پویا دایی , sokhtehdel

پویا دایی

 وفا کنیم و  ملامت کشیم و  خوش باشیم  که در طریقتِ ما کافرى ست ، رنجیدن...
پویا دایی , sokhtehdel

پویا دایی

مطالب
cloobid
sokhtehdel
، 10 سال و 4 ماه و 17 روز
مرد 31 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، کارمند و مدرس

رسانه ها

  • باران , rain11
  • تغییر برای ایران , changeclub
  • 46 رسانه

    morebox img


تبلیغات

پویا دایی , sokhtehdel
حضرت یحیی ( ع ) 1 ماه پیش
ادامه
99
15
3
28
پویا دایی , sokhtehdel
پویا 1 ماه پیش
وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقتِ ما کافرى ست ، رنجیدن...
پویا دایی , sokhtehdel
پویا 1 ماه پیش
پویا دایی , sokhtehdel
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻴﺨﻲ ﻧﻌﻠﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩ ....
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻌﻠﻲ ، ﺍﺳﺒﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩ ....
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺍﺳﺒﻲ ، ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺍﻓﺘﺎﺩ ....
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮﺍﺭﻱ ، ﺟﻨﮕﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩ ....
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻜﺴﺘﻲ ، ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪ... .
ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﺦ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻧﻜﻮﺑﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ.

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﻫﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﺎ،
ﺣﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ، ﺍﺛﺮﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﻴﻨﻴﻢ !
ادامه
52
13
22
پویا دایی , sokhtehdel
هر آدم به دردبخوری در این مملکت یا باید كشته بشود یا باید تن به نوكری بدهد؛ یا این که خودش را نابود كند؛ درست مثل هدایت. لنین گفته بود، ما در این كشور آدم دانشمند كم نداریم، آنچه كم داریم انسانِ شریف است!

روزگار سپری شده مردم سالخورده
محمود دولت آبادی
ادامه
36
1
12