـئولیت کیفـری احزاب مناسب نیست، مجازات های پیشبینی شده نیز نامتناسب است. در ماده 20 ایـن قانون آمده است، در صورتیکه شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن بـه یـک تـا دو مـورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
– انحلال شخص حقوقی
– مصادره کل اموال
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائـم یـا حـداکثر برای مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
– جزای نقدی
– انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
96/11/17 20:08
دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
شناسایی مسئولیت کیفری برای اشـخاص حقـوقی از موضـوعات بحـث برانگیـز حقوق جزا است. یکی از مهمترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفـری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. اهمیت حـزب در نظـام سیاسـی بـر هـیچ کـس پوشـیده نیسـت. در یـک نظـام دموکراتیک و یا مبتنی بر مردم سالاری، حزب الزمـه و ضـامن توسـعه سیاسـی و رشـد جامعه مدنی است. البته این امر در تاریخ سیاسی ایران آن چنان که بایست رشد نیافتـه است و عملاً با آنچه برخی کشور های دیگر تجربه نموده اند، تمایز فراوانـی دارد. البته نگاه این مقاله به موضوع حزب صرفاً از منظر حقوقی است.

طبق تبصره 5 ماده 2 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، گروه های متقاضی با داشتن شرایط قانونی برای فعالیت های حزبی باید در اساسنامه خود صراحتاً التزام خود را نسبت به قانون اساسی جمهـوری اسـالمی ایـران بیان کنند. فعالیت حزبی در خارج از چهارچوب قانون اساسی و اهداف نظـام جمهـوری اسلامی نه تنها ممنوع می باشد، بلکه می تواند جرم نیز تلقی شود. احـزاب سیاسی معرف تشکلهایی هستند که طبق قانون به وجود آمده اند و در جهـت اهـداف سیاسی و کسب قدرت به فعالیت خود ادامه می دهند. واژه (سیاسی) در این عبارت بـه ماهیت اهداف و اعمال این تشکل ها اشاره دارد، که حـول محـور (قـدرت سیاسـی) کـه جوهره سیاست است، قرار دارد. لذا به نظر می رسد، واژه (احزاب) اشاره بـه مقصـود بوده و به کار بردن واژه (سیاسی) در این عبارت، تخصیصی را به وجود نمی آورد.
طبق اصل 26 قانون اساسی، فعالیت احزاب آزاد است. مشـروط بـر اینکـه اصـول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایـران را نقـض نکند و هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکـی از آنهـا مجبور ساخت. ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی نیز حقـوق و امتیازاتی را به عنوان فعالیت های مجاز احزاب معرفی نمـوده اسـت. مشـروط بـر اینکـه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای ماده 18 این قانون و نیز رفتار خلاف سایر قـوانین و مقررات ازجمله جرایم نگردند. فعالیتهای غیرقانونی کـه موجـب مسـئولیت کیفـری میگردد، محور اصلی بحث حاضر میباشد.
به منظور تبیین مسئولیت کیفری احزاب سیاسی، جـرایم سـرزده از یـک حـزب را می توان به دو دسته (جرایم حزبی) و (جرایم حزبی شـده) تقسـیم نمـود. جـرایم حزبـی، جرایمی هستند که یا تنها از سوی نهاد حزب قابل ارتکاب هستند و یـا اینکـه در راسـتای اهداف اصیل حزب که در مرامنامه و اساسنامه آمده باشند، ارتکـاب یافتـه و خـالی از هـر گونه خشونت باشند. به عبارتی این جرایم از مصادیق بـارز (جـرم سیاسـی) هسـتند. امـا جرایم حزبی شده، جرایمی هستند که در پوشـش احـزاب ارتکـاب یافتـه انـد و هـیچ گونـه رابطه ای با اهداف مشروع احزاب نداشته و نیز منطبق با تعریف جرایم سیاسی نباشد.

مستند قانونی موجود برای مجازات احـزاب، مـاده 143 قـانون مجـازات اسـالمی 1392 است و چنانچه احزاب را طبق همین ماده کیفـر دهـیم، مجـازات ایـن اشـخاص حقوقی بر مبنای ماده 20 این قانون اعمال خواهد شد. بـا توجـه بـه طبیعـت متفـاوت احزاب و سایر اشخاص حقوقی مانند شـرکت هـای تجـاری کـه در نگـارش مـاده 143 کانون توجه بوده اند، متأسفانه علاوه بر اینکه قوانین جاری، در مورد مسـئولیت کیفـری احزاب مناسب نیست، مجازات های پیشبینی شده نیز نامتناسب است. در ماده 20 ایـن قانون آمده است، در صورتیکه شخص حقوقی بر اساس ماده 143 این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن بـه یـک تـا دو مـورد از موارد زیر محکوم میشود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
– انحلال شخص حقوقی
– مصادره کل اموال
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائـم یـا حـداکثر برای مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
– جزای نقدی
– انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها
96/11/16 18:44
دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
قوه قضاییه در راستای جلوگیری از ابطال دادرسی و تسریح در امر ابلاغ و پیشگیری از سوء استفاده افراد در روند ابلاغ، سامانه ای را به نام سامانه ثنا طراحی نموده است که شما میتوانید با مراجعه به دفتر خدمات قضایی در سطح شهر نسبت به ثبت نام اقدام نمایید، تا از این پس ابلاغ های شما در محاکم دادگستری از طریق سامانه ثنا به شما ابلاغ گردد.
شما پس از ثبت سامانه ثنا از این پس وارد سایت عدل ایران می شوید و پس از ورود به سایت عدل ایران وارد قسمت ابلاغ از طریق لینک 1 یا لینک 2 می شوید، و پس از وارد کردن کد ملی و رمز شخصی وارد قسمت بعدی میشوید، و رمز موقتی که به تلفن همراه شما اس ام اس می شود را وارد میکنید.

صفحه ابلاغ شما در سایت عدل ایران باز میگردد. شما از طریق سایت عدل ایران ابتدا قسمت ابلاغ های جدید خود را مشاهده کنید و هر بار نیز وارد سایت عدل ایران شوید میتوانید با همان ترتیبی که بیان شد، ابلاغ هایی که قبلاً نیز مشاهده نموده بودید را مشاهده نمایید و از روی ابلاغ های خود پرینت بگیرید.
در واقع قوه قضاییه با طراحی سایت عدل ایران و تشکیل دفاتر خدمات قضایی از مراجعات مکرر و بیهوده ارباب رجوع و بعضاً وکلای دادگستری کاسته و افراد میتوانند با ورود به دفتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست ها و کلیه دادخواست های خود از مراجعه به محاکم و دفاتر آن خودداری نموده و بسیار ساده با رمز شخصی وارد سایت عدل ایران شده و روند پرونده و ابلاغ خود را مشاهده نمایند.
سایت عدل ایران خدمات نوینی از قوه قضاییه می باشد که قطعاً راه گشای بسیاری از خواسته های مردم و دستیابی آنان به اطلاعات پرونده خود می باشد.
در سایت عدل ایران افراد میتوانند کلیه دادخواست های خود را از طریق سیستم رایانه ای خود ثبت نموده و صرفاً جهت پرداخت هزینه های دادرسی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایند که بدین ترتیب زمان کمتری را نیز در دفاتر خدمات قضایی سپری خواهد نمود. افراد میتوانند پیش از ثبت دادخواست خود در سایت عدل ایران به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و اطلاعات کاملتری نیز در این خصوص دریافت نمایند و پس از اقدام به ثبت دادخواست خود در سایت عدل ایران نمایند.
96/11/16 18:44
دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
قوه قضاییه در راستای جلوگیری از ابطال دادرسی و تسریح در امر ابلاغ و پیشگیری از سوء استفاده افراد در روند ابلاغ، سامانه ای را به نام سامانه ثنا طراحی نموده است که شما میتوانید با مراجعه به دفتر خدمات قضایی در سطح شهر نسبت به ثبت نام اقدام نمایید، تا از این پس ابلاغ های شما در محاکم دادگستری از طریق سامانه ثنا به شما ابلاغ گردد.
شما پس از ثبت سامانه ثنا از این پس وارد سایت عدل ایران می شوید و پس از ورود به سایت عدل ایران وارد قسمت ابلاغ از طریق لینک 1 یا لینک 2 می شوید، و پس از وارد کردن کد ملی و رمز شخصی وارد قسمت بعدی میشوید، و رمز موقتی که به تلفن همراه شما اس ام اس می شود را وارد میکنید.

صفحه ابلاغ شما در سایت عدل ایران باز میگردد. شما از طریق سایت عدل ایران ابتدا قسمت ابلاغ های جدید خود را مشاهده کنید و هر بار نیز وارد سایت عدل ایران شوید میتوانید با همان ترتیبی که بیان شد، ابلاغ هایی که قبلاً نیز مشاهده نموده بودید را مشاهده نمایید و از روی ابلاغ های خود پرینت بگیرید.
در واقع قوه قضاییه با طراحی سایت عدل ایران و تشکیل دفاتر خدمات قضایی از مراجعات مکرر و بیهوده ارباب رجوع و بعضاً وکلای دادگستری کاسته و افراد میتوانند با ورود به دفتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست ها و کلیه دادخواست های خود از مراجعه به محاکم و دفاتر آن خودداری نموده و بسیار ساده با رمز شخصی وارد سایت عدل ایران شده و روند پرونده و ابلاغ خود را مشاهده نمایند.
سایت عدل ایران خدمات نوینی از قوه قضاییه می باشد که قطعاً راه گشای بسیاری از خواسته های مردم و دستیابی آنان به اطلاعات پرونده خود می باشد.
در سایت عدل ایران افراد میتوانند کلیه دادخواست های خود را از طریق سیستم رایانه ای خود ثبت نموده و صرفاً جهت پرداخت هزینه های دادرسی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایند که بدین ترتیب زمان کمتری را نیز در دفاتر خدمات قضایی سپری خواهد نمود. افراد میتوانند پیش از ثبت دادخواست خود در سایت عدل ایران به دفاتر خدمات قضایی مراجعه و اطلاعات کاملتری نیز در این خصوص دریافت نمایند و پس از اقدام به ثبت دادخواست خود در سایت عدل ایران نمایند.
96/11/14 11:04
سخن اَشنا , sokhanashna
مخالفت نظام سلطه، با ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
ادامه مطلب را در لینگ زیر مطالعه فرمائید:
96/11/6 20:23
امیر بیابانی , byabani
96/10/26 13:19
علی  , a.r.bahabadi
- فکر میکنیم این اعتراضات اخیر فرصتی شد تا مسئولین ایرانی اختلافات را برای حل معضلات اقتصادی کنار بگذارند.
- شعار «نه غزه، نه لبنان» پایگاه بزرگی در میان مردم ایران ندارد حتی اگر از لحاظ اعتقادی با این موضوع اعتقاد نداشته باشند با این حال میدانند که این قضیه بخشی از امنیت ملی آنهاست.
- جمهوری اسلامی به گروه های فلسطینی و مجروحین و زندانیها و استشهادی های فلسطینی و... کمک مالی بدون واسطه کرده و خواهد کرد.
- پشتیبانی تسلیحاتی ما از فلسطینی ها ربطی به تصمیم ترامپ ندارد و از قبل بوده و خواهد بود.
- با رهبران جنبش فتح(نمایندگان ابومازن) هم دیدار داشتم و ارتباط بین ما هیچگاه قطع نشده است. محمود عباس هم تاکید دارد که عملیات سازش با اسراییل بدون دولت فلسطین به پایتختی قدس امکان ندارد.
- یمنی ها جزوی از محور مقاومتند. عبدالملک حوثی پیامی برای من فرستاد و گفت در صورت ایجاد جنگ جدید علیه شما ما حاضریم ده ها هزار جنگجو برای شما بفرستیم حتی اگر خودمان در حال جنگ باشیم.
- در سوریه در کنار ارتش گروههای مردمی هم میجنگند.
- بدلیل مفهوم(وکیفیت) نمایندگی مجلس در لبنان، با حضور بانوان در این منصب موافق نیستم.
- افقی برای حل سیاسی موضوع یمن بدلیل موضع سعودی ها وجود ندارد. آنها پیش شرط هر مذاکره ای را تسلیم طرف مقابل میدانند(تسلیم سلاح سنگین و شهرها). حتی آمریکایی ها زمان جان کری پیشنهاد انصارلله برای صلح را منطقی دیدند(تشکیل حومت وحدت ملی و تسلیم سلاح سنگین به ارتش ملی و اجرای انتخابات) اما سعودی ها نپذیرفتند. سعودی ها به پیروزی نظامی در این جنگ بخاطر ادامه حیاتشان در منطقه احتیاج دارند حتی اگر صدها هزار یمنی کشته شوند.
96/10/17 16:25
خانومی  , khanumi68
خداروشکر که برف و بارون دوباره به این کشور اومد.

خدایا حواست به ما باشه. ممنونم
96/10/15 06:55
ابوالقاسم کریمی , safiiresabz
96/10/13 20:21
من انقلابی ام  , payandeh1206
گردشگران خارجی از امنیت بی نظیر اایران اسلامی و علم و هنر آن به وجد می آیند...و می گویند در خارج به آنها دروغ الغا می کنند....
96/10/12 23:41
خانومی  , khanumi68
همه چی آرومه؟

الان مثلا مردم به چی اعتراض کردن؟ به چی رسیدن؟ همه ی بدبختی ها برگشت سمت خودمون دیگه.

حالا تحریم هم بیشتر میشه. چند نفر کشته شدن! خب برای چی آخه.
این چه مدل اعتراض بود آخه.

لطفا اون دو بزرگوار که تو مشهد نشستن انقدر دل امام رضا رو خون نکنن. قیامتی هم هست!

برای سیاسی بازی مردم رو، امام رو خون به جگر نکنید.
7
1
 عبدالله   , sy1982
جمعه 15 دی ، 01:40
بابا این اعتشاش کار دوم خردادی ها بود تا هم مظلوم نمایی کنند و هم فکر مردم را منحرغ کنند از اقتصاد
ادامه
96/10/11 18:12
خانومی  , khanumi68
یخورده کمتر اغتشاش کنید لطفا
4
1
1
مازیار1 مازیار1 , maziya1
سه شنبه 12 دی ، 10:30
احسنت
ادامه
96/10/6 20:30
گنج جنگ  , ganjejang
زوریک سال نو مبارک !

آذر ماه 65 یادت هست
وقتی در خیابانهای واشینگتن قدم می زدی
با دیدن شهر چراغانی
بی اختیار گریستی
که ایران ، وطن من هم اکنون چراغانی است
اما نه برای شادی و جشن
از حجله جوانانش

(( از کتاب با مادرم همراه از سیمین بهبهانی ))

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**

سال نو مبارک زوریک !

20 ساله بودی و 20 روز از جنگ گذشت که برای همیشه رفتی و مادر هنوز چشم به راهت هست

سال نو مبارک زوریک

توی جبهه 20 کبریت را به نشانه 20 سالگی زوریک روی بشقاب برنجش روشن کردند.

این آخرین لبخند ثبت شده زوریک است.

مادر سالهاست که کتلت و ماکارونی نمی پزد غذاهای مورد علاقه تو بودند

مادر سالهاست که که لباس سربازی است را در آغوش می گیرد به امید اینکه بوی تو را حس کند

مادر و هزاران مادر ایرانی هنوز چشم به راه یک معجزه هستند معجزه ای که فرزند عزیزشان را دو باره بر قامت در خانه ببینند

سال نو مبارک زوریک !

تمام سالهایی که گذشتند و سالهایی که خواهند آمد یادت را از دل ایرانیان پاک نخواهد کرد

با احترام و ارادت به هموطنان عزیز ایرانی ارمنی ، خانواده های محترم شهدا و آزادگان و جانبازان ارمنی و عرض شاد باش سال نو مسیحی

****----****----****---****----****---****---****---****---****---****--***

این پست تقدیم می گردد به مادر بزرگوار شهید زوریک مرادی اولین شهید ارمنی در جنگ که در تاریخ 19 مهر 1359 در جبهه پیرانشهر به شهادت رسید

عکس اول و دوم : مادر شهید زوریک مرادی

عکس سوم : مارکارآقاجانیان لباس آندرانیک تیموریان بازیکن تیم ملی فوتبال را به مادر شهید زوریک مرادی تقدیم می کند

عکس چهارم : موبدان زرتشتی بر سر مزار شهید زوریک مرادی

عکس پنجم : حضور مردم در مزار شهدای ارامنه برای قدردانی

زوریک سال نو مبارک ، کریسمس ات شاد باد !
96/10/5 23:46
گنج جنگ  , ganjejang
قسمت سوم

اوایل دوران دبیرستان من مصادف بود با دوره حکومت دکتر محمد مصدق. خانواده‌ام اهل سیاست نبودند و من هم خاطره زیادی از آن دوره ندارم. فقط یاد دارم یک روز که در دبیرستان بودیم، آمدند و گفتند: «میتینگ است در باغ ملی! آقای حسین... می‌خواهد نطق بکند»
نام خانوادگی سخنران را به یاد ندارم، اما می‌دانم از دبیرهای دبیرستان خودمان بود. آن روزها به تجمعات مردم و راهپیمایی «میتینگ» و به سخنرانی «نطق» می‌گفتند. باغ ملی بین دبیرستان صفوی و دبیرستان پهلوی بود. من و بچه‌های دبیرستان رفتیم تا در میتینگ شرکت کنیم و به آن نطق گوش بدهیم. در راه با هم شوخی‌ می‌کردیم و می‌گفتیم: «پیت نفت چرا با خودت نیاوردی؟ نفت ملی شده و در میتینگ نفت مجانی می‌دهند!»
عده زیادی از مردم در باغ ملی جمع شده بودند و به نطق گوش دادند. نطق هم درباره ملی شدن نفت و این جور مسائل بود. از کودتای مرداد ماه 1332 و از بگیر و ببندهای آن در اردبیل چیز زیادی یادم نیست. فقط یادم است که بزرگ‌ترها با هم پچ‌پچ می‌کردند و می‌گفتند: «تهران شلوغ شده و ارتش کودتا کرده».
سال اول دبیرستان (هفتم قدیم) بودم که پدرم فوت کرد. هنگام فوت بیش از هفتاد سال داشت. پدرم از مدت‌ها قبل از مرگش به آسم شدیدی دچار بود و در اواخر عمرش زمین‌گیر شده بود. روزی که پدرم فوت کرد خوب به یاد دارم، مثل یک کابوس تلخ. در خانه کرسی داشتیم و سمت بالای کرسی پدرم خوابیده بود و آن طرف کرسی من نشسته بودم و داشتم مشق می‌نوشتم. خوب یادم است که داشتم درس فرانسه می‌خواندم و می‌نوشتم، که یک دفعه پدرم سرفه کرد. به مادرم گفت: «به من ظرف بده!»
مادرم دوید و ظرفی برای پدرم آورد. پدرم چنان سرفه کرد که به استفراغ افتاد و خون بالا آورد. ظرف پر از خون شد. همان جا و همان موقع گردنش کج شد و افتاد. از دیدن این صحنه خیلی ترسیدم. مادرم که ترسیده و دستپاچه شده بود، به من گفت: «بدو عمویت را صدا کن!»
منزل عمو جلیل یکی دو خانه آن طرف‌تر از خانه ما بود و دویدم صدایش کردم.
تا عمو جلیل خودش را بالای سر بابام برساند، صورت پدرم سیاه شده و تمام کرده بود. مادرم خودش را زد و جیغ کشید و وضع خانه به یک باره به هم ریخت. عموها، عمه و خانواده‌ی پدرم ریختند داخل خانه ما و شروع کردند به گریه و عزاداری. همان روز یا فردای آن روز، پدرم را بردیم و در قبرستان کلخوران اردبیل دفن کردیم. با وجود اینکه سال هفتم بودم، هنوز درک درستی از مرگ پدرم نداشتم. حتی گریه هم نمی‌کردم. یک هفته‌ای گذشت تا متوجه شدم بی پدری یعنی چه و چه دردی دارد... به هر حال، مرگ پدر برایم سخت بود.
هر طور بود که کلاس های هشتم و نهم را در همان دبیرستان پهلوی شهرمان خواندم. کلاس نهم را که تمام کردم، در تابستان 1334، برادرهای بزرگم مرا به تهران بردند تا در آنجا زندگی و تحصیل کنم. منزل ما در حوالی چهار راه سیدعلی و خیابان سعدی تهران بود. البته مادرم و یکی از برادرهایم در همان اردبیل ماندند. برادرهایم احمد، جبرئیل و میکائیل چندسالی بود به تهران رفته بودند و در خیابان سرسلسبیل مغازه‌ای گرفته و مشغول به کار شده بودند. احمد و جبرئیل، مغازه کتابفروشی داشتند. من هم رفتم وردست آن‌ها درهمان کتابفروشی مشغول به کار شدم.
پاییز 1334 در تهران به دبیرستان بهبهانی رفتم. کلاس‌های ده، یازده را در همین دبیرستان تمام کردم. برای سال دوازده به مدرسه ای در خیابان لاله‌زار رفتم، برای اینکه من در اردبیل زبان فرانسه خوانده بودم و در تهران فقط در آن مدرسه بود که زبان فرانسه تدریس می‌شد. دبیر درس فرانسه ما یک ارمنی بود که اسمش یادم نیست. این بود که به آن دبیرستان که در کوچه روزنامه کیهان بود رفتم و در خرداد ماه سال 1337 دیپلم ریاضی گرفتم.
در همان کلاس دوازده بودم که مادرم فوت کرد. او مدت‌ها بود به سرطان حنجره مبتلا شده بود و برای مداوا به تهران آمده بود اما کار از کار گذشته بود و دکترها جوابش کردند. بنابراین به اردبیل بازگشت تا در خانه خودش بمیرد. مادرم درست روز چهارشنبه سوری سال 1336 در اردبیل فوت کرد. برعکس روزی که پدرم مُرد، هنگام مرگ مادرم، بر بالینش نبودم. چند روز بعد از عید سال 1337 بود که در تهران خبر آوردند مادرم فوت کرده است. مادرم را بیشتر از پدرم دوست داشتم و از شنیدن خبر مرگش دنیا مقابل چشمانم تیره شد و شوکه شدم.

پایان قسمت سوم

منبع : کتاب تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر - نوشته سیدقاسم یاحسینی

برای خواندن قسمت دوم به لینک زیر مراجعه کنید
96/10/4 23:20
گنج جنگ  , ganjejang


زاد روز مسیح پیامبر مهربانی خجسته

رسانه گنج جنگ ضمن شادباش این روز ، پیشاپیش آغاز سال نو مسیحی را به هموطنان عزیز ارمنی خصوصا عزیزان ارمنی عضو در رسانه گنج جنگ تبریک و تهنیت عرض نموده .

در این پست یاد هموطنان عزیزمان ، هم میهنان ایرانی ارمنی که درجنگ به شهادت رسیدند یا اکنون جانباز جنگ هستند را گرامی می داریم . یادتان همیشه در تاریخ ایران جاودان است ایران خانه پدری ماست سرزمین من و تو خاک مقدسی که پدرانمان در آن آرمیده اند .

با هر زبان و مذهبی باشی هموطن من و جان منی ، شاد باد این روزها برای هموطنان ایرانی ارمنی و خانواده های معظم شهدا و جانبازان جنگ ایرانیان ارمنی
یاد و نام شهدای عزیز ارمنی که در راه دفاع از کشور عزیزمان ایران جان فدا کردند گرامی باد

در جنگ تحمیلی هموطنان عزیز ارمنی 44 شهید ، 4 مفقودالاثر ،35 آزاده و 105 جانباز تقدیم وطنشان ایران نمودند

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
شهدای ارمنی تاریخ تولد و تاریخ شهادت ایشان درج شده

۱ زوریک مرادیان مسیحی تهران ۱۳۵۹-۱۳۳۹ پیران شهر
۲ رازمیک هونانیان فریدنی فریدن ۱۳۵۹-۱۳۴۰ سر پل ذهاب
۳ پایلاک آوِدیان فریدن ۱۳۵۹-۱۳۳۸ دزفول
۴ ژیلبرت ملکم آبکاریان آبادان ۱۳۵۹-۱۳۳۹ سر پل ذهاب
۵ صارمی یانیکیان ؟ ۱۳۵۹-۱۳۳۹ جبههٔ جنوب
۶ رازمیک داوتیان فریدن ۱۳۶۰-۱۳۳۹ آبادان
۷ رافیک رشید زاده ارومیه ۱۳۶۱-۱۳۳۷ شوش (جبههٔ عملیاتی جنوب)
۸ سوِرن خانلریان تهران ۱۳۶۱-۱۳۳۸ خونین‌شهر – محور اهواز
۹ وازگن آوانسیان فریدن ۱۳۶۱-۱۳۳۸ داروین منطقه عملیاتی والفجر
۱۰ واهان الله وردی تهران ۱۳۶۲-۱۳۴۰ پیرانشهر (مهران)
۱۱ ادیک نِرسِسیان تهران ۱۳۶۲-۱۳۳۹ قصر شیرین
۱۲ واهیک باغداسایریان تهران ۱۳۶۲-۱۳۴۰ دارخوین
۱۳ وازگن آدامیان آغاجاری ۱۳۶۴-۱۳۴۳ حاج عمران
۱۴ ژوزف شاهینیان تهران ۱۳۶۴-۱۳۴۱ حسینیه اهواز
۱۵ وارطان آقاخانیان تهران ۱۳۶۴-۱۳۴۱ جزیره مجنون
۱۶ هنریک یوسفی (هوسپیان) تهران ۱۳۶۴-۱۳۴۵ هورالهویزه – کیان دشت
۱۷ رِیموند شاهنظریان تهران ۱۳۶۵-۱۳۴۲ مهران
۱۸ رایموند باغداساریان تهران ۱۳۶۵-۱۳۴۲ تمرچین
۱۹ ورژ باغومیان اصفهان ۱۳۶۵-۱۳۴۴ پاوه
۲۰ یوریک سرداریان اراک ۱۳۶۵-۱۳۴۳ حاج عمران
۲۱ مگردیچ طوماسیان مسجد سلیمان ۱۳۶۵-۱۳۴۲ سومار
۲۲ گارنیک بوغوسیان تهران ۱۳۶۵-۱۳۴۲ حاج عمران
۲۳ ویگن گاراپیدی (کاراپتیان) علیگودرز ۱۳۶۶-۱۳۴۴ شرهانی
۲۴ ادوین شامیریان تهران ۱۳۶۶-۱۳۴۶ میمک
۲۵ گاگیک طومانیانس تهران ۱۳۶۶-۱۳۴۰ مریوان
۲۶ آلبرت الله دادی تهران ۱۳۶۶-۱۳۴۵ سومار
۲۷ آوانِس بارسقیان ارومیه ۱۳۶۶-۱۳۴۵ سردشت
۲۸ رازمیک خاچاطوریان تهران ۱۳۶۶-۱۳۴۳ سومار
۲۹ نوریک باباخانیانس تهران ۱۳۶۷-۱۳۴۴ شرهانی
۳۰ هراند آوانسیان سنگبارانی تهران ۱۳۶۷-۱۳۴۳ ابوغریب- جبهه عین خوش
۳۱ هراچ طوروسیان تهران ۱۳۶۷-۱۳۴۸ سومار
۳۲ وِهاندز رشیدپور بابرودی ارومیه ۱۳۶۷-۱۳۴۳ فکه
۳۳ واهیک یِسائیان تهران ۱۳۶۷-۱۳۴۵ سرپل ذهاب
۳۴ ژرژ کشیش هاروطون تهران ۱۳۶۷-۱۳۴۱ گیلان غرب
۳۵ روبرت لازاریان تهران ۱۳۶۷-۱۳۴۵ میمک (عملیات مرصاد)
۳۶ هنریک هاروطونیان اراک ۱۳۶۱-۱۳۴۸ صالح آباد ایلام
۳۷ هراچ هامبارسومیانس تبریز ۱۳۶۷-۱۳۴۰ پیرانشهر
۳۸ آرمن آوِدیسیان اصفهان ۱۳۶۹-۱۳۳۸ قصر شیرین
۳۹ ژوزف هرمز نازلو ارومیه ۱۳۷۰-۱۳۴۸ میشداغ
۴۰ آلفرد گبری تهران ۱۳۷۰-۱۳۵۰ نفت شهر
۴۱ نوریک دانیِلیان تهران ۱۳۶۴-۱۳۴۲ تهران (اثرات ترکش در بدن)
۴۲ وارطان آبراهامیان تهران ۱۳۵۸-۱۳۳۹ کردستان
۴۳ واهیک تِر ماه سلطانی تهران ۱۳۹۲-؟ تهران (جانباز شیمیایی لشکر ۲۱ حمزه دهلران)
۴۴ روبرت آودیسیان تهران ۱۳۹۲-۱۳۴۵ تهران (اثرات ترکش در بدن- عملیات والفجر هشت)

سربازان مفقود الاثر ارمنی

۱ هراچ هاکوپیان ۱۳۶۶-۱۳۴۴ قصر شیرین
۲ هنریک تِر آوانِسیان ۱۳۶۶-۱۳۴۴ ارتفاعات باباهادی
۳ اوهان یاریجانیان ۱۳۶۷-۱۳۴۴ مهران
۴ هراندهاکوپیان میلاگردی ۱۳۶۷-۱۳۴۷ شرهانی

برای پیشکسوتان جنگ ادیک اوهانیان و لوتر یادگاری و سایر آزادگان و جانبازان ارمنی آرزوی سلامتی و تندرستی داریم

یادتان همیشه جاودان هموطنان عزیز

ایران همیشه خانه پدری ماست
18
1
15