سینا  , tafre_hamishegi_vahi

سینا

 تویی تو همگام مثله نفس هام پایانه خطی اون خط آخر تو مرز فردا تویی یه سنت یه یادگاری همیشه هستی عزیز دنیام
سینا  , tafre_hamishegi_vahi

سینا

مطالب تصاویر 25
سینا  , tafre_hamishegi_vahi
سینا 6 ماه پیش
هر چه آید به سرم باز بگویم گذرد وای از این عمر که با میگذرد،میگذرد....
99