سحر جون , why_sahar

سحر جون

 عیدتون مبارک عزیزان .....
سحر جون , why_sahar

سحر جون

مطالب
احمد بادیه , ahmad_badiyeh2
فقط چند روز از مدرسه حال میده
۱. هفته اول مدرسه
۲. چند روز مونده به عید نوروز
۳. ۳روز آخر مدرسه
ستاد امیدوار کردن بچه ها به مدرسه
انالله واناالیه المدرسه...
بازگشت همه بسوى مدرسه است. بانهایت تأثر و تأسف پایان سه ماه عشق و حال و صفا و خواب لذتبخش صبح و آغاز نه ماه زجر و بدبختى وامتحان و...

برشمادوست عزیزتسلیت باد
ادامه
99