دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

دانشگاه پیام نور رشت , rasht_university_payamenoor

دانشگاه پیام نور رشت

300نــــفــــــر
عضو شده اند
300نفر عضو شده اند
این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.این کلوب جهت اشنایی و ارتباط دانشجویان دانشگاه پیام نور رشت راه اندازی شده است.مشاهده کامل مشخصات
21 مهر 1385
آموزش و تحصیل
لیست اعضا تنها برای اعضای این کلوب مقدور می باشد.

کلوبهای مشابه

  • سمپاد 83 , 3279
  • شهرسازی ارومیه , shahrsaziurmia
  • در به دران آشتیان , ashtiyan81
  • دانشکده هنر ارومیه , urmiaartfaculty
  • دانشكدة مهندسی شیمی ـ دانشگاه صنعتی اصفهان , mshimi_iut
  • اتحادیة صنفی دانشجویان ایران , esdiتبلیغات