سمیه   , somayeh_27

سمیه

 پروفایل رابادقت فراوان چندین باربخون بعد ادد یا پیام بده  بنده متاهل ومتعهدهستم لطفالایک وبپسندیدممنونhttp://www.cloob.com/especially
سمیه   , somayeh_27

سمیه

مطالب
cloobid
somayeh_27
، 2 سال و 9 ماه و 8 روز
زن 38 ساله متاهل
ليسانس ، خانه دار


تبلیغات

سمیه   , somayeh_27
آن هنگام که در تلاشی تا همه چیز را در کنترل خویشتن در آوری،
نخواهی توانست از هیچ چیز لذت ببری..
آسوده باش،
نفس بکش،
رها کن،
و فقط زندگی کن...

ادامه
99
سمیه   , somayeh_27
میتوان زیبا زیست
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم
نه چنان بی مفهوم
که بمانیم میان بد و خوب ...

لحظه ها می گذرند،
گرم باشیم پر از فکر و امید
عشق باشیم و سراسر خورشید ...
ادامه
سمیه   , somayeh_27
گاهے خدا همـہ پنجرہ ها را مے بندد
و همـہ درها را قفل می ڪند

اینجور وقتا
مطمئن باش آن بیرون هوا طوفانے ست
و خدا در حال مراقبت از توست!
ادامه
سمیه   , somayeh_27
اگر انسانها را وزن می کنی
مواظب باش تنها بر اساس
مدرکشان وزن نکنی ...

بعضها با مدرک خالی از درکند
و برخی بی مدرک سرشارند
از درک و شعور...
ادامه
سمیه   , somayeh_27
ﺣﺘﯽ در ﮐﻠﻤﻪ ‏"ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ"

یک "ﻣﻤﮑﻦ" ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭد!
ادامه