سعید رضایی , saeid202

سعید رضایی

 گمشده این نسل،اعتماد است نه اعتقاد   اما افسوس  نه بر اعتماد ،اعتقادیست  و نه بر اعتقاد، اعتماد
سعید رضایی , saeid202

سعید رضایی

مطالب

فریاد ها

 گمشده این نسل،اعتماد است نه اعتقاد   اما افسوس  نه بر اعتماد ،اعتقادیست  و نه بر اعتقاد، اعتماد
99
کامنت بنویسید...
 گاهی ارزش داره از همه چیزت بگذری   تا لبخند رو به لبای یکی هدیه کنی    گاهی میتونی با یه کار کوچیک همون لبخند رو بکاری رو لباش    گاهی مهم ا
کامنت بنویسید...