پویا دایی , sokhtehdel

پویا دایی

 وفا کنیم و  ملامت کشیم و  خوش باشیم  که در طریقتِ ما کافرى ست ، رنجیدن...
پویا دایی , sokhtehdel

پویا دایی

مطالب
cloobid
sokhtehdel
، 10 سال و 7 ماه و 19 روز
مرد 31 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، کارمند و مدرس

رسانه ها

  • باران , rain11
  • تغییر برای ایران , changeclub
  • 46 رسانه

    morebox img


تبلیغات

الیزابت راد , elizabet573
نوشته الیزابت برای پویا 3 ماه پیش
چطوری دکتر؟
ادامه
99
پویا دایی , sokhtehdel
حضرت یحیی ( ع ) 4 ماه پیش
ادامه
15
3
28
پویا دایی , sokhtehdel
پویا 4 ماه پیش
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقتِ ما کافرى ست ، رنجیدن...
پویا دایی , sokhtehdel
پویا 5 ماه پیش
پویا دایی , sokhtehdel
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻴﺨﻲ ﻧﻌﻠﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩ ....
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻌﻠﻲ ، ﺍﺳﺒﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩ ....
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﺳﺒﻲ ، ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺍﻓﺘﺎﺩ ....
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮﺍﺭﻱ ، ﺟﻨﮕﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ ....
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻜﺴﺘﻲ ، ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪ... .
ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﺦ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻧﻜﻮﺑﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﻫﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﺎ،
ﺣﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ، ﺍﺛﺮﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﻴﻨﻴﻢ !
ادامه
52
13
22