, simmaa

Mariam s

 - هیچ راهی برای فرار از زمان وجود نداره !...
 , simmaa

Mariam s

مطالب
cloobid
simmaa
، 6 سال و 6 ماه و 12 روز
زن 77 ساله مجرد
فوق ديپلم ،

رسانه ها

 • مدیتیشن , meditate
 • کتاب خونها , dostdaran_ketab
 • شازده کوچولو , ittleprinceclub
 • خانه مد و زیبایی , modhouse
 • تغذیه و سلامت , food_health
 • 13 رسانه

  morebox img


تبلیغات

 , simmaa
به ما آموخته اند كه زندگی نوعی تنبیه است و ما به خاطر گناه اولیه تنبیه می شویم. زندگی تنبیه نیست، بلكه پاداش و موهبتی الهی است.
ادامه
99
 , simmaa
نابغه‌ترین مرد تاریخ
مردی‌ست
که کشف کرد
زن ها با گل هدیه گرفتن
عمیق‌تر عاشق می‌شوند ...
ادامه
 , simmaa
Mariam 2 هفته پیش
- هیچ راهی برای فرار از زمان وجود نداره !...
 , simmaa
شما با تقلید از دیگران هوش خود را از دست می دهید.اگر می خواهید باهوش باقی بمانید؛ باید تقلید از دیگران را کنار بگذارید. هوش به هنگام نسخه برداری و تقلید از دیگران از بین می رود و در آن لحظه که فکر می کنید چگونه می توان مانند دیگری شد؛استعداد ذاتی و هوش خود را از دست داده و احمق میشوید.شما هرگز با تقلید از دیگران خوشحال؛ پاک ومنزه و شفاف و درخشان نمی شوید. علاوه بر آن شفافیت و بصیرت خود را نیز از دست می دهید. زیرا چشمان دیگری را به عاریت گرفته اید.ولی چگونه می توانید از طریق چشمان دیگری نگاه کنید؟ شما برای دیدن راه و ادامه ی زندگی به چشم ها؛ پاها؛ و قلب خود نیاز دارید.
ادامه
 , simmaa
سوال_از_اشو

ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻬﻢ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ .
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺩﯾﮕﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻭ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ، ﺣﺴﺎﺩﺗﻢ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ . ﭼﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ؟

پاسخ_ﺍﻭﺷﻮ :

ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﺑﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﯾﻎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ
ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺵ !
ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﯽ ، ﺯﻥ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﺁﺗﺶ ﻧﮕﯿﺮﺩ ،
ﺩﻭ ﺭﺍﻩ ﺩﺭ ﭘﯿﺶ ﺩﺍﺭﯼ :
ﺭﺍﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﻭ ﻫﻮﺱ ﺭﻫﺎ ﺷﻮﯼ .
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﺱ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺴﺎﺩﺕ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .

ﺩﻭﻡ ، ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻫﻮﺱ ﻭ ﺍﺷﺘﯿﺎﻗﺖ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯽ ،
ﭘﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺭﺍ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺵ .

ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﺠﺎﻉ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯽ ﻭ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻮﺱ ﺭﻫﺎ ﮐﻨﯽ . ﺍﮔﺮ ﯾﮏ
ﺯﻥ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯽ ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺯﻧﻬﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ .
ﺍﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮﺩﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﯼ . ﭼﻮﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﺳﺖ
. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺯﻥ ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ
ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺡ ﻧﺎ ﻫﺸﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮﺩ .
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺯﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ، ﻫﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺍﺯ ﺯﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺯﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﯾﺎ
ﻋﺎﯾﺪﺵ ﺷﻮﺩ . ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ، ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠەﯼ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﯼ
ﻭ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .
ﻣﺮﺩِ ﻧﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻭﺩ
ﻭ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ،
ﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ .
ﭼﻮﻥ ﮐﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﻮﺭﻣﺎﻝ ﮐﻮﺭﻣﺎﻝ ،
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺪﻑ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ
ﺑﻠﻪ ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ :
ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺁﺗﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ .
ﭼﻮﻥ " ﻧﻔْﺲ " ﻣﺮﺩ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ . ﺗﻮ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺯﻧﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻭ ﻫﯿﭻ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ:
"ﻣﺮﺩ ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ ".
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺭﺍ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﺮﺩﻧﺪ ،
ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘەﯼ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ . ﯾﮏ ﺯﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺯﻥ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ؟
ﺗﻮ ﺩﺭ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺫﻫﻨﺖ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ
ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺯﻥ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯەﯼ ﺗﻮ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺍﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ
ﻋﻼﻗە ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ، ﭘﺲ ﻋﻼﻗە ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ...
ادامه