برنامه نویسی , programmerclub

برنامه نویسی

برنامه نویسی , programmerclub

برنامه نویسی

22,935نــــفــــــر
عضو شده اند
22,935نفر عضو شده اند
مجالی برای گپ و تبادل نظر در مورد برنامه نویسی کامپیوترمجالی برای گپ و تبادل نظر در مورد برنامه نویسی کامپیوترمشاهده کامل مشخصات
6 دی 1383
زکات دانش، نشر آن است.

اعضاء

 • محمد آزموده گرجی , safe_lock
 • وحید رجبی , nicevahid
 • امیر تنها , amir_gigili
 • احسان , ehsan_aman
 • 22935 نفر

  morebox img

کلوبهای مشابه

 • I30U , i30u
 • شطرنج حرفه ای , pro_chess
 • سیستم های امنیتی , security_systems
 • سلاح شناسی , weapons
برنامه نویسی , programmerclub
آموزش ایجاد rss نمایش خبر خوان اختصاصی
با استفاده از این آموزش میتوانید جدیدترین اخبار مربوط به وب سایتها و وبلاگهای دلخواه خودتان را درون صفحه یا سایت قرار بدهید ! همچنین این اسکریپت مناسب برای انجمن ها می باشد که می خواهند مطالب بخشی هایی از انجمن خودشان را در یک صفحه گلچین کرده و نمایش بدهند . همچنین این آموزش به خاطر درخواست یکی از کاربران سایت قرار داده شده است .
یک پوشه ایجاد ایجاد کنید به اسم rss و فایلهای زیر را ایجاد کرده و در آن قرار بدهید !

در ابتدا یک فایل php تحت عنوان rsslib.php ایجاد کرده و کدهای زیر را در آن قرار بدهید :

 <?php
/*
    RSS Extractor and Displayer
    © 2007-2010  Scriptol.com - Licence Mozilla 1.1.
    rsslib.php
    
    Requirements:
    - PHP 5.
    - A RSS feed.
    
    Using the library:
    Insert this code into the page that displays the RSS feed:
    
    <?php
    require_once("rsslib.php");
    echo RSS_Display("http://www.xul.fr/rss.xml", 15);
    ? >
    
*/
 
$RSS_Content = array();
 
function RSS_Tags($item, $type)
{
        $y = array();
        $tnl = $item->getElementsByTagName("title");
        $tnl = $tnl->item(0);
        $title = $tnl->firstChild->textContent;
 
        $tnl = $item->getElementsByTagName("link");
        $tnl = $tnl->item(0);
        $link = $tnl->firstChild->textContent;
        
        $tnl = $item->getElementsByTagName("pubDate");
        $tnl = $tnl->item(0);
        $date = $tnl->firstChild->textContent;        
 
        $tnl = $item->getElementsByTagName("description");
        $tnl = $tnl->item(0);
        $description = $tnl->firstChild->textContent;
 
        $y["title"] = $title;
        $y["link"] = $link;
        $y["date"] = $date;        
        $y["description"] = $description;
        $y["type"] = $type;
        
        return $y;
}
 
 
function RSS_Channel($channel)
{
    global $RSS_Content;
 
    $items = $channel->getElementsByTagName("item");
    
    // Processing channel
    
    $y = RSS_Tags($channel, 0);        // get description of channel, type 0
    array_push($RSS_Content, $y);
    
    // Processing articles
    
    foreach($items as $item)
    {
        $y = RSS_Tags($item, 1);    // get description of article, type 1
        array_push($RSS_Content, $y);
    }
}
 
function RSS_Retrieve($url)
{
    global $RSS_Content;
 
    $doc  = new DOMDocument();
    $doc->load($url);
 
    $channels = $doc->getElementsByTagName("channel");
    
    $RSS_Content = array();
    
    foreach($channels as $channel)
    {
         RSS_Channel($channel);
    }
    
}
 
 
function RSS_RetrieveLinks($url)
{
    global $RSS_Content;
 
    $doc  = new DOMDocument();
    $doc->load($url);
 
    $channels = $doc->getElementsByTagName("channel");
    
    $RSS_Content = array();
    
    foreach($channels as $channel)
    {
        $items = $channel->getElementsByTagName("item");
        foreach($items as $item)
        {
            $y = RSS_Tags($item, 1);    // get description of article, type 1
            array_push($RSS_Content, $y);
        }
         
    }
 
}
 
 
function RSS_Links($url, $size = 15)
{
    global $RSS_Content;
 
    $page = "<ul>";
 
    RSS_RetrieveLinks($url);
    if($size > 0)
        $recents = array_slice($RSS_Content, 0, $size + 1);
 
    foreach($recents as $article)
    {
        $type = $article["type"];
        if($type == 0) continue;
        $title = $article["title"];
        $link = $article["link"];
        $page .= "<li><a href=\"$link\">$title</a></li>\n";            
    }
 
    $page .="</ul>\n";
 
    return $page;
    
}
 
 
 
function RSS_Display($url, $size = 15, $site = 0, $withdate = 0)
{
    global $RSS_Content;
 
    $opened = false;
    $page = "";
    $site = (intval($site) == 0) ? 1 : 0;
 
    RSS_Retrieve($url);
    if($size > 0)
        $recents = array_slice($RSS_Content, $site, $size + 1 - $site);
 
    foreach($recents as $article)
    {
        $type = $article["type"];
        if($type == 0)
        {
            if($opened == true)
            {
                $page .="</ul>\n";
                $opened = false;
            }
            $page .="<b>";
        }
        else
        {
            if($opened == false) 
            {
                $page .= "<ul>\n";
                $opened = true;
            }
        }
        $title = $article["title"];
        $link = $article["link"];
        $page .= "<li><a href=\"$link\">$title</a>";
        if($withdate)
        {
      $date = $article["date"];
      $page .=' <span class="rssdate">'.$date.'</span>';
    }
        $description = $article["description"];
        if($description != false)
        {
            $page .= "<br><span class='rssdesc'>$description</span>";
        }
        $page .= "</li>\n";            
        
        if($type==0)
        {
            $page .="</b><br />";
        }
 
    }
 
    if($opened == true)
    {    
        $page .="</ul>\n";
    }
    return $page."\n";
    
}
 
 
?>
سپس یک فایل css تحت عنوان rss-style.css ایجاد کرده و کدهای زیر را در آن قرار بدهید . این فایل استایل محتویات فایل خروجی را نمایش می دهد .

 .rsslib
{
  font-family: tahoma, Georgia, Arial;
  font-size:90%;
 
}
 
.rsslib ul
{
  list-style-type: square;

 
.rsslib ul li
{
  margin-bottom:8px;

 
.rssdate, .rssdesc
{
  font-size: 90%;
  
}


سپس برای نمایش محتویات آخرین مطالب انجمن خودتان (mybb) بصورت زیر اقدام کنید :

یک فایل php به عنوان مثال rss01.php ایجاد کنید و کدهای زیر را در آن قرار بدهید :

 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" dir="ltr" lang="en">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<base target="_blank">
<title>نمایش خبرخوان</title>
<!---- start Loading ---->
<script>
var DHTML = (document.getElementById || document.all ||document.layers);
function ap_getObj(name) {
if(document.getElementById) {
return document.getElementById(name).style;}
else if (document.all) {
return document.all[name].style; }
else if(document.layers) {
return document.layers[name]; } }
function ap_showWaitMessage(div,flag) {
if (!DHTML) return; var x =ap_getObj(div); x.visibility = (flag) ? 'visible':'hidden' ;
if(!document.getElementById) if(document.layers) x.left=280/2; return true;}</script>
<div id="waitDiv" style="border: 1px dotted ; POSITION:absolute;TOP:90px;
RIGHT:400px;TEXT-ALIGN:center;
 visibility:hidden; width:272px;
background-color:#FFFFFF
padding-left:4px; padding-right:4px;padding-top:1px; padding-bottom:1px">
<p dir="rtl" style="margin-top: 5; margin-bottom:5">
<font color="#0F4F86" face="Tahoma" style="font-size: 9pt">صفحه در حال بارگذاری
است! لطفا کمی صبر کنید...</font></p><p dir="rtl" style="margin-top: 0">
<font face="Tahoma"style="font-size: 8pt"><br>
<img title="...در حال بارگذاری " src="http://tools.sepna.com/script/images/loading.gif"
border="0">
<br>
<font color="#0F4F86" face="Tahoma" style="font-size: 8pt"> ... Loading </font></a>
<div style="display:none"> </div>
</div><SCRIPT> ap_showWaitMessage('waitDiv',1)
</SCRIPT>
<!--finish Loading  -->
<style>
p,legend,ul,input,label{
font-family:tahoma;
font-size : 10pt;
}
a { text-decoration:none }
a:link    {color:blue;}
a:visited {color:navy;}
a:hover {background-color:#CC0000;color:#ffffff;
-moz-border-radius:5px;-webkit-moz-border:5px;border-radius:5px;
text-shadow:0 1px 1px #fff;}    
a:active {color:yellow;}
</style>
 
 
</head>
<link type="text/css" href="rss-style.css" rel="stylesheet">
 
    
<body>
 
 
<fieldset dir=rtl class="rsslib" style="border: 1px solid #BCD7ED">
<legend> آخرین مطالب</legend>
 
<?php
    require_once("rsslib.php");
    $url = "http://www.sepna.com/rss.php";
    echo RSS_Links($url, 30);
?> 
 
</fieldset>
 
<SCRIPT>
ap_showWaitMessage('waitDiv', 0)
</SCRIPT>
 
</body>
</html>
در کد بالا بجای آدرس سایت سپنا آدرس سایت خودتان را وارد کنید.

$url = "http://www.sepna.com/rss.php";


کار تمام هست  ما برای زیباتر کردن خروجی فایل از اسکریپت loading و همچنین برای باز شدن لینکها در صفحه جدید از کد زیر استفاده کردیم :
<base target="_blank">
نمایش خبرخوان : بجای your-site.com آدرس سایت خودتان را بنویسید .
کد:
http://www.your-site.com/rss/rss01.php
http://www.sepna.com/thread-418-post-1094.html#pid1094

ادامه
99
18
10
21
سعید تی جی , o0okay
یکشنبه 20 بهمن ، 10:16
ta vaghi asp.net hast chera php!
ادامه
نازنین ابراهیمی , samaniii23
یکشنبه 8 تیر ، 23:30
افزایش رتبه سایت در گوگل در عرض یک هفته بدون تقلب-طراحی سایت با سرعت زیر یک ثانیه -اس بفرستید 09399675838
ادامه
برنامه نویسی , programmerclub
چهار چوب طراحی سایت
هدف اکثر طراحان سایت، ساخت سایتی جذاب، کارآمد با دسترسی آسان است بطوریکه بتواند بازدیدگنندگان را برای انجام عملی متقاعد کند. ساخت چنین سایتی نیازمند طرحی خوب از گرافیک، ساختاری ساده و مرسوم، قالبی مناسب و منطقی، و مطالبی گیرا است. پیشنهادهای که در زیر می آید، چهارچوب کلی از طراحی سایت را به نمایش می گذارد.
 مطالب سایتشما می خواهید تا بازدید کنندگان، سایت تان را بعنوان منبعی از اطلاعات ارزشمند یا مکانی از یک تجارت معتبر بدانند. غلط های املایی و گرامری، سبب خواهد شد تا خیلی سریع از اعتبار شما کاسته شود. به یاد داشته باشید که مردم از اینترنت برای یافتن اطلاعات استفاده می کنند. خواه شما محصولی تولید شده توسط خود را بفروشید یا کالاهای دیگران را بفروش برسانید، در هر دو صورت می بایست ابتدا اطلاعات ارزشمندی را به بازدید کنندگان بدهید در غیر اینصورت آنها به روی سایت های دیگر کلیک کرده تا اطلاعاتی را که می خواهند بیایند.
 سازگاری با مرورگرهای مختلفحداقل صد نوع مختلف مرورگر وجود دارد. شما می بایست سایت تان را بگونه ای طراحی کنید تا با نسخه اخیر اکثر مرورگرهایی که بیشترین استفاده را دارند بخوبی کار کند. بطور میانگین کاربران اینترنت ممکن است ندانند که چطور مرورگرهایشان را بروز کنند یا طرز فکری به این صورت داشته باشند که "وقتی چیزی کار می کند، چرا باید بهش دست زد؟" به یاد داشته باشید که بازدید کنندگان ممکن است از کامپیوترهای شخصی نوع PC، MAC، Linux Box، PDA یا از تلفنهای همراه با مرورگرهای مختلف استفاده کنند.

طراحی سایت، نیازمند آن است که صفحات سایت شما حداقل با مرورگرهای اینترنت اکسپلورر، نت اسکیپ، فایرفوکس، اپرا و سفری بخوبی کار کند. بر طرف سازی خطاها در کدهای html، کافی نمی باشد و شما می بایست سایت تان را در مرورگرها و سخت افزارهای مختلف آزمایش کنید.
 گرافیک و تصاویرکاربران اینترنتی معمولا صبر زیادی ندارند و مطالعات نشان داده است که در صورتیکه صفحه ای از سایت بیش از 10 ثانیه زمان بارگذاری داشته باشد، اکثر مردم به سایت دیگری خواهند رفت. همواره تصاویر و دیگر فایلهای گرافیکی را برای داشتن کمترین حجم ممکن، بهینه سازی کنید بدون آنکه بر کیفیت نهایی تصاویر تاثیری بوجود آید.

همواره از خصیصه های طول و عرض برای تصاویر استفاده کنید بطوریکه ما بقی صفحه بتواند در حین دانلود تصاویر، بارگذاری شوند. از تگ ALT استفاده کنید بطوریکه برخی از کاربرانی که نمایش تصاویر را در مرورگرهایشان خاموش کرده اند، بتوانند بفهمند تصاویر برای چه مقاصدی استفاده شده است.
 رنگهای پیش زمینهچنانچه از هر چیز دیگری به غیر از پیش زمینه سفید برای متنها استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که رنگ های لینکها را تعریف کرده اید در غیر اینصورت تنظیمات پیش فرض در مرورگر کاربران مشخص خواهد کرد که رنگ لینک ها چیست و در برخی موارد این موضوع می تواند سبب ناخوانایی در لینک ها شود.
 مالتی مدیامالتی مدیا ترکیبی از فیلمهایی بصورت فلش، ویدئو کلیپ ها، آوا ها، و موسیقی های پیش زمینه است. همواره از پخش کننده هایی استفاده کنید که استاندارد هستند بطوریکه زمان دانلود کوتاه شود. اطمینان حاصل کنید که بازدید کنندگان می توانند فایلهای مالتی مدیا را متوقف کنند یا آنها را رد کنند. با این روش، افرادی که سرعت اینترنت پایینی دارند یا سخت افزار یا نرم افزار کامپیوترشان، از مالتی مدیا پشتیبانی نمی کند می توانند چنین فایل هایی را نادیده بگیرند.

همچنین کلیه اطلاعات مهم و حیاتی درون فایلهای مالتی مدیا را درون متنی نیز قرار دهید بطوریکه بازدید کنندگان بدون استفاده از مالتی مدیا بتوانند به چنین اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. چنانچه افزونه ای برای استفاده از مالتی مدیا مورد نیاز باشد، همواره لینکی را برای نصب آن قرار دهید تا کاربران بتوانند آن را دانلود و نصب نمایند. نکته آخر اینکه وقتی از مالتی مدیا استفاده می کنید، همواره قانون 10 ثانیه ای را برای بارگذاری صفحات به یاد داشته باشید.
 ساختار سایتساختار سایت می بایست ساده و قابل فهم و منطقی باشد. مطالعات نشان داده است که چنانچه کاربری نتواند اطلاعاتی را که به دنبال آن می گردد را بیابد، سایت شما را ترک می کند و به سایت دیگری خواهد رفت. به این قانون، قانون 3 کلیک می گویند. هر بخشی از سایت شما می بایست تنها با سه کلیک از هر بخش دیگری از سایت تان قابل دسترسی باشد. چنانچه شما از چیزی دیگری غیر از لینک های متنی ساده استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که سایت تان را از لحاظ ساختاری، منوها و دیگر موارد در مرورگرهای مختلف آزمایش کرده اید.
 لینک هابطور مرتب و دوره ای، کلیه لینک های سایت تان را آزمایش کنید تا مطمئن شوید آنها بخوبی کار می کنند و لینکی شکسته وجود ندارد. ابزارهای آنلاین و رایگانی وجود دارند که بطور دوره ای لینک های سایت تان را بررسی می کنند.
 فریم هااز فریم ها استفاده نکنید چراکه آنها کار بوک مار کردن صفحات سایت تان را دشوار می کنند و شما نیاز دارید تا کاربران و بازدید کنندگان سایت تان را بوک مارک کنند بطوریکه دوباره بازگردند.
 خلاصه مطالبطراحی سایت، ترکیبی از مرسومات معمول و طرح ریزی است. سایت شما می بایست جذاب باشد و استفاده از آن راحت باشد و مهمتر از همه اطلاعات و خدمات ارزشمندی را به کاربران و بازدید کنندگان خود ارائه دهد.

 برگرفته از : مقالات و آموزش ها در فناوری اطلاعات راه ابریشم                          www.silkway.ws
ادامه
24
3
16
مهدی منم , mehdimazandaran
سه شنبه 19 اسفند ، 20:23
Avarin
ادامه
فرا گروپ , faraagroup
یکشنبه 23 فروردین ، 11:23
شـرکت تـبلیغات و ارتـباطات فــرا
جهت تکمیل نیروی انسانی نیاز به
کـارشنـاس بـازاریابی
(حـداقل 2 سال سابقه) طـــراح گـرافیک
(حداقل 2 سال سابقه) بــرنامـه نویـس
وب و اندروید آشنا به (asp.net/php//jquery/ mvc entity framework / eclipse)
تماس:09130227944
031-32667045-6
آدرس: اصفهـان. خ شـریف واقفـی

ادامه
پیروز جنابی , piroooz_metal
پنجشنبه 30 دی ، 08:50
با سلام و خسته نباشید مطلب زیر هم بسیار کار آمد است.

http://www.piero.ir/فقط-شروع-کنید/

ادامه
برنامه نویسی , programmerclub
حرکت مایکروسافت برای اتوماسیون خانگی با سیستم عامل HomeOS

دوست داشتید که می توانستید کنترل خانه را در دست بگیرید؟ منظور کنترل دما، امنیت، لامپ ها و دیگر لوازم خانه و آشپزخانه است؟ شرکت های مختلفی مشغول کار بر روی یک سیستم مرکزی برای کنترل خانه ها هستند و حالا بخش تحقیقاتی مایکروسافت هم روی یک سیستم عامل برای خانه ها کار می کند. 

نام سیستم عامل جدید HomeOS است. این سیستم عامل تلفن های هوشمند، کامپیوترها، پرینترها، سیستم های تهویه مطبوع و ابزارهای خانه را به عنوان اجزای یک شبکه مرکزی شناسایی می کند که همگی توسط یک کامپیوتر اصلی کنترل می شوند. 

اپلیکیشن های مختلفی مانند پایشگرهای مصرف انرژی خانه و سیستم های تشخصی چهره برای دوربین های امنیتی هم جزو بخش های اصلی این سیستم عامل به حساب می آیند. 

یک فروشگاه مرکزی اپلیکیشن هم به نام HomeStore محل جستجو و دانلود اپلیکیشن های جدید است. تا اینجا همه چیز عالی و منطقی است. اما سوال اصلی اینجا است که آیا چنین سیستم عاملی در عمل با خانه های فعلی ما کار خواهد کرد؟ 

مایکروسافت می گوید از سال ۲۰۱۰ این سیستم عامل را در ۱۲ خانه مختلف آزمایش کرده و ۴۲ نفر هم مشغول تولید اپلیکیشن های مختلف برای آن بوده اند. اما این هنوز یک پروژه تحقیقاتی است. 

فعلا نمی دانیم چقدر با محقق شدن رویای یک اتوماسیون کامل خانگی فاصله داریم. اما کم کم به فکر خرید لامپ هایی باشید که بتوانند به شبکه خانگی تان متصل شود.
ادامه
13
5
11
سپهر رویین تن , sepehr_roointan
سه شنبه 21 آبان ، 16:03
لازم نیست لامپ به شبکه وصل بشه. کافیه سیم های لامپ رو به رله وصل کنیم و از پورت سریال یا usb دستور روشن خاموش بدیم!
ادامه
سعید تی جی , o0okay
شنبه 19 بهمن ، 12:40
man toye ye mostanad didam ke sherkate phonsonic dashte roye systeme garmayeshiye khoneha kar mikarde hata mahsolesham amadeye tolide anbo shode. gheymate systeme markazish ham hdode 7000$ be bala bode
ادامه
مهدی منم , mehdimazandaran
دوشنبه 18 اسفند ، 16:54
یه شرکت قوی تو اینکار قیبارم هست
ادامه
برنامه نویسی , programmerclub
چگونه تنها با یک کلیک، فایل‌های خود را به دراپ‌باکس، گوگل‌درایو یا اسکای‌درایو بفرستیم

Add Files to Online Storageسرویس‌های ذخیره آنلاین زیادی در دنیای مجازی وجود دارند که استفاده از آن‌ها راحت و به‌صرفه است. تنها کافی است فایلی را که قصد دارید آن را در فضای آنلاین قرار دهید، به پوشه یا برنامه خاص ذخیره آنلاین منتقل کنید و کمی صبر کنید تا این فایل به سوی فضای آنلاین شلیک شود.(البته اگر اینترنت شما رمقی برای حمل فایل به فضا داشته باشد). اما ما قصد داریم با معرفی روشی ساده‌تر، این مراحل را کوتاه‌ کنیم تا برای انتقال فایل‌های مورد نظرتان مجبور نباشید آن را در پوشه یا برنامه خاصی قرار دهید. با استفاده از روشی که در ادامه آن را بررسی می‌کنیم، تنها کافی است بر روی فایل آماده پرواز، کلیک راست کرده و از منوی Send To آن را به فضای آنلاین مورد نظر خود منتقل کنید.توجه کنید که قبل از استفاده از این روش باید برنامه مربوط به فضای آنلاین مورد نظر خود را بر روی سیستم نصب کرده باشید. اگر هنوز برای نصب هیچ‌یک از این برنامه‌های فضای آنلاین اقدام نکرده‌اید می‌توانید از راهنمای نصب گوگل درایو استفاده کنید.قدم اولکلید‌های ترکیبی Crtl + R را همزمان فشار‌ دهید تا پنجره Run باز شود.قدم دوماگر از ویندوز 7 استفاده می‌کنید عبارت %APPDATA%/Microsoft/Windows/SendTo و اگر از ویندوز XP استفاده می‌کنید عبارت %USERPROFILE%/SendTo را در این پنجره کپی کرده و کلید Enter را فشار دهید.قدم سوماکنون زمان آن رسیده که شورت‌کات های DropBox، Sky Drive و یا گوگل درایو را در این مسیر کپی کنید. در واقع با این روش می توانید هر برنامه ای را به منوی Send To ویندوز اضافه کنید.قدم آخرپنجره را ببندید. همه چیز مهیاست. اکنون به راحتی با کلیک راست بر روی هر فایلی، از طریق منوی Send to آن را به فضای آنلاین منتقل کنید.
ادامه
برنامه نویسی , programmerclub
سبقت سامسونگ از نوکیا و صدرنشینی بازار موبایل دنیا


همان طور که پیش بینی می شد ، شرکت سامسونگ الکترونیکز در سه ماهه اول 2012 از بزرگ ترین تولید کننده موبایل دنیا (نوکیا) سبقت گرفته و به حکومت ۱۴ ساله این شرکت فنلاندی پایان دهد. شرکت تحقیقاتی Strategy Analytics در جدیدترین گزارش خود خبر از جای گیری رهبری جدید در صنعت بین المللی موبایل می دهد. 

نوکیا از سال ۱۹۹۸ که توانست موتورولا را پشت سر بگذارد، رتبه اول فروش موبایل دنیا را در اختیار داشت. اما در سه ماه گذشته سامسونگ با فروش ۹۳ میلیون دستگاه تلفن همراه توانست نوکیا را که فقط ۸۳ میلیون دستگاه فروخته، پشت سر بگذارد. 

سامسونگ امروز آمار مالی سه ماهه اول 2012 خود را منتشر کرد. به لطف استقبال بازار از اسمارت فون های گلکسی، این شرکت تنها در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته سود 4‪.‬5 میلیارد دلاری را کسب کند. سود خالص سامسونگ نسبت به سه ماهه مشابه سال 2011 این شرکت رشد ۸۱ درصدی را نشان می دهد. 

هم اکنون 25‪.‬4 درصد بازار تلفن همراه دنیا در دستان سامسونگ بوده و نوکیا 22‪.‬5 درصد این بازار را در اختیار دارد. همچنین اپل با سهم 9‪.‬5 درصدی در جایگاه سوم بازار موبایل دنیا ایستاده است.
نکته جالب بعدی در گزارش Strategy Analytics، کسب رتبه اول دیگری توسط سامسونگ در دنیای ارتباطات است. سامسونگ در سه ماهه اول 2012 با فروش 44‪.‬5 میلیون اسمارت فون، توانسته صدرنشینی این عرصه را هم از آن خود کرده و اپل را که در این سه ماهه 35‪.‬1 اسمارت فون فروخته، پشت سر گذارد. 

هم اکنون در بازار موبایل های هوشمند سامسونگ با سهم ۳۱ درصدی اول است و اپل با سهم ۲۴ درصدی مقام دوم را در اختیار دارد. البته در اینجا هم نوکیا یکی از بازیگران اصلی است و جایگاه سوم تولید اسمارت فون دنیا را قبضه کرده است.
ادامه
6
3
9
 , navidla2012
پنجشنبه 16 شهریور ، 17:02
لایک
ادامه
سعید تی جی , o0okay
شنبه 19 بهمن ، 12:42
bade be roye kar omadane smart phonr ha va os android dg jayi baraye jolane sherkataye ghadimiye mobail namond
ادامه
مهدی منم , mehdimazandaran
جمعه 25 اردیبهشت ، 08:58
+
ادامه