سروش محمدی , totofa

سروش محمدی

 کمی با من مدارا کن....
سروش محمدی , totofa

سروش محمدی

مطالب
cloobid
totofa
، 10 سال و 1 ماه و 27 روز
مرد 34 ساله مجرد
ليسانس ، حسابدار


تبلیغات

سروش محمدی , totofa
علامه حسن زاده آملی:

آنکه نیت گناه کرده،
هرچند به فعل آن دست نیافته باشد،
ولی دل را از دست داده است.
ادامه
99
سروش محمدی , totofa
اسلام راه حق 4 روز پیش
ادامه
سروش محمدی , totofa
سخن استاد 4 روز پیش
ادامه
سروش محمدی , totofa
حلقه معرفت 4 روز پیش
و چقــــــدر دیر می فهمیم
که زندگــــــی
همین روزهاییست که
منتظــــر گذشتنش هســتیم . . .
ادامه
سروش محمدی , totofa
موفق ترین انساها ،
آنهایی نیستند که به ثروت یا قدرت رسیده اند ؛
بلکه کسانی اند که هیچگاه دیگران را نرنجانده اند، دل کسی را نشکسته اند و باعث غم و اندوه هیچکس نشده اند ...

ادامه