, taleb_21

iranmehr

  , taleb_21

iranmehr

مطالب
  , taleb_21
کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست
در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیست
چون چشم تو دل می‌برد از گوشه نشینان
همراه تو بودن گنه از جانب ما نیست
روی تو مگر آینه لطف الهیست
حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست
نرگس طلبد شیوه چشم تو زهی چشم
مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیست
از بهر خدا زلف مپیرای که ما را
شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست
بازآی که بی روی تو ای شمع دل افروز
در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست
تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است
جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست
دی می‌شد و گفتم صنما عهد به جای آر
گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست
گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت
در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست
عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت
با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست
در صومعه زاهد و در خلوت صوفی
جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست
ای چنگ فروبرده به خون دل حافظ
فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست
«حافظ»
ادامه
99
کامنت بنویسید...
  , taleb_21
سه شنبه 24 اسفند ، 15:10
دلا خوبون دل خونین پسندند
دلا خون شو، که خوبون این پسندند
متاع کفر و دین بی مشتری نیست
گروهی اون، گروهی این پسندند
«باباطاهر»
درود بر شما «المیرا رازی»
ادامه
المیرا رازی , el_ra
سه شنبه 24 اسفند ، 14:53
دلا غافل ز سبحانی چه حاصل
مطیع نفس شیطانی چه حاصل
بود قدر تو افزون از ملائك
تو قدر خود نمی دانی چه حاصل
ادامه
حسنعلی  ابراهیمی سعید , hasanaliogab
iranmehr در این تصویر برچسب خورده است. 1 سال پیش
حسنعلی  ابراهیمی سعید , hasanaliogab
iranmehr در این تصویر برچسب خورده است. 1 سال پیش
حسنعلی  ابراهیمی سعید , hasanaliogab
iranmehr در این تصویر برچسب خورده است. 1 سال پیش
حسنعلی  ابراهیمی سعید , hasanaliogab
iranmehr در این تصویر برچسب خورده است. 1 سال پیش