نتایج جستجو : آموزش - 1315 مطلب

96/12/19 16:47
نیما     , r_n_329
شما میگین "بچه" ما میگیم " زاک "

شما میگین "کاسه" ما میگیم " قداره "
شما میگین "کف گیر" ما میگیم " کترا "
شما میگین "قابلمه سفالی " ما میگیم " گمج"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "دیگ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "تیان"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "خکاره"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ " ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " ﻣَﻤﺪَﻟﯽ"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ" مورچه" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " پوتال "

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "آبکش" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "سمانپلا"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "کتری" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "قابدان"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "گوساله نر" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "ورزا"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "گوساله ماده" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "لیشه"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﮐﻨﺎﺭ " ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " ﭘـَــﻠﯽ"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ " ﮔﻠﻮ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "ﮔـــَﻠﯽ"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ جوجه" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "کیشکا"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "مرغ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "کرک"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﻣﺘﻮﺟﻪ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "ﺣﺎﻟﯽ"

ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "گربه" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "پیچا"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "گنجشگ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "چی چی نی"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﺑﺮﻧﺞ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " بج"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ "ﮐﺪﻭ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ "کوعی"
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ " ﮐﺸﻤﺶ" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " ﻣﻤﯿﺞ"
شما میگین "تمشک ما میگیم " ولش
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﮕﯿﻦ " ازگیل" ﻣﺎ ﻣﯿﮕﯿﻢ " کنوس"
99
کامنت بنویسید...
مهربون زهرا  , zahra_gh932
پنجشنبه 24 اسفند ، 20:06
یا اینو میگیم با لهجمون یا میگیم مَندَلی
ادامه
مهربون زهرا  , zahra_gh932
پنجشنبه 24 اسفند ، 20:05
محمد علی
ادامه
نیما     , r_n_329
پنجشنبه 24 اسفند ، 19:44
کدوم کلمه؟
ادامه
96/12/8 23:41
میلاد گل , miladpcpc
96/12/8 23:40
میلاد گل , miladpcpc
96/12/8 23:40
میلاد گل , miladpcpc
96/11/13 11:56
امیر بیابانی , byabani
96/11/13 11:53
امیر بیابانی , byabani
96/11/10 08:54
امیر بیابانی , byabani
96/11/10 08:54
امیر بیابانی , byabani
96/11/9 09:42
پونل  , sanaz_kiani
برای دانلود فیلم کامل آموزش زناشویی به لینک زیر بروید
96/11/8 16:02
امیر بیابانی , byabani
96/11/8 15:52
امیر بیابانی , byabani
96/11/8 15:51
امیر بیابانی , byabani
96/11/8 15:50
امیر بیابانی , byabani