گروه فرهنگی تبلیغی به رنگ خدا , sebqatallah

گروه فرهنگی تبلیغی به رنگ خدا

 فرارسیدن ماه طاعت و بندگی بر همه مبارک باد. به امید توفیق بندگی خالصانه، التماس دعا
گروه فرهنگی تبلیغی به رنگ خدا , sebqatallah

گروه فرهنگی تبلیغی به رنگ خدا

مطالب