سهیلا  , soheyla_shad

سهیلا

 چون به تقدیر قضا کار جهان خواهد شد، میروم هر چه خدا خواست همان خواهد شد.
سهیلا  , soheyla_shad

سهیلا

مطالب
cloobid
soheyla_shad
، 6 سال و 3 روز
زن 31 ساله مجرد
دکتري و بالاتر ، وکیل عدلیه


تبلیغات

سهیلا  , soheyla_shad
پسری یه دختری رو خیلی دوست داشت که توی یه سی دی فروشی کار میکرد. اما به دخترک در مورد عشقش هیچی نگفت. هر روز به اون فروشگاه میرفت و یک سی دی می خرید فقط بخاطر صحبت کردن با اون… بعد از یک ماه پسرک مرد… وقتی دخترک به خونه اون رفت و ازش خبر گرفت مادر
پسرک گفت که او مرده و اون رو به اتاق پسر برد… دخترک دید که تمامی سی دی ها باز نشده… دخترک گریه کرد و گریه کرد تا مرد… میدونی چرا گریه میکرد؟ چون تمام نامه های عاشقانه اش رو توی جعبه سی دی میگذاشت و به پسرک میداد!
ادامه
99
سهیلا  , soheyla_shad
بد زمونه ای شده !!!
ادامه
سهیلا  , soheyla_shad
کامنت بنویسید...
  , zavira4182
2 ساعت پیش
ادامه
مقام معظم لجبازی  , toktamnoori
2 ساعت پیش
:)
ادامه
  , zavira4182
9 ساعت پیش
زر زیادی
ادامه
سهیلا  , soheyla_shad
ادامه
سهیلا  , soheyla_shad
■ برای مشاهده ادامه مطلب و عکسهای بیشتــر روی لینک زیر [ ▼▼ ] کلیک کنید
■ برای مشاهده ادامه مطلب و عکسهای بیشتــر روی لینک زیر [ ▼▼ ] کلیک کنید

ادامه