نتایج جستجو : آموزش - 1303 مطلب

97/01/1 13:54
پرس حرارتی  سابلیمیشن , fanaeyan
آموزش
یادگیری به عهده دانش آموز است و معلم فقط می تواند دانش و اطلاعات را منتقل کند اما تبدیل دانش به بینش و نگرش و مهارت و قابلیت به عهده شاگرد است مفاهیم مندرج در درس با اطلاعات تفاوت بسیار دارد معلم باید بسیار مهارت و تکنیک و تجربه داشته باشد تا بتواند کلمات ساده و جملات درس را با تجربیات زندگی پیوند بزند ؛ پرورش در جایی کیفیت خواهد داشت که دانش آموز شوق و ذوق یادگیری داشته باشد و از سختی ها نهراسد و نترسد ؛ درس زندکی همواره با چالش ها و بحران ها همراه است از موفقیت های کوچک و ساده دانش آموز را بحرکت می آورد تا در زندگی بتواند بتدریج از عهده امتحانات پیچیده و سخت با موفقیت بیرون بیاید ؛ زندگی خود یک معلم است و عید بهانه ای برای مرور درس های سال گذشته ؛ نگاهی به اتفاقات و وقایع زندگی خود داشته باشیم کدام بخش را بخوبی طی کرده ایم و کدام بخش را باید ترمیم و اصلاح کنیم
@vaghoye
99
96/12/19 16:47
نیما     , r_n_329
شما میگین "بچه" ما میگیم " زاک "

شما میگین "کاسه" ما میگیم " قداره "
شما میگین "کف گیر" ما میگیم " کترا "
شما میگین "قابلمه سفالی " ما میگیم " گمج"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "دیگ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "تیان"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "خکاره"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ " ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " ﻣَﻤﺪَﻟﯽ"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ" مورچه" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " پوتال "

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "آبکش" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "سمانپلا"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "کتری" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "قابدان"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "گوساله نر" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "ورزا"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "گوساله ماده" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "لیشه"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﮐﻨﺎﺭ " ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " ﭘـَــﻠﯽ"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ " ﮔﻠﻮ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "ﮔـــَﻠﯽ"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ جوجه" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "کیشکا"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "مرغ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "کرک"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﻣﺘﻮﺟﻪ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "ﺣﺎﻟﯽ"

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "گربه" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "پیچا"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "گنجشگ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "چی چی نی"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﺑﺮﻧﺞ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " بج"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﮐﺪﻭ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "کوعی"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ " ﮐﺸﻤﺶ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " ﻣﻤﯿﺞ"
شما میگین "تمشک ما میگیم " ولش
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ " ازگیل" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " کنوس"
کامنت بنویسید...
لیلی خاتون , leilykhatoon1234
چهارشنبه 26 اردیبهشت ، 18:13
خوب بود.مرسی
ادامه
عاطیفا       , mastur136
پنجشنبه 30 فروردین ، 23:30
شمه عید موارکا
ادامه
 مهربون زهرا  , zahra_gh932
پنجشنبه 24 اسفند ، 20:06
یا اینو میگیم با لهجمون یا میگیم مَندَلی
ادامه
96/12/8 23:41
میلاد گل , miladpcpc
96/12/8 23:40
میلاد گل , miladpcpc
96/12/8 23:40
میلاد گل , miladpcpc