سایه  , sayehsrt

سایه

 خامُش‌ نشسته‌ شعرم در پیش دیدگانت ... ای شیوۀ نگاهت از شعر ناب خوش‌تر
سایه  , sayehsrt

سایه

مطالب
سایه  , sayehsrt
ویژه 1 سال پیش
دارایی و نداری ...

ادامه
99
سایه  , sayehsrt
بچه های امروزی 1 سال پیش
خونه ی دلتونُ رو هم
بتکونید از کینه و ناراحتی ...

ادامه
سایه  , sayehsrt
دوباره دیشبی در خواب دیدم؛
زیر ایوانم!

دوباره این دل شیدای من
میلِ زیارت کرد...

ادامه