سینا  , tafre_hamishegi_vahi

سینا

 تویی تو همگام مثله نفس هام پایانه خطی اون خط آخر تو مرز فردا تویی یه سنت یه یادگاری همیشه هستی عزیز دنیام
سینا  , tafre_hamishegi_vahi

سینا

مطالب تصاویر 25


آخرین تصاویر سینا 22 تصویر