سینا  , tafre_hamishegi_vahi

سینا

 بارون تو را به من داد.....
سینا  , tafre_hamishegi_vahi

سینا

مطالب تصاویر 25
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 1 سال پیش
هر چه آید به سرم باز بگویم گذرد وای از این عمر که با میگذرد،میگذرد....
99