احمد حسینی , yshahmad1361

احمد حسینی

 سال نو مبارك همراه با بهترین آرزوها
احمد حسینی , yshahmad1361

احمد حسینی

مطالب
cloobid
yshahmad1361
، 4 سال و 5 ماه و 18 روز
مرد 35 ساله متاهل
فوق ليسانس ، كارمند پتروشیمی


تبلیغات

احمد حسینی , yshahmad1361
احمد 3 ماه پیش
سال نو مبارك همراه با بهترین آرزوها
99
احمد حسینی , yshahmad1361
من از تنهــــــایے و برگ ریزان پاییـــز
من از ســــــــــردی زمستان
من از تنهایے و دنیای بے تـــــ♥ــــــو میـــــترسم
خداونــــــــدا
من از دوستان بے مقدار، من از همراهان بے احســــــــــاس
من از نارفیقے های این دنیــــــا میترسم
خداونــــــــدا
من از احساس بیهوده بودن، من از چون حباب آبــــــــــ بودن
من از ماندن چو مردابـــــــــــ میــــــــترسم
خداونـــــــدا
من از مرگــــــــــ محبت ،من از اعـــــــــدام احساس
به دست دوستان دور یا نزدیک
میترســـــــــم
خداونــــــــــــدا
من از ماندن میترسم ،من از رفتن میترسم
خداونـــــــدا
من از خــــــود نیــــــــز میترسم
خداوندا پناهـــــــــــم ده . .
ادامه