کلوب به حیات خود ادامه می‌دهد! بخوانید ...
سایه  , sayehsrt

سایه

 آنان كه ز ما دور ولی در دل و جانند ... بسیار گرامی‌تر از آنند كه دانند
سایه  , sayehsrt

سایه

مطالب
سایه  , sayehsrt
ویژه 10 ماه پیش
دارایی و نداری ...

ادامه
99
سایه  , sayehsrt
بچه های امروزی 10 ماه پیش
خونه ی دلتونُ رو هم
بتکونید از کینه و ناراحتی ...

ادامه
سایه  , sayehsrt
دوباره دیشبی در خواب دیدم؛
زیر ایوانم!

دوباره این دل شیدای من
میلِ زیارت کرد...

ادامه