کلوب به حیات خود ادامه می‌دهد! بخوانید ...
سهیلا  , soheyla_shad

سهیلا

 چون به تقدیر قضا کار جهان خواهد شد، میروم هر چه خدا خواست همان خواهد شد.
سهیلا  , soheyla_shad

سهیلا

مطالب
cloobid
soheyla_shad
، 6 سال و 3 ماه و 27 روز
زن 31 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، وکیل عدلیه


تبلیغات

سهیلا  , soheyla_shad
زندگی را ورق بزن...
هر فصلش را خوب بخوان...
با بهارش برقص؛
با تابستان بچرخ؛
در پاییزش عاشقانه قدم بزن؛
با زمستانش بنشیین و چایت را بسلامتی نفس کشیدنت بنوش!

زندگی را باید زندگی کرد؛
آنطور که دلت می گوید.
مبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذاری
ادامه
99
سهیلا  , soheyla_shad
ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ که می گوﯾﻨﺪ :
ﻣﺮﺩ ﺑـﺎﯾﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑـﺎﺷﺪ ...
ﭼﺸﻤـﻭ ﺍﺑـﺮﻭ ﻣﺸﮑﯽ ﺑـﺎﺷﺪ ...
ته ریش داشته ﺑـﺎﺷﺪ ...
ﻭ ...!!
ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﻡ :
ﻣﺮﺩ ﺑﺍﯾﺪ ﺑﺎﻭﺟــﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﻏﺮﻭﺭﺵ - ﻣﻬﺮﺑـﺎن ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ تمام ﻟﺠﺒﺎﺯﯾﻬﺎیش - ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ....
ﺑــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣــــﻪ خستگی ﻫﺎﯾﺶ - ﺻﺒـﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻣﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﺶ - ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﺷﺪ ....
ادامه
سهیلا  , soheyla_shad
جوجه در زمستان از شدت سرما از حال رفته بود. یک گاو درحال عبور تاپاله انداخت روی جوجه، از گرمای تاپاله جوجه زنده شد، سرش را بیرون آورد و شروع کرد به جیک جیک کردن. یک گربه صدای جوجه را شنید او را از تاپاله بیرون کشید و خورد.

نتیجه میگیریم که
1 -هرکس تو را به کثافط کشید ممکنه آدم بدی باشه
2-هرکس تو را از کثافط بیرون کشید ممکنه آدم خوبی نباشه.
3 -اگه تا خرخره توی کثافط فرو رفتی جیکت در نیاد
ادامه
سهیلا  , soheyla_shad
میگن مادرا وقتی خیلی تو فکرن
آشغال های رو فرشو با دست جمع میکنن...

بمیرم که فرش خانه ت هم زیرت نیست!

ادامه
سهیلا  , soheyla_shad
مرد مست به خانه آمد...
آنقدر مست بودکه گلدان قیمتی که زنش به آن خیلی علاقه داشت را ندید و به گلدان خوردو گلدان شکست...
پیش خودش گفت حتما زنم فردا واسه گلدون کلی دادو بیداد میکنه همونجا خوابش بردصبح که ازخواب بیدارشد یادداشتی را روی یخچال دید:عزیزم صبحونه موردعلاقتو روی میز چیدم الانم رفتم بیرون تا برای ناهار موردعلاقت چنتا چیز بخرم دوست دارم عشقم”
مرد با تعجب از پسرش پرسید این یادداشت چیه چرامامانت ناراحت نشده
پسر گفت دیشب که مست بودی مامان بغلت کرد بذارتت روتخت توعالم مستی گفتی خانم به من دست نزن متاهلم...
به سلامتی همچین مردایی...
ادامه