پایگاه علمی فرهنگی  تلسمیک , telesmic

پایگاه علمی فرهنگی تلسمیک

 وقتی خدا هست هیچ دلیلی برای نا امیدی و شکست وجود ندارد.
پایگاه علمی فرهنگی  تلسمیک , telesmic

پایگاه علمی فرهنگی تلسمیک

مطالبدوستان 6
پایگاه علمی فرهنگی  تلسمیک , telesmic
وقتی خدا هست هیچ دلیلی برای نا امیدی و شکست وجود ندارد.
99