مرتضی  , tiger233

مرتضی

  تکیه بده... اما ! به شانه هایی که اگر خوابت برد...سرت را زمین نگذارد !
مرتضی  , tiger233

مرتضی

مطالب
cloobid
tiger233
، 7 سال و 4 ماه و 29 روز
مرد 50 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

مرتضی  , tiger233
دوست 2 روز پیش
ادامه
99
مرتضی  , tiger233
دوست 2 روز پیش
ادامه
مرتضی  , tiger233
دوست 2 روز پیش
ادامه
مرتضی  , tiger233
دوست 2 روز پیش
ادامه
مرتضی  , tiger233
کرمانشاه 2 روز پیش
ادامه