پایگاه علمی فرهنگی  تلسمیک , telesmic

پایگاه علمی فرهنگی تلسمیک

 وقتی خدا هست هیچ دلیلی برای نا امیدی و شکست وجود ندارد.
پایگاه علمی فرهنگی  تلسمیک , telesmic

پایگاه علمی فرهنگی تلسمیک

مطالبدوستان 6
بدری  , badriborandegi
مدرس دانشگاه
میترا م , negar_2013
غزل ن , ghazallove1
نگین بهارلو , mahtab1390