خاطره   , sabajam

خاطره

   الهی دل به سوی کعبه داشتن چه سودی دهد آنکه را دل به سوی خداوند کعبه ندارد.
خاطره   , sabajam

خاطره

مطالب تصاویر 34


آخرین تصاویر خاطره 34 تصویر