سینا  , tafre_hamishegi_vahi

سینا

 تویی تو همگام مثله نفس هام پایانه خطی اون خط آخر تو مرز فردا تویی یه سنت یه یادگاری همیشه هستی عزیز دنیام
سینا  , tafre_hamishegi_vahi

سینا

مطالب تصاویر 25
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 7 سال پیش
بارون نباش که با التماس خودت را به شیشه بکوبی ابر باش که همه منت باریدنتو بکشند
99
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 7 سال پیش
خارجی میسازه برای زندگی کردن ایرانی میسازه برای تقلید کردن
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 7 سال پیش
از تجربه دیگران استفاده کن تا تجربه دیگران نشوی
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 7 سال پیش
زندگی3چیز است اشکی که خشک میشود لبخندی که محو میشود یادی که میماند و فراموش نمیشود